Search result for

เสแสร้ง

(48 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสแสร้ง-, *เสแสร้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสแสร้ง[V] pretend, See also: fake, simulate, Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก, Ant. จริงใจ, Example: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป, Thai definition: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสแสร้ง(-แส้ง) ก. แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น, แกล้งทำไม่ตรงกับใจ, เช่น เขาเสแสร้งทำดีด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่ชอบคนคนนั้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a hypocrite.คุณเสแสร้ง Emancipation (2008)
The way I am with you, it's not a lie.การที่ผมอยูกับคุณ /Nมันไม่ได้เสแสร้ง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
His claim of another party being involved in the attacks appear to have been a fabrication.ข้ออ้างของบาวเออร์ที่ว่ามีคนอื่นร่วมโจมตีทำเนียบขาว น่าจะเป็น เรื่องเสแสร้ง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
A fabrication.เรื่องเสแสร้งหรือ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
Forget about your witnesses.คุณเสแสร้งมานานแค่ไหนเนี่ย เรารู้ว่าเธอจะใช้คุณ ติดสินบนผู้พิพากษาโอลิเวร์ Trust Me (2009)
Honestly, we're past that now. Aren't we?ไม่ต้องเสแสร้งหรอก เรารู้ๆกันอยู่ไม่ใช่หรอ Orphan (2009)
So, we all pretended to be someone else?งั้นพวกเราทั้งหมดเสแสร้งเป็นคนอื่นขึ้นมาหรือนี่ Invitation Only (2009)
Confidence, real or pretend, is your magic ingredient."เชื่อมั่น จริงใจ หรือเสแสร้ง เป็นส่วนผสมแห่งมนตรา Cold Comfort (2009)
You two need lessons in faking it.พวกเธอสองคนต้องไปเรียนการเสแสร้งมาใหม่นะ Pleasure Is My Business (2009)
You know, we profiled that she learned to fake privilege.เราสันนิษฐานว่า หล่อนเรียนรู้ที่จะเสแสร้งเข้าไปในสังคมผู้ดี Pleasure Is My Business (2009)
What if she's not faking it?ถ้าเกิดว่าหล่อนไม่ได้เสแสร้งล่ะ? Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสแสร้ง[v.] (sēsaēng) EN: pretend ; fake ; simulate   FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser
เสแสร้ง[v.] (sēsaērong) EN: dissemble ; pretend   FR: faire semblant
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[X] (sēsaērong klaēng bīp nām tā røng hai) EN: shed crocodile tears   FR: pleurer des larmes de crocodile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affected[ADJ] เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
assume[VT] แสร้ง, See also: เสแสร้งเป็น, Syn. pretend, feign
assumed[ADJ] ปลอม, See also: เสแสร้ง, Syn. pretended
counterfeit[VI] เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ
counterfeit[VT] เสแสร้ง, See also: เสแสร้งทำ
go through the motions[IDM] ทำอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เสแสร้งทำ, แกล้งปฏิบัติ
make believe[IDM] เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, จอมปลอม, Syn. feign, simulate, pretend
make-believe[ADJ] เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, Syn. pretended, fraudulent, fantastic
masquerade[VI] เสแสร้ง, See also: ปลอม, Syn. disguise
meretricious[ADJ] หลอกลวง, See also: เสแสร้ง, Syn. spurious, sham, false, pretentious, Ant. true

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumed(อะซูมดฺ') adj. เสแสร้ง,ซึ่งสันนิษฐาน, Syn. fictitious,pretended,false)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง,ผู้เสแสร้ง,ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง,การเสแสร้ง,การทำเทียม, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
dissemble(vt) ปลอมแปลง,ซ่อน,ปิดบัง,อำพราง,กลบเกลื่อน,เสแสร้ง
dissembler(n) คนเสแสร้ง,คนหน้าไหว้หลังหลอก
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽る[いつわる, itsuwaru] (vt) เสแสร้ง แกล้งทำเป็น แกล้งทำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top