ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flashy

F L AE1 SH IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flashy-, *flashy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashy[ADJ] ฉูดฉาด, See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด, Syn. showy, gaudy, flamboyant, Ant. colourless, dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He sent them flashy gifts.มัีนส่งของขวัญหรูๆหราๆไปให้พวกเค้า Pilot (2001)
I'm not rich and don't have a flashy future ahead of me, but...ผมไม่รวย ไม่มีอนาคตที่หรูหรา แต่... Everybody Has a Little Secret (2004)
Oh, no. It's a bit flashy for my taste.- เอ่อ ฉันว่ามันดูฉูดฉาดเกิน The Constant Gardener (2005)
Government overthrows, flashy high-profile assassinations. The usual.ปกติก็โค่นล้มรัฐบาล และท่านผู้นำระดับสูง Red Eye (2005)
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง Extreme Aggressor (2005)
Buy a sports car and other flashy shit.ฉันซื้อรถสปอร์ท และ ซื้อของที่ฉันอยากได้ No Regret (2006)
Our Mi-Ok looks like the flashy type.มิ อีโกะ ของเราเหมือนแสงสว่าง Flowers for My Life (2007)
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์ 52 Pickup (2008)
Bragging rights to a flashy surgery--Bragging rights to a flashy surgery-- There's No 'I' in Team (2008)
Lose your flashy sword?ทำดาบวูบวาบนั่นหายเหรอ Dooku Captured (2009)
Now, I'm not talking about cash and all that flashy stuff.ตอนนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงเงิน หรืออะไรแวววาวทั้งหลายพวกนั้นนะ Rates of Exchange (2009)
More flashy maitre d' than motorcycle fetish.แต่นี่ดูเหมือนไอ้งั่งในเสื้อกั๊กมอเตอร์ไซค์ Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดตา[ADJ] flashy, See also: dazzling, garish, Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา, Ant. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ, Example: เสื้อผ้าของหล่อนแต่ละชุดมีสีสันบาดตาเหลือเกิน, Thai definition: สะดุดตาเพราะเห็นสีฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASHY F L AE1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flashy (j) flˈæʃiː (f l a1 sh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] flashy, #42,417 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flashy \Flash"y\, a.
   1. Dazzling for a moment; making a momentary show of
    brilliancy; transitorily bright.
    [1913 Webster]
 
       A little flashy and transient pleasure. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. Fiery; vehement; impetuous.
    [1913 Webster]
 
       A temper always flashy.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Showy; gay; gaudy; as, a flashy dress.
    [1913 Webster]
 
   4. Without taste or spirit.
    [1913 Webster]
 
       Lean and flashy songs.        --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flashy
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   2: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top