ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flashy

F L AE1 SH IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flashy-, *flashy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashy[ADJ] ฉูดฉาด, See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด, Syn. showy, gaudy, flamboyant, Ant. colourless, dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I don't do miracles. They're too flashy.ผมไม่สร้างปาฏิหาริย์ มันมากเกินไป Oh, God! (1977)
It's too flashy.มันดูฉูดฉาดไป The Cement Garden (1993)
He sent them flashy gifts.มัีนส่งของขวัญหรูๆหราๆไปให้พวกเค้า Pilot (2001)
I'm not rich and don't have a flashy future ahead of me, but...ผมไม่รวย ไม่มีอนาคตที่หรูหรา แต่... Everybody Has a Little Secret (2004)
And flashy.และสดใส. Madagascar (2005)
I don't know about powerful, but it sure is flashy.ชั้นก็ไม่รู้ว่ะว่ามันแรงมั๊ย แต่คงวูบวาบน่าดู Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Oh, no. It's a bit flashy for my taste.- เอ่อ ฉันว่ามันดูฉูดฉาดเกิน The Constant Gardener (2005)
Government overthrows, flashy high-profile assassinations. The usual.ปกติก็โค่นล้มรัฐบาล และท่านผู้นำระดับสูง Red Eye (2005)
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง Extreme Aggressor (2005)
Buy a sports car and other flashy shit.ฉันซื้อรถสปอร์ท และ ซื้อของที่ฉันอยากได้ No Regret (2006)
It's not flashy, but it's fashionable.ชะตาลิขิตเลือกผิด Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
It's not flashy,but...-ไม่น่าอวดนัก แต่.. An Inconvenient Lie (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดตา[ADJ] flashy, See also: dazzling, garish, Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา, Ant. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ, Example: เสื้อผ้าของหล่อนแต่ละชุดมีสีสันบาดตาเหลือเกิน, Thai definition: สะดุดตาเพราะเห็นสีฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLASHY    F L AE1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flashy    (j) flˈæʃiː (f l a1 sh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] flashy, #42,417 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy [Add to Longdo]
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) [Add to Longdo]
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flashy \Flash"y\, a.
   1. Dazzling for a moment; making a momentary show of
    brilliancy; transitorily bright.
    [1913 Webster]
 
       A little flashy and transient pleasure. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. Fiery; vehement; impetuous.
    [1913 Webster]
 
       A temper always flashy.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Showy; gay; gaudy; as, a flashy dress.
    [1913 Webster]
 
   4. Without taste or spirit.
    [1913 Webster]
 
       Lean and flashy songs.        --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flashy
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   2: (used especially of clothes) marked by conspicuous display
     [syn: {flashy}, {gaudy}, {jazzy}, {showy}, {sporty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top