Search result for

เพียงแต่

(37 entries)
(0.3673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียงแต่-, *เพียงแต่*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงแต่ [ADV] merely, See also: only, just, Syn. ก็แค่, Example: เขาเพียงแต่พยักหน้าลูกน้องของเขาก็วิ่งแจ้นไปปฏิบัติตามคำสั่งเขา
เพียงแต่ [CONJ] but, See also: except, only, yet, nevertheless, Syn. แต่, Example: คุณจะไปเที่ยวก็ได้เพียงแต่ต้องกลับมาเร็วๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If only he hadn't been running out wild, I wouldn't be like this.ถ้าเพียงแต่เขาไม่วิ่งหนีเข้าป่าไป ฉันก็เป็นแบบนี้แหละ Beethoven Virus (2008)
I shall not slay you with my own hands.ข้าไม่เพียงแต่จะเข่มฆ่าท่านด้วยมือของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
Not only our people, but many chieftains... still consider Yuri as the ruler of our nation.ไม่เพียงแต่ประชาชนแต่ยังมีพวกหัวหน้าเผ่า ที่ยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยูริอยู่เช่นเดิม The Kingdom of the Winds (2008)
If you find it hard to believe, just show it to King Daeso.ข้าเชื่อว่าเจ้าหามาด้วยควากยากลำบาก, เจ้าเพียงแต่แสดงมันให้กับกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
But there is nowhere to hide.เพียงแต่ไม่มีที่จะให้ซ่อน The Secret of Moonacre (2008)
Just not the kind of miracle one hopes to see.เพียงแต่ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ ที่คนอยากจะเห็นเท่านั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Just taking different roads to get there, that's all.เพียงแต่ใช้คนละเส้นทางเพื่อไปถึงที่นั่น เท่านั้นแหละ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sometimes we are on a collision course and we just don't know it.หลายครั้งพวกเราก็สวนกัน เพียงแต่เราไม่รู้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
thank you... that will not only save my life but the life of this company.มันไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตผม มันยังจะต่ออายุให้บริษัทนี้ Superhero Movie (2008)
I have had a vision.ข้าเพียงแต่คาดการณ์ Kung Fu Panda (2008)
Whomever I choose will not only bring peace to the valley but also to you.คนที่ข้าเลือก ไม่เพียงแต่นำความสงบมาสู่หุบเขา แต่ให้แก่ท่านด้วย Kung Fu Panda (2008)
It's gonna be exactly like Euro Tr/p, only it's not gonna suck.นี่มันเหมือนหนังยูโรทริปเลย เพียงแต่เราไม่ต้องเจอเรื่องแย่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just   FR: rien que ; seulement ; il suffit de
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
but    [ADV] เป็นแต่เพียง, See also: เพียงแต่, Syn. only
nothing but    [IDM] เพียงแต่, See also: เว้นแต่, แค่ (บางสิ่ง) เท่านั้น
merely    [ADV] เพียงเท่านั้น, See also: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ, Syn. only, exclusively
only    [ADV] เพียงแค่, See also: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น, Syn. barely, just
only    [CONJ] แต่, See also: เพียงแต่ว่า, Syn. but

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
gateway(เกท'เวย์) n.ทางผ่าน,ทางเข้า,วิธีการ, Syn. entrance ประตูสัญญาณหมายถึง ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน (ตระกูลพีซี, ตระกูลแมคอินทอช ฯ) ในกรณีที่ต้องการแยกเครือข่ายทั้งสองออกจากกัน ก็ เพียงแต่ปิดสวิตช์ตัวประตูสัญญาณนี้เสียเท่านั้นเอง
mca(เอ็มซีเอ) ย่อมาจาก micro channel architecture หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น
menu-driven systemระบบทำงานด้วยเมนูหมายถึงระบบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้เมนูเป็นหลัก กล่าวคือ มีรายการคำสั่งต่าง ๆ ปรากฏบนจอภาพให้เลือก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำคำสั่งเลย เพียงแต่ใช้เมาส์เลื่อนไปที่คำสั่งที่ต้องการแล้วกด คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ ระบบดังกล่าวนี้ทำให้การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก
micro channel architecturช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กใช้ตัวย่อว่า MCA หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
but(adv) เท่านั้น,เพียงแต่
but(con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่
but(pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก
only(adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง
only(con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top