ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meretricious

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meretricious-, *meretricious*, meretriciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meretricious[ADJ] น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก, See also: หรูหราแต่เพียงภายนอก, Syn. tawdry, garish, gaudy, showy, flashy
meretricious[ADJ] หลอกลวง, See also: เสแสร้ง, Syn. spurious, sham, false, pretentious, Ant. true
meretricious[ADJ] ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี
meretriciously[ADV] อย่างหลอกลวง
meretriciousness[N] ความหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meretricious(เมอริทริช'เชิส) adj. บาดตา,ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา,หลอกลวง,ไม่จริงใจ,แพศยา,ชั่วช้า., See also: meretriciousness n., Syn. tawdry

English-Thai: Nontri Dictionary
meretricious(adj) บาดตา,ฉูดฉาด,หลอกลวง,แพศยา,ไม่จริงใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meretricious (j) mˌɛrɪtrˈɪʃəs (m e2 r i t r i1 sh @ s)
meretriciously (a) mˌɛrɪtrˈɪʃəsliː (m e2 r i t r i1 sh @ s l ii)
meretriciousness (n) mˌɛrɪtrˈɪʃəsnəs (m e2 r i t r i1 sh @ s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meretricious \Mer`e*tri"cious\, a. [L. meretricius, from
   meretrix, -icis, a prostitute, lit., one who earns money, i.
   e., by prostitution, fr. merere to earn, gain. See {Merit}.]
   1. Of or pertaining to prostitutes; having to do with
    harlots; lustful; as, meretricious traffic.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling the arts of a harlot; alluring by false show;
    gaudily and deceitfully ornamental; tawdry; as,
    meretricious dress or ornaments.
    [1913 Webster]
 
   3. Deceptive or based on deception; seeming plausible, but
    based on pretense or insincerity; deceptive; misleading;
    insincere; specious; as, meretricious arguments.
    [PJC] -- {Mer`e*tri"cious*ly}, adv. --
    {Mer`e*tri"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meretricious
   adj 1: like or relating to a prostitute; "meretricious
       relationships"
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]
   3: based on pretense; deceptively pleasing; "the gilded and
     perfumed but inwardly rotten nobility"; "meretricious
     praise"; "a meretricious argument" [syn: {gilded},
     {meretricious}, {specious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top