ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garish

G EH1 R IH0 SH   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garish-, *garish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garish[ADJ] ฉูดฉาด, See also: (สี) บาดตา, Syn. flamboyant, ostentatious, Ant. tasteful, unostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garish(การ์'ริช) adj. หรูหรา,ฉูดฉาดเกินไป., See also: garishly adv. garishness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guests don't return for the obvious things we do, the garish things.แขกไม่ได้กลับมาเพราะสิ่งที่เราทำ สิ่งที่ฉูดฉาด Chestnut (2016)
Comes into town once a year, throws a garish party...เข้ามาในเมืองปีละครั้ง เพื่อไปงานเลี้ยงสุดหรู... The Kids Are Not All Right (2011)
That's a small price to pay for your SUVs and your flat-screen TVs your blood diamonds, your designer jeans, your absurd, garish McMansions!สำหรับคุณและทีวีจอแบนของคุณ โคตรเพชร หรือนักออกแบบกางเกงยีนส์ คุณช่างไร้สาระจริง กับ Mcmansions ที่หรูหรา Everything Is Broken (2010)
Well, what about the garish socks and the gaudy tie?แล้วความฉูดฉาดพวกนั้นล่ะ ถุงเท้ากับไทด์ไร้รสนิยม Harbingers in a Fountain (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GARISH    G EH1 R IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garish    (j) gˈɛəʳrɪʃ (g e@1 r i sh)
garishly    (a) gˈɛəʳrɪʃliː (g e@1 r i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花哨[huā shao, ㄏㄨㄚ ㄕㄠ˙, ] garish; gaudy, #32,341 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garish \Gar"ish\ (g[^a]r"[i^]sh), a. [Cf. OE. gauren to stare;
   of uncertain origin. Cf. {gairish}.]
   1. Showy; dazzling; ostentatious; attracting or exciting
    attention. "The garish sun." "A garish flag." --Shak. "In
    . . . garish colors." --Asham. "The garish day." --J. H.
    Newman.
    [1913 Webster]
 
       Garish like the laughters of drunkenness. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Gay to extravagance; flighty.
    [1913 Webster]
 
       It makes the mind loose and garish.  --South.
    -- {Gar"ish*ly}, adv. -- {Gar"ish*ness}, n. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garish
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top