ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ken

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ken-, *ken*
Possible hiragana form: けん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
chicken out(vi, colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ken(n) ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้, Syn. knowledge, understanding
ken(vi) รู้, See also: เข้าใจ, Syn. know
ken(vt) รู้, See also: เข้าใจ, Syn. know
keno(n) เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง, See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่ล็อตโต้, Syn. betting game
kenaf(n) ปอ, See also: ปอกระเจา
kendo(n) เคนโด้, See also: เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบไม้ของญี่ปุ่น
Kenya(n) เคนยา
Kenya(n) ประเทศเคนยา
kennel(n) บ้านสุนัข, See also: กระท่อมเล็กๆของสุนัข, Syn. doghouse
Kentucky(n) ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ken(เคน) n. ความรู้, ความเข้าใจ, สายตา vt. รู้, เข้าใจ, ดู, เห็น
kenaf(คะแนฟ') n. ปอชวา
kendo(เคน'โด) n. การฟันดาบไม้ ที่มีกระสอบที่ป้องกันหัวและส่วนอื่นของร่างกาย, See also: kendoist n.
kennel(เคน'เนิล) n. บ้านสำหรับสุนัขอยู่, รังสุนัข, คอกผสมสุนัข. vt. ใส่ในรัง, สุนัข. vi. พักอาศัยในกุฏิสุนัข
keno(คี'โน) n. กีฬาเสี่ยงโชค
akene(เอคีน) n. = achene
alkene(แอล' คีน) n. chem. สมาชิกของ alkene series
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
awaken(อะเว'เคิน) vt., vi. ทำให้ตื่น, ทำให้ตื่นตัว, กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
backend(แบค'เอนดฺ) n. ส่วนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
ken(n) ขอบเขต, สายตา
kennel(n) บ้านสุนัข, คูน้ำ, ท่อน้ำ
awaken(vt) ปลุก, กระตุ้น, ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก, การทำให้ตื่น, การทำให้รู้สึกตัว
betoken(vt) เป็นลาง, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนิมิต, ส่อแสดง
blacken(vi, vt) กลายเป็นสีดำ, ใส่ร้ายป้ายสี
bracken(n) ต้นเฟิร์น
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
chicken(n) ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก, ผู้ด้อยประสบการณ์
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว, ไม่กล้า, กลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ken!เคน! Oneechanbara: The Movie (2008)
Ken?เคน? Street Fighter Alpha (1999)
Ken, did you come all this way just to pay your respects?เคน วันนี้นายมาเพื่อกราบหลุมศพงั้นสินะ Street Fighter Alpha (1999)
Just drop it, Ken.ช่างมันเหอะน่าเคน Street Fighter Alpha (1999)
Kikou-ken!คิโคเคน! Street Fighter Alpha (1999)
Gadou-ken!กาโดเคน! Street Fighter Alpha (1999)
Ken, this chi... It's Ryu's!เคน พลังแบบนี้มัน ริวนี่... Street Fighter Alpha (1999)
But, Ken...!แต่ว่า เคน! Street Fighter Alpha (1999)
Ken...เคน... . Street Fighter Alpha (1999)
Ken, don't do it...!เคน อย่านะ... . Street Fighter Alpha (1999)
Run, Ken!หนีไป เคน! Street Fighter Alpha (1999)
Ken!เคน! Street Fighter Alpha (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kenAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
kenAi finds it difficult to make friends with Ken.
kenAre these books Kenji's?
kenAre you on the level, Ken?
kenAt last Ken gained his end.
kenBe on your guard against pickpockets, Ken.
kenBoth Ken and Meg are my friends.
kenBoth Ken's mother and her friend will arrive at the airport soon.
kenBut his friends call him Ken.
kenCan I go on a date with Ken, Mom?
kenCome on Ken.
kenDid Ken and Joe eat lunch about noon?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ken
kenn
keno
kent
ken's
kenaf
kenai
kenan
kenji
kenna

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ken
ken
Kent
kens
Kenny
Kenya
Kennan
Kendal
Kenyan
kenned

WordNet (3.0)
kenaf(n) fiber from an East Indian plant Hibiscus cannabinus, Syn. deccan hemp
kenaf(n) valuable fiber plant of East Indies now widespread in cultivation, Syn. Bombay hemp, kanaf, bimli hemp, Hibiscus cannabinus, deccan hemp, Indian hemp, bimli
Kendall(n) United States biochemist who discovered cortisone (1886-1972), Syn. Edward Kendall, Edward Calvin Kendall
Kendrew(n) English biologist noted for studies of the molecular structure of blood components (born in 1917), Syn. Sir John Cowdery Kendrew
Kennan(n) United States diplomat who recommended a policy of containment in dealing with Soviet aggression (1904-2005), Syn. George F. Kennan, George Frost Kennan
Kennedia(n) genus of Australian woody vines having showy red or purplish flowers, Syn. genus Kennedya, genus Kennedia, Kennedya
Kennedy(n) 35th President of the United States; established the Peace Corps; assassinated in Dallas (1917-1963), Syn. John Fitzgerald Kennedy, President John F. Kennedy, President Kennedy, Jack Kennedy, JFK
Kennedy(n) a large airport on Long Island to the east of New York City, Syn. Kennedy Interrnational, Kennedy International Airport
kennel(n) outbuilding that serves as a shelter for a dog, Syn. dog house, doghouse
kennel(v) put up in a kennel

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ken

v. t. [ imp. & p. p. Kenned p. pr. & vb. n. Kenning. ] [ OE. kennen to teach, make known, know, AS. cennan to make known, proclaim, or rather from the related Icel. kenna to know; akin to D. & G. kennen to know, Goth. kannjan to make known; orig., a causative corresponding to AS. cunnan to know, Goth. kunnan. √45. See Can to be able, Know. ] 1. To know; to understand; to take cognizance of. [ Archaic or Scot. ] [ 1913 Webster ]

2. To recognize; to descry; to discern. [ Archaic or Scot. ] “We ken them from afar.” Addison [ 1913 Webster ]

'T is he. I ken the manner of his gait. Shak. [ 1913 Webster ]

Ken

n. [ Perh. from kennel. ] A house; esp., one which is a resort for thieves. [ Slang, Eng. ] [ 1913 Webster ]

Ken

v. i. To look around. [ Obs. ] Burton. [ 1913 Webster ]

Ken

n. Cognizance; view; especially, reach of sight or knowledge. “Beyond his ken.” Longfellow. [ 1913 Webster ]

Above the reach and ken of a mortal apprehension. South. [ 1913 Webster ]

It was relief to quit the ken
And the inquiring looks of men. Trench.

Kendal

{ or . } A cloth colored green by dye obtained from the woad-waxen, formerly used by Flemish weavers at Kendal, in Westmoreland, England. J. Smith (Dict. Econ. Plants). [ 1913 Webster ]

How couldst thou know these men in Kendal green ? Shak. [ 1913 Webster ]

Variants: Kendal green
Kennedya

n. A genus of Australian woody vines having showy red or purplish flowers.
Syn. -- Kennedia, genus Kennedia, genus Kennedya. [ WordNet 1.5 ]

Variants: Kennedia
Kennel

v. t. To put or keep in a kennel. Thomson. [ 1913 Webster ]

Kennel

n. [ See Channel, Canal. ] The water course of a street; a little canal or channel; a gutter; also, a puddle. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Kennel

n. [ OE. kenel, (assumed) OF. kenil, F. chenil, LL. canile, fr. L. canis a dog. Cf. Canine. ] 1. A house for a dog or for dogs, or for a pack of hounds. [ 1913 Webster ]

A dog sure, if he could speak, had wit enough to describe his kennel. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

2. A pack of hounds, or a collection of dogs. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The hole of a fox or other beast; a haunt. [ 1913 Webster ]

Kennel

v. i. [ imp. & p. p. Kenneled r Kennelled; p. pr. & vb. n. Kennelling. ] To lie or lodge; to dwell, as a dog or a fox. [ 1913 Webster ]

The dog kenneled in a hollow tree. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肯定[kěn dìng, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ,  ] to be sure; to be certain; sure; certain; definite; to confirm; to affirm; affirmative #772 [Add to Longdo]
[kēng, ㄎㄥ, ] pit; to defraud #2,690 [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, ] to agree; to consent; to be ready (to do sth); willing #4,924 [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, ] to gnaw; to nibble; to bite #8,056 [Add to Longdo]
肯德基[Kěn dé jī, ㄎㄣˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧ,   ] KFC; Kentucky Fried Chicken #10,227 [Add to Longdo]
肯尼亚[Kěn ní yà, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ,    /   ] Kenya #17,682 [Add to Longdo]
眼界[yǎn jiè, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ,  ] ken; scope #17,864 [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] reclaim (land) #21,096 [Add to Longdo]
肯尼迪[Kěn ní dí, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ,   ] Kennedy (proper name) #22,062 [Add to Longdo]
恳求[kěn qiú, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄡˊ,   /  ] beg; entreat; entreaty #24,357 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[けん, ken] TH: จังหวัด
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] TH: สถาบันวิจัย  EN: research institute
検索[けんさく, kensaku] TH: ค้นหาข้อมูล  EN: lookup
見地[けんち, kenchi] TH: จุดยืน
健康[けんこう, kenkou] TH: สุขภาพ  EN: health
検討[けんとう, kentou] TH: การพิจารณา  EN: examination (vs)
検査[けんさ, kensa] TH: การตรวจสอบ  EN: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
検査[けんさ, kensa] TH: การทดสอบ  EN: examination
見当[けんとう, kentou] TH: เล็ง
研究[けんきゅう, kenkyuu] TH: ศึกษาวิจัย  EN: study (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
kennen(vi) |kannte, hat gekannt| รู้จัก, See also: Kenntnis, Bekannte
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
denken(vi) |dachte, hat gedacht| (an etw.) คิด
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenndaten { pl }characteristics [Add to Longdo]
Kenner { m }appreciator [Add to Longdo]
Kenner { m }classicist [Add to Longdo]
Kenner { m } | Kenner { pl }fancier | fanciers [Add to Longdo]
Kenner { m }; Weinkenner { m } | Kenner { pl }connoisseur | connoisseurs [Add to Longdo]
Kennerschaft { f }connoisseurship [Add to Longdo]
Kennfaden { m }coloured tracer thread [Add to Longdo]
Kenngröße { f }feature size [Add to Longdo]
Kenngrößen { pl }; Leistungsparameter { pl }performance characteristics [Add to Longdo]
Kennkarte { f }identity card [Add to Longdo]
Kennlinie { f }characteristic; characteristic curve; characteristic line [Add to Longdo]
Kennlinienanpassung { f }characteristic adjustment [Add to Longdo]
Kennmarke { f }identification mark [Add to Longdo]
Kennmelodie { f } | Kennmelodien { pl }signature tune | signature tunes [Add to Longdo]
Kennsatz { m }header [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
県(P);縣(oK)[けん, ken] (n) (1) prefecture (of Japan); (2) county (of China); (P) #40 [Add to Longdo]
研究[けんきゅう, kenkyuu] (n, vs) study; research; investigation; (P) #172 [Add to Longdo]
選手権[せんしゅけん, senshuken] (n) championship; title (of champion); (P) #301 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) authority; right (to do something); (P) #325 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
意見[いけん, iken] (n, vs, adj-no) opinion; view; comment; (P) #471 [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] (n) literature; books (reference); document; (P) #480 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
建築[けんちく, kenchiku] (n, vs) construction; architecture (of buildings); (P) #667 [Add to Longdo]
県立[けんりつ, kenritsu] (adj-no, n) prefectural (institution); (P) #709 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
[けん, ken] SACHE, ANGELEGENHEIT, -FALL [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
[けん, ken] SPARSAM, EINFACH, BESCHEIDEN [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
健勝[けんしょう, kenshou] gesund [Add to Longdo]
健在[けんざい, kenzai] gesund [Add to Longdo]
健康[けんこう, kenkou] Gesundheit [Add to Longdo]
健忘[けんぼう, kenbou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top