Search result for

zerdrücken

(57 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zerdrücken-, *zerdrücken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zerdrücken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zerdrücken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grind him under our boots like a serpent.Wie eine Schlange zerdrückenRasputin (1981)
It stung me. it was poisonous. I kept shaking my head until it fell off.Und hat mich gebissen unter den Haaren und es war etwas giftiges und ich habe versucht überall mit dem Kopf anzustoßen, bis das ekelhafte Tier auf die Erde fiel und ich versuchte es zu zerdrücken, bevor es zum Schrank kommen konnte, Nostalgia (1983)
I just couldn't... squash it.Es wollte mir nicht gelingen. Es wollte mir nicht gelingen, es zu zerdrückenNostalgia (1983)
When they're done with this planet, they'll toss it like a can.Wenn sie fertig sind, zerdrücken sie die Erde wie eine Dose. Part Three (1984)
He can crush you if he wants.Er kann dich zerdrücken, wenn er will. Deadly Friend (1986)
Well, you're a wiener.Wir werden keine Katze zerdrücken, bloß um ALFs Schluckauf zu heilen. Something's Wrong with Me (1987)
And don't scrunch up the pillows.Nicht die Kissen zerdrückenThe Razor's Edge (1987)
I was almost scared, like it was gonna crush the house.Ich hatte fast Angst, er könnte das Haus zerdrückenMoonstruck (1987)
It'll crush this rig like a beer can.- Ruhe! Sie wird die Plattform wie 'ne Dose zerdrückenThe Abyss (1989)
Your rear end should be squashing a couch much bigger than ours.Dein Hintern sollte ein viel größeres Sofa als unseres zerdrückenA Man's Castle (1991)
You'll also get this faux pearl necklace a $99 value, as our gift.Doch er wurde zum unverzichtbaren Teil des Hintergrunds und ist immer da. Das ist toll. Mir gefällt, wie es ihn befriedigt, den Becher zu zerdrückenBart Gets Hit by a Car (1991)
We pour the crushed oreos... into the melted peanut butter, and we continue to crush them.Wir schütten die zerdrückten Kekse in die geschmolzene Erdnussbutter und wir fahren fort, sie zu zerdrückenBeyond the Law (1993)
I just want to hug you to pieces!Ich möchte dich am liebsten zerdrückenHeaven & Earth (1993)
I cannot imagine someone in the throes of so gruesome a death could hold on to so delicate a container without shattering it.Kaum vorstellbar, dass jemand bei solchen Todesqualen ein empfindliches Gefäß halten kann, ohne es zu zerdrückenShip in a Bottle (1993)
Based on the rate of implosion thus far, I estimate the ring will crush Deck 6 in approximately 68 minutes.Basierend auf der bisherigen lmplosionsrate schätze ich, dass der Ring Deck 6 in etwa 68 Minuten zerdrücken wird. Twisted (1995)
The earth is loose, you can't squash them.Die Erde ist locker, du kannst sie zerdrückenEarth (1996)
It seems like I'm trying to crush this ship like a tin can.Ich will das Schiff zerdrückenScientific Method (1997)
To him, I am just a bug to be crushed.Für ihn bin ich nur ein Käfer, den man zerdrücken muss. You've Got Mail (1998)
Captain... the atmospheric pressure will crush it.Die Atmosphäre wird sie zerdrückenExtreme Risk (1998)
We'll mash them with forks, as the Pilgrims did.Wir zerdrücken sie mit Gabeln, wie die Pilger. Pangs (1999)
If I wanted to, I could crush you like a cockroach.Wenn ich wollte, könnte ich dich wie ein Küchenschabe zerdrückenA Town Without Pity (2000)
All he likes is popping bubble wrap.Er mag nur, gepolsterte Folie zu zerdrückenAmélie (2001)
Please don't crush my soy nuts.Sie zerdrücken meine Soja-Sprossen. The Princess Diaries (2001)
Leadaz Of Tha Free World Here to smash you cowardsLeadaz Of Tha Free World sind Hier um euch zu zerdrücken 8 Mile (2002)
Crush it in your hands.- ZerdrückenSpy Kids 3-D: Game Over (2003)
Start popping these.Zerdrücken Sie die Blasen! Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Now, I want you to hold the gun like you're holding a beautiful white dove, firmly enough that it can't fly away, but not so firmly that you can kill it.Jetzt hältst du die Pistole, als wäre sie eine schöne weiße Taube, so fest, dass sie nicht wegfliegt, ohne sie zu zerdrückenEvery Day a Little Death (2005)
You couldn't bust a grape in Napa with a set of cleats on.Du könntest ne Birne nichtmal mit Wanderstiefeln zerdrücken. Was Laberst du für ein Scheiß? Pilot (2005)
Get in there and squeeze them.Richtig zerdrücken. Mit den Händen zerdrückenHalf Nelson (2006)
With this little finger, I could crush you like an ant!Mit dem kleinen Finger kann ich Sie, Grünbaum, zerdrücken wie eine Ameise! My Führer (2007)
Just crush it up.Einfach zerdrückenThe Woman King (2007)
Airbags can crush the ribs when there's no other restraint.Der Airbag kann die Rippen zerdrücken, wenn man nicht angeschnallt ist. Kennedy and Heidi (2007)
Be careful with the bags.Seien Sie vorsichtig. Sie zerdrücken alles. Mr. Monk Joins a Cult (2008)
The wall would break apart your body.Die Wand würde Ihren Körper zerdrückenFirst Contact (2008)
Once this game begins, every time you take a breath, the clamps around your chest will close in and crush your body.Sobald das Spiel beginnt, schließen sich bei jedem Atemzug die Klammern um Ihre Brust und zerdrücken Sie. Saw VI (2009)
When I was 20, my cousin Rufus, he was going out with this girl who claimed she could crush a beer can with her tits.Als... Als ich 20 war, ging mein Cousin Rufus mit diesem Mädchen, das behauptete eine Bierdose mit ihren Titten zerdrücken zu können. Nothing But the Blood (2009)
I liked how you also made him mush down the popcorn With the scoop so you could get more in.Ich mochte es auch, wie du ihn dazu gebracht hast, das Popcorn zu zerdrücken, mit der Schaufel, damit mehr reinpasst. Gary Gives Sasha His Full Attention (2009)
You crush it. Don't cut it.Zerdrücken, nicht aufschneiden. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I don't want to crush the baby.Ich will das Baby nicht zerdrückenKing's Road (2010)
I wonder if you can throw a Wizard's web faster than I can crush my little friend here.Ich frage mich, ob Ihr ein Zaubernetz genauso schnell werfen könnt, wie ich meinen kleinen Freund hier zerdrücken kann. Extinction (2010)
A crushing, black loneliness that makes me feel like... like there's no magic left in the world.Eine zerdrückende, schwarze Einsamkeit die mich empfinden lässt, als... als ob, es keine Magie mehr auf der Welt gibt. We All Fall Down (2010)
When I was inside, these wise guys, they said that's how they used to get rid of bodies all the time-- just stuff them in a trunk, crush it, melt it down, and ship it overseas.Als ich nach innen, diese Wise Guys, sie sagten, dass die wie sie verwendet werden, um sie loszuwerden der Körper die ganze Zeit ... nur stopfen sie in einen Koffer, zerdrücken, es einschmelzen, und verschicken sie in Übersee. Jane (2011)
Actually, you can mash this so it doesn't have any lumps.Ja, du kannst das zerdrücken, damit es keine Klumpen gibt. Episode #2.4 (2011)
What a fussy one, bruising all my stock... She's coming!Die Kunden werden wählerischer, obwohl sie mir ständig die Ware zerdrückenA Simple Life (2011)
I need long sustained mashes.Das erfordert nachhaltiges ZerdrückenThanksgiving (2011)
I don't want to crush your carnation.Ich will nicht Ihre Nelke zerdrückenSpooky Little Girl (2011)
I'd like to mash my banger in her blood pudding.Ich würde gerne meine Wurst in ihrer Blutwurst zerdrückenViewer Mail #2 (2012)
I know what coning is! It's when the pressure of his brain goes down to the spinal cord, the pressure, essentially, could... could crush his brain.- Es ist, wenn der Hirndruck auf das Rückenmark drückt, dieser Druck, könnte buchstäblich sein Hirn zerdrückenPilot (2012)
Cherish the ball. Don't crush it.Halten Sie ihn fest, aber zerdrücken Sie ihn nicht. Episode #3.8 (2012)
Let's just sit on them and squash them into jelly.Wir setzen uns auf sie drauf, und zerdrücken sie zu Sülze. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einstampfen; zermalmen; zerdrückento pulp [Add to Longdo]
erdrücken; zerdrücken | erdrückend; zerdrückend | erdrückt; zerdrücktto crush | crushing | crushes [Add to Longdo]
zerquetschen; zerdrücken (Kartoffeln)to mash [Add to Longdo]
zerquetschen; ausdrücken; zerdrücken; vernichtento crush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  zerdrücken [tsɛrdrɵkən]
     to crush
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top