ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awakening

AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awakening-, *awakening*, awaken
English-Thai: Nontri Dictionary
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time of his awakening is nigh!เวลาแห่งการตื่นของเขาคือคืนนี้! Akira (1988)
The time of Lord Akira's awakening draws near!เวลาแห่งการตื่นของ อากิระ กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา! Akira (1988)
After his transcendental awakening, his body was subjected to every test known to science.หลังจากการตื่นของพลังเหนือธรรมชาติ ร่างกายของเขาเป็นตัวอย่าง ทุกการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ Akira (1988)
We've just been awakening the most ancient.เราแค่ปลุกบางสิ่งที่เก่าแก่ The Lawnmower Man (1992)
The Awakening is a few days off, and this house is in unrest as it is.อีกครึ่งวันก็จะเช้าแล้ว/และบ้านนี้ก็อยู่สถานการณ์ไม่สงบ Underworld (2003)
To my knowledge an Awakening has never been attempted by one such as myself.จากความรู้ของฉัน การปลุกชีพไม่เคยถูกดำเนินโดยคนธรรมดาอย่างฉัน Underworld (2003)
I apologize for awakening you ahead of schedule but I fear we may all be in grave danger.ฉันของอภัยที่ปลุกท่านก่อนถึงเวลา แต่ฉันกลัว ว่าเราใกล้จะถึงจุดจบ Underworld (2003)
In this very city preparing to hit us during the Awakening ceremony....เตรียมตัวที่จะโจมตีเราระหว่างพิธีปลุกชีพ Underworld (2003)
Which is precisely why the Awakening is performed by an elder.การปลุกชีพต้องเกิดขึ้นโดยผู้อาวุโสเท่านั้น Underworld (2003)
Rude awakening.ผมรู้สึกตัวอย่างรุนแรงเลย Resistance Is Futile (2007)
Spotted-- lonely boy's rude awakening.อ๊ะๆ หนุ่มขี้เหงาถูกปลุกอย่างไม่เต็มใจซะแล้ว Bad News Blair (2007)
This record is about ten seconds before awakening.นี่บันทึกประมาณ 10 วินาทีก่อน.. ที่จะตื่น Paranormal Activity (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAKENING    AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awakening    (v) ˈəwˈɛɪkənɪŋ (@1 w ei1 k @ n i ng)
awakening    (n) ˈəwˈɛɪknɪŋ (@1 w ei1 k n i ng)
awakenings    (n) ˈəwˈɛɪknɪŋz (@1 w ei1 k n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground) [Add to Longdo]
醒覚[せいかく, seikaku] (n,vs) (arch) (See 覚醒・1) awakening; waking up; opening one's eyes [Add to Longdo]
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening [Add to Longdo]
発心[ほっしん, hosshin] (n,vs) spiritual awakening; resolution [Add to Longdo]
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awaken \A*wak"en\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Awakened}; p. pr. &
   vb. n. {Awakening}.] [OE. awakenen, awaknen, AS.
   [=a]w[ae]cnan, [=a]w[ae]cnian, v. i.; pref. on- + w[ae]cnan
   to wake. Cf. {Awake}, v. t.]
   To rouse from sleep or torpor; to awake; to wake.
   [1913 Webster]
 
      [He] is dispatched
      Already to awaken whom thou nam'st.   --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Their consciences are thoroughly awakened. --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To arouse; excite; stir up; call forth.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awakening \A*wak"en*ing\, a.
   Rousing from sleep, in a natural or a figurative sense;
   rousing into activity; exciting; as, the awakening city; an
   awakening discourse; the awakening dawn. --
   {A*wak"en*ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awakening \A*wak"en*ing\, n.
   The act of awaking, or ceasing to sleep. Specifically: A
   revival of religion, or more general attention to religious
   matters than usual.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awakening
   n 1: the act of waking; "it was an early awakening"; "it was the
      waking up he hated most" [syn: {awakening}, {wakening},
      {waking up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top