ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betoken

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betoken-, *betoken*
Possible hiragana form: べとけん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betoken[VT] เป็นสัญญาณของบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งท่า[V] foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
ตั้งท่า[V] foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
ส่อเค้า[V] indicate, See also: betoken, presage, point to, Syn. ส่อแวว, Example: ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส่อเค้ารบกันดุเดือดเลือดพล่านอีกครั้ง
ส่อเค้า[V] indicate, See also: betoken, point to, presage, Syn. ส่อแวว, Example: ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส่อเค้ารบกันดุเดือดเลือดพล่านอีกครั้ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betoken    (v) bˈɪtˈoukən (b i1 t ou1 k @ n)
betokens    (v) bˈɪtˈoukənz (b i1 t ou1 k @ n z)
betokened    (v) bˈɪtˈoukənd (b i1 t ou1 k @ n d)
betokening    (v) bˈɪtˈoukənɪŋ (b i1 t ou1 k @ n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betoken \Be*to"ken\, v. t. [imp. & p. p. {Betokened}; p. pr. &
   vb. n. {Betokening}.]
   1. To signify by some visible object; to show by signs or
    tokens.
    [1913 Webster]
 
       A dewy cloud, and in the cloud a bow . . .
       Betokening peace from God, and covenant new.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To foreshow by present signs; to indicate something future
    by that which is seen or known; as, a dark cloud often
    betokens a storm.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To presage; portend; indicate; mark; note.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betoken
   v 1: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a
      serious illness"; "Her behavior points to a severe
      neurosis"; "The economic indicators signal that the euro is
      undervalued" [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate},
      {point}, {signal}]
   2: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn: {bode},
     {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen}, {presage},
     {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell}, {prefigure},
     {forecast}, {predict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top