ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disinherit

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disinherit-, *disinherit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinherit[VT] เพิกถอนสิทธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit

English-Thai: Nontri Dictionary
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinherited heirทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mortimer, be quick, be clear, or I swear I'll disinherit you.มอติเมอร์ พูดมาเร็วๆ ให้ชัดเจนด้วย ไม่งั้นฉันจะไม่ให้มรดกเธอแน่ๆ Inkheart (2008)
-l already left. -l will disinherit you.แม่จะตัดกองมรดกแก Evil Is Going On (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดมิให้รับมรดก[n. exp.] (kān tat mi hai møradok) EN: disinheritance   FR: privation de son héritage [f]
ตัดพ่อตัดลูก[v. exp.] (tat phø tat lūk) EN: disown ; be disowned ; be disinherit   
ถูกตัดออกจากกองมรดก[v. exp.] (thūk tat øk jāk køngmøradok) EN: be disinherited   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinherit (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪt (d i2 s i n h e1 r i t)
disinherits (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪts (d i2 s i n h e1 r i t s)
disinherited (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪtɪd (d i2 s i n h e1 r i t i d)
disinheriting (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪtɪŋ (d i2 s i n h e1 r i t i ng)
disinheritance (n) dˌɪsɪnhˈɛrɪtəns (d i2 s i n h e1 r i t @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance [Add to Longdo]
勘当[かんどう, kandou] (n,vs) disinheritance [Add to Longdo]
廃嫡[はいちゃく, haichaku] (n,vs) disinheritance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinherit \Dis`in*her"it\, v. t. [imp. & p. p. {Disinherited};
   p. pr. & vb. n. {Disinheriting}.] [Cf. {Disherit},
   {Disheir}.]
   1. To cut off from an inheritance or from hereditary
    succession; to prevent, as an heir, from coming into
    possession of any property or right, which, by law or
    custom, would devolve on him in the course of descent.
    [1913 Webster]
 
       Of how fair a portion Adam disinherited his whole
       posterity!              --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of heritage; to dispossess.
    [1913 Webster]
 
       And disinherit Chaos, that reigns here. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disinherit
   v 1: prevent deliberately (as by making a will) from inheriting
      [syn: {disinherit}, {disown}] [ant: {bequeath}, {leave},
      {will}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top