Search result for

legacy

(43 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legacy-, *legacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legacy[N] มรดก, See also: มรดกตกทอด
legacy[N] สิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน, See also: สิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legacy(เลก'กะซี) n. มรดก,มรดกตกทอด,ของขวัญ, Syn. estate,bequest
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legacyการยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [ดู bequest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacy dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacy taxภาษีมรดก, ภาษีมรดกที่มีพินัยกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legacy taxภาษีมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently my legacy at yaleเห็นได้ชัดว่าว่ามรดกของฉันที่เยล New Haven Can Wait (2008)
I have this legacy, what is it for?งั้นผมจะได้หนังสือนี้มาเพื่ออะไร The Mark of Nimueh (2008)
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา The Kingdom of the Winds (2008)
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
And it's not that I don't want to be a doctor, but like... fucking... sometimes I wonder if he's just encouraging me... because he knows it'll make me happy... or because he wants me to carry on his legacy, you know?- ฉันรู้ และมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเป็นหมอ แต่เหมือน... กับว่า... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'll die here like the pharaohs with my legacy, a beautiful weapon... beautiful weapon.ผมจะต้องตายเหมือนพวกซอมบี้ กับงานของผมเอง เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยม เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยม Day of the Dead (2008)
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
- but of a legacy...แต่มันมรดกตกทอด... Loyal and True (2008)
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก Home (2009)
Jesus himself knew this when he entrusted his holy legacy to twelve menโอเรสทีส Agora (2009)
it doesn't matter. This book is part of our legacy now.หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งในตำนาน ของเราแล้ว เพราะอะไร? 2012 (2009)
And my legacy will become yours.และการรับช่วงของผมก็จะกลายเป็นของพวกคุณ Saw VI (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[n. exp.] (kān lot suanbaeng nai sap møradok) EN: abatement of a legacy   
การรับมรดก[n. exp.] (kān rap møradok) EN: nheritance ; legacy ; heritage   FR: héritage [m]
มรดก[n.] (møradok) EN: inheritance ; legacy ; legacy ; bequest ; estate   FR: héritage [m] ; legs [m] ; alleu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGACY    L EH1 G AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legacy    (n) (l e1 g @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altsystem {n}; vorhandenes Systemlegacy system [Add to Longdo]
Altversion {f}; vorhandene Version {f}; installierte Version {f}legacy version [Add to Longdo]
Erbschleicher {m}legacy hunter [Add to Longdo]
Stammdaten {pl}legacy data [Add to Longdo]
Vermächtnis {n}; Erbe {n}; Erbschaft {f}; Hinterlassenschaft {f} | Vermächtnisse {pl} | verfallenes Vermächtnislegacy | legacies | lapsed legacy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レガシ[, regashi] (n) {comp} legacy [Add to Longdo]
レガシー[, regashi-] (n) {comp} legacy [Add to Longdo]
レガシーシステム[, regashi-shisutemu] (n) {comp} legacy system [Add to Longdo]
レガシーデバイス[, regashi-debaisu] (n) {comp} legacy device [Add to Longdo]
レガシデバイス[, regashidebaisu] (n) {comp} legacy device [Add to Longdo]
遺産[いさん, isan] (n) inheritance; bequest; legacy; heritage; (P) [Add to Longdo]
遺贈[いぞう, izou] (n,vs) bequest; legacy [Add to Longdo]
過去の遺産[かこのいさん, kakonoisan] (exp) legacy of the past [Add to Longdo]
治績[ちせき, chiseki] (n) (legacy of an) administration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遺贈[いぞう, izou] bequest, legacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legacy \Leg"a*cy\ (l[e^]g"[.a]*s[y^]), n.; pl. {Legacies}
   (-s[i^]z). [L. (assumed) legatia, for legatum, from legare to
   appoint by last will, to bequeath as a legacy, to depute: cf.
   OF. legat legacy. See {Legate}.]
   1. A gift of property by will, esp. of money or personal
    property; a bequest. Also Fig.; as, a legacy of dishonor
    or disease.
    [1913 Webster]
 
   2. A business with which one is intrusted by another; a
    commission; -- obsolete, except in the phrases last
    legacy, dying legacy, and the like.
    [1913 Webster]
 
       My legacy and message wherefore I am sent into the
       world.                --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       He came and told his legacy.     --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {Legacy duty}, a tax paid to government on legacies.
    --Wharton.
 
   {Legacy hunter}, one who flatters and courts any one for the
    sake of a legacy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legacy
   n 1: (law) a gift of personal property by will [syn: {bequest},
      {legacy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top