ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come into

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come into-, *come into*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)
I mean, to come into court like that.ฉันหมายความว่าจะเข้ามาในศาลเช่นนั้น 12 Angry Men (1957)
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me, เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
Will you please come into the open?นายกรุณามาที่ประตูนี้จะได้มั๊ย ? Labyrinth (1986)
And if that someone was waiting in the cloak room, he must have figured Colosimo was going to come into the lobby.และถ้าคนนั้นรออยู่ในห้องเก็บเสื้อ เขาต้องคิดว่าโคโลสิโม่ จะต้องเดินไปที่ห้องโถง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I've only come into this room 'cause I'm cold.ดิฉันลงมาเพียงเพราะ ดิฉันหนาว Wuthering Heights (1992)
You should knock before you come into somebody's house.ทำไมคุณไม่รู้จักเคาะประตูซะบ้างล่ะ? The Lawnmower Man (1992)
You ain't got no right to come into my room.นายไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องฉัน Of Mice and Men (1992)
They come into our house and tell us we don't live there anymore.พวกเขาไล่เราออกมา... Schindler's List (1993)
If you could see the couples that come into my office.ถ้าคุณได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในออฟฟิศของผม Junior (1994)
You don't come into your friend's house and start tellin' him what's what.คุณไม่ได้เข้ามาในบ้านของเพื่อนของคุณและเริ่มต้น tellin 'เขาว่าเป็นสิ่งที่ Pulp Fiction (1994)
Bartolo, please come into my office.บาร์โตโล่ มาที่ห้องครู Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come intoAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
come intoA new law has come into existence.
come intoBut whoever lives by the truth come into the right.
come intoBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
come intoCome into my room.
come intoCome into the room after me.
come intoDon't come into my room.
come intoDon't come into my room without knocking.
come intoEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
come intoHe come into a fortune when his father died.
come intoHe come into the room.
come intoHe retires before the new pension scheme is due to come into effect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสวยพระชาติ(v) be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai Definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
กลับเป็น(v) become, See also: come into being, become again, Syn. กลายเป็น, กลับกลาย, Example: การที่เขาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าทำให้เขารู้สึกว่าเขากลับเป็นเด็กประถมอีกครั้ง
ตกฟาก(v) be born, See also: come into the world, give birth (to), Syn. เกิด, คลอด, กำเนิด, Example: แม่บอกว่าเขาตกฟากเวลา 10.10 น., Thai Definition: เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (โบราณพื้นเรือนโดยมากเป็นฟาก)
ขึ้น(v) come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai Definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดแย้งกับกฎหมาย[khatyaēng kap kotmāi] (v, exp) EN: come into collision with the law ; be against the law
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
มีขึ้น[mī kheun] (v, exp) EN: come into existence  FR: avoir lieu ; se passer
สัมผัส[samphat] (n) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive  FR: toucher ; palper ; sentir
เสวยพระชาติ[sawoēiphrachāt] (v) EN: be born ; come into the world  FR: venir au monde
สืบทอด[seūpthøt] (v) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; fall heir to ; come into
ถูก[thūk] (v) EN: touch ; come into contact with  FR: toucher
ตกฟาก[tokfāk] (v) EN: be delivered ; be born ; see daylight ; come into the world ; give birth (to)  FR: naître ; venir au monde

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with, #12,558 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komm in den Garten.Come into the garden. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
らりる;ラリる[rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
思い付く(P);思いつく[おもいつく, omoitsuku] (v5k) to think of; to hit upon; to come into one's mind; to be struck with an idea; (P) [Add to Longdo]
手に入る(P);手にはいる[てにはいる, tenihairu] (exp, v5r) to obtain; to come into possession of; to get hold of; to get one's hands on; (P) [Add to Longdo]
触れ合う[ふれあう, fureau] (v5u) to come into contact with; to touch (each other); to have a brush with; (P) [Add to Longdo]
酔う[よう, you] (v5u, vi) to get drunk; to become intoxicated; (P) [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) [Add to Longdo]
生を受ける;生を享ける[せいをうける, seiwoukeru] (exp, v1) to live; to be born; to come into this world [Add to Longdo]
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  come into
      v 1: obtain, especially accidentally [syn: {come by}, {come
           into}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top