ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heir

EH1 R   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heir-, *heir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
heirdom[N] การเป็นทายาท, See also: การสืบทอด, การสืบทอดมรดก, Syn. heirship
heiress[N] ทายาทที่เป็นหญิง, See also: หญิงผู้รับมรดก, Syn. inheritress
heirloom[N] มรดกตกทอด
heirship[N] ความเป็นทายาท, See also: สิทธิ์ของทายาท, สิทธิการสืบทอดมรดก, Syn. heirdom
heir presumptive[N] ผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด
heirloom(แอร์'ลูม) n. มรดกสืบทอด
heirshipn. ความ (สิทธิ) เป็นทายาท,สิทธิของทายาท, Syn. inheritance
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heiress(n) ทายาทหญิง
heirloom(n) มรดก,ของตกทอด
their(adj) ของเขาทั้งหลาย
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Heir Apparentรัชทายาท [ดู heir to the throne] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heir apparentทายาททางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Heir Apparentรัชทายาท (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir at lawทายาทโดยธรรม [ดู legal heir] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir in tailทายาทสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir of the bloodทายาทตามสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir presumptiveทายาทโดยสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir to the throneรัชทายาท [ดู Heir Apparent] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You would like to have an heir, wouldn't you, Max, for your precious Manderley?""คุณอยากให้เเมนเดอเลย์มีทายาทไม่ใช่หรือ เเม็กซ์" Rebecca (1940)
And following that, his heir.และต่อไปนี้ที่ทายาทของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There's a tigress. Mm. She's her brother's heir, isn't she?แม่เสือสาวจริงหนอ ถอดแบบมาจากพี่ชายของหล่อน ใช่ไหมเล่า Wuthering Heights (1992)
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ Wuthering Heights (1992)
I have no male heir, Catherine.พ่อไม่มีทายาทชาย แคทเธอรีน Wuthering Heights (1992)
By the time we had abandoned hope of producing an heir, it seemed a little late to begin saving.เวลานั้นพวกเราก็ละทิ้งความหวังในการมีทายาท มันดูเหมือนจะสายไปหน่อยที่จะมาเริ่มตอนนี้ Episode #1.6 (1995)
We have found the heir to the Russian throne.เราพบทายาทของราชบัลลังก์รัสเซียแล้ว Anastasia (1997)
Heir to a railroad fortune, perhaps.อาจเป็นทายาทกิจการรถไฟ Titanic (1997)
Suddenly, the old king discovered he had two heirs.กษัตริย์ผู้ชราได้รัชทายาท 2 องค์ The Man in the Iron Mask (1998)
You wouldn't believe the beautiful psychological heirIooms...คุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องความสวยงาม ของมรดกทางพันธุกรรม... The Story of Us (1999)
Presenting original pupil and heir apparent.ฉันจะพาไปพบนักเรียนคนแรกของเธอ Anna and the King (1999)
Heir to throne must never be involved in issue of bondservant.รัชทายาทของราชบัลลังก์ทรงไม่เเกี่ยวข้องกับสัญญาทาส Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heirHis son-in-law will be the heir to the enormous fortune.
heirEnglishmen are the heirs of liberty.
heirHe recognized his son as lawful heir.
heirAir and heir are homophones of each other.
heirThe rich merchant adopted the boy and made him his heir.
heirThis heirloom shall be yours.
heirThe property was divided equally among the heirs.
heirWhich prince is the legitimate heir to the throne?
heirThe king's eldest son is the heir to the throne.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สืบสายโลหิต[N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
ผู้สืบทอด[N] heir, See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line, Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, Example: มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว, Thai definition: บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย
ทายาทโดยธรรม[N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ทายาท[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข, Example: เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผู้รับ หรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
รัชทายาท[N] heir, See also: heir to the throne, Example: ขุนวรวงศาธิราชลอบวางยาพิษปลงพระชนม์สมเด็จพระแก้วฟ้า รัชทายาทของสมเด็จพระไชยราชาธิราช, Thai definition: ผู้จะสืบราชสมบัติ
ผู้รับช่วง[N] heir, See also: inheritor, inheritress, successor, Syn. ผู้รับช่วงต่อ, Count unit: คน
ผู้รับพินัยกรรม[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้รับมรดก, Example: ผู้รับพินัยกรรมต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันรับมรดก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
เลยตามเลย[v.] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones   
เป็นเป้าหมาย[v. exp.] (pen paomāi) EN: setting their sights on ; having as a goal   FR: avoir pour but
ผู้รับช่วง[n.] (phūrapchūang) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor   
ผู้รับมรดก[n.] (phūrapmøradok) EN: heir ; heiress ; inheritor   FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้รับพินัยกรรม[n.] (phūrapphinaikam) EN: heir ; heiress ; legatee   FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบทอด[n.] (phūseūpthøt) EN: successor ; successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary   FR: successeur [m]
ปล่อยไปตามยถากรรม[v. exp.] (plǿi pai tām yathākam) EN: leave to one's fate ; let things take their course   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIR    EH1 R
HEIRS    EH1 R Z
HEIRESS    EH1 R AH0 S
HEIRLOOM    EH1 R L UW2 M
HEIRLOOMS    EH1 R L UW2 M Z
HEIRONIMUS    EH1 R AA0 N AH0 M UW0 S
HEIRONIMUS    HH AY0 R AA1 N AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heir    (n) ˈɛəʴr (e@1 r)
heirs    (n) ˈɛəʴz (e@1 z)
heiress    (n) ˈɛəʴrɪs (e@1 r i s)
heirloom    (n) ˈɛəʴluːm (e@1 l uu m)
heiresses    (n) ˈɛəʴrɪsɪz (e@1 r i s i z)
heirlooms    (n) ˈɛəʴluːmz (e@1 l uu m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìn, ˋ, ] heir; inherit, #18,351 [Add to Longdo]
继承人[jì chéng rén, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] heir; successor, #19,231 [Add to Longdo]
嗣子[sì zǐ, ㄙˋ ㄗˇ, ] heir; adopted son, #120,832 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] heir-requesting sacrifice, #305,147 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว , See also: S. heiraten,
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbe {m} | Erben {pl}; Thronerben {pl} | rechtmäßiger Erbeheir | heirs | heir apparent [Add to Longdo]
Heirat {f}marriage [Add to Longdo]
Heiratsantrag {m}proposal of marriage [Add to Longdo]
Heiratsfähigkeit {f}marriageableness [Add to Longdo]
Heiratsschwindler {m}marriage-impostor [Add to Longdo]
Heiratsurkunde {f}marriage-certificate [Add to Longdo]
Heiratsversprechen {n}promise to marry [Add to Longdo]
Thronfolger {m}; Thronfolgerin {f}heir to the throne; successor [Add to Longdo]
Thronanwärter {m}heir apparent [Add to Longdo]
heiraten; ehelichen | heiratend; ehelichend | geheiratet; verehelicht | heiratet | heiratete | standesamtlich heiratento marry | marrying | married | marries | married | to get married in a registry office [Add to Longdo]
heiraten | geheiratet | heiratetto wed | wedded | weds [Add to Longdo]
heiratsfähig; mannbar {adj}nubile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]
直並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] parallel [Add to Longdo]
並列運転[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run [Add to Longdo]
並列加算[へいれつかさん, heiretsukasan] parallel addition [Add to Longdo]
並列加算器[へいれつかさんき, heiretsukasanki] parallel adder [Add to Longdo]
並列処理[へいれつしょり, heiretsushori] parallel processing, array processing [Add to Longdo]
並列伝送[へいれつでんそう, heiretsudensou] parallel transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
仲人[なこうど, nakoudo] Heiratsvermittler [Add to Longdo]
[いん, in] HEIRAT [Add to Longdo]
媒酌[ばいしゃく, baishaku] Heiratsvermittlung [Add to Longdo]
媒酌人[ばいしゃくにん, baishakunin] Heiratsvermittler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heir \Heir\, v. t.
   To inherit; to succeed to. [R.]
   [1913 Webster]
 
      One only daughter heired the royal state. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heir \Heir\ ([^a]r), n. [OE. heir, eir, hair, OF. heir, eir, F.
   hoir, L. heres; of uncertain origin. Cf. {Hereditary},
   {Heritage}.]
   1. One who inherits, or is entitled to succeed to the
    possession of, any property after the death of its owner;
    one on whom the law bestows the title or property of
    another at the death of the latter.
    [1913 Webster]
 
       I am my father's heir and only son.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. One who receives any endowment from an ancestor or
    relation; as, the heir of one's reputation or virtues.
    [1913 Webster]
 
       And I his heir in misery alone.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Heir apparent}. (Law.) See under {Apparent}.
 
   {Heir at law}, one who, after his ancector's death, has a
    right to inherit all his intestate estate. --Wharton (Law
    Dict.).
 
   {Heir presumptive}, one who, if the ancestor should die
    immediately, would be his heir, but whose right to the
    inheritance may be defeated by the birth of a nearer
    relative, or by some other contingency.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heir
   n 1: a person who is entitled by law or by the terms of a will
      to inherit the estate of another [syn: {heir}, {inheritor},
      {heritor}]
   2: a person who inherits some title or office [syn: {successor},
     {heir}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top