ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-imitate-

IH1 M AH0 T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imitate, *imitate*
Possible hiragana form: いみたて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imitate(vt) เลียนแบบ, See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ, Syn. copy, mimic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ, ลอกแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic

English-Thai: Nontri Dictionary
imitate(vt) เลียนแบบ, ปลอม, เอาอย่าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitateA parrot can imitate human speech.
imitateBe your own person and don't imitate others.
imitateBoy often imitate their sports heroes.
imitateChildren imitate their friends rather than their parents.
imitateChildren imitate their parents' habits.
imitateChildren often try to imitate their elders.
imitateHe can imitate the rest of the family.
imitateHe imitated the works of Van Gogh.
imitateJust imitate what he does.
imitateParrots are the only animal that can imitate human speech.
imitateParrots imitate human speech.
imitateParrots often imitate human speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาอย่าง(v) imitate, See also: follow, Syn. เลียนแบบ, ทำตาม, Example: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้
ลอก(v) imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai Definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกเลียนแบบ(v) imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
ตามอย่าง(v) imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai Definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ถอด(v) copy, See also: imitate, Syn. ถ่าย, Example: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
ถ่ายแบบ(v) copy, See also: imitate, Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง, Example: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ, Thai Definition: ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา
ทำตาม(v) imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำตามแบบ[tham tām baēp] (v, exp) EN: imitate
ทำตามอย่าง[tham tām yāng] (v, exp) EN: imitate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMITATE IH1 M AH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imitate (v) ˈɪmɪtɛɪt (i1 m i t ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate, #2,913 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] imitate, #9,155 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imitate \Im"i*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Imitated}; p. pr. &
   vb. n. {Imitating}.] [L. imitatus, p. p. of imitari to
   imitate; of unknown origin. Cf. {Image}.]
   1. To follow as a pattern, model, or example; to copy or
    strive to copy, in acts, manners etc.
    [1913 Webster]
 
       Despise wealth and imitate a dog.   --Cowlay.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce a semblance or likeness of, in form, character,
    color, qualities, conduct, manners, and the like; to
    counterfeit; to copy.
    [1913 Webster]
 
       A place picked out by choice of best alive
       The Nature's work by art can imitate. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       This hand appeared a shining sword to weild,
       And that sustained an imitated shield. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) To resemble (another species of animal, or a
    plant, or inanimate object) in form, color, ornamentation,
    or instinctive habits, so as to derive an advantage
    thereby; sa, when a harmless snake imitates a venomous one
    in color and manner, or when an odorless insect imitates,
    in color, one having secretion offensive to birds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imitate
   v 1: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated
      the passers-by"; "Children often copy their parents or
      older siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   2: appear like, as in behavior or appearance; "Life imitate art"
   3: make a reproduction or copy of

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top