Search result for

งดเว้น

(30 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งดเว้น-, *งดเว้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งดเว้นก. เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น งดเว้นอบายมุขระหว่างเข้าพรรษา.
ยก ๑งดเว้น, เพิกถอน, เช่น ยกโทษ ยกภาษี ยกคำสั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrainงดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstainงดเว้น (การร่วมเพศ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น Changeling (2008)
I think all of us should make a pact to abstain from sex.ครูคิดว่า เราทุกคนควรมีสนธิสัญญา ว่าจะงดเว้น เซ็ก 17 Again (2009)
You've just won an all-expense-paid tripคุณเพิ่งได้รางวัลงดเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด Jacksonville (2010)
We just won an all-expens e- paid trip to new york city.เราเพิ่งได้รางวัลงดเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ไปที่นิวยอร์คซิตี้ Jacksonville (2010)
Um, right now, I'm the president of the Celibacy Club.เอ่อม ตอนนี้ผมคือ ประธานชมรม งดเว้นเรื่องเพศน่ะ Sexy (2011)
Is that clear? This meeting of the Celibacy Club will now come to order.เข้าใจมั้ย? ขอเริ่มการประชุมของชมรมงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ Sexy (2011)
Isn't this a strange song for the... the Celibacy Club to sing?นี่ไม่ใช่เพลงที่แปลกไปหน่อยเหรอคะ สำหรับชมรมงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ Sexy (2011)
Nerd. I hereby call the Celibacy Club to order.พวกเนิร์ด ฉันขอเปิดประชุม ชมรมงดเว้นเพศสัมพันธ์ Sexy (2011)
Because I realized that while all of us making our celibacy pledge is wonderful, one day we're going to fall in love with someone, and we're going to choose to be intimate with them.เพราะฉันได้ตระหนักว่า ระหว่างที่เราดำรงการงดเว้น ซึ่งดีมากๆ เนี่ย สักวันหนึ่งเราก็ต้องตกหลุมรักใครสักคน Sexy (2011)
You give him a restraining order, and he's mocking you!คุณให้การงดเว้นกับเขา, แล้วเขายังกระแทกแดกดันคุณอีก! Restraint (2012)
I believe we can dispense with the bedding, Your Grace.เราพองดเว้นพิธีเข้าหอได้ ฝ่าบาท Second Sons (2013)
From now on, while you tutor, please refrain from wearing revealing clothes.จากนี้ไป ระหว่างที่เธอเป็นติวเตอร์ ช่วยงดเว้นการสวมเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ด้วย Episode #1.4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
งดเว้นการดื่มเหล้า[v. exp.] (ngotwen kān deūm lao) EN: abstain from alcohol   
งดเว้นเนื้อสัตว์[v. exp.] (ngotwen neūa sat) FR: s'abstenir de viande

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstain[VI] งดเว้น, See also: ละเว้น, Syn. refrain, forbear, avoid
forbear from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, หลีกเลี่ยง (โดยควบคุมตัวเอง), ป้องกันตนจาก, Syn. refrain from, withhold from
prevent from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, Syn. hinder from, keep from
refrain[VI] งดเว้น, See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก, Syn. abstain, avoid, cease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
省く[はぶく, habuku] Thai: งดเว้น English: to omit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top