Search result for

ลอก

(90 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอก-, *ลอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอก[V] imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอก[V] peel, See also: skin, flay, Example: คนสวนลงมือลอกกาบพลับพลึงให้เหลือแต่กลีบในขาวสะอาด, Thai definition: เอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่นๆ
ลอก[V] dredge, Example: เขากลับไปลอกคลองที่บ้าน, Thai definition: ไส หรือแซะให้ลึกเป็นร่อง
ลอก[V] slough (animal), See also: be peeling, Example: ผู้ป่วยที่หูชั้นนอกอักเสบจะมีอาการคัน แสบ และปวด มีน้ำเหลืองติดอยู่ในหู ผิวหนังลอกออกเป็นขุยรอบช่องหู, Thai definition: กิริยาที่เปลือก หรือผิวหลุดออกเป็นแผ่นๆ
ลอกลาย[V] copy the pattern
ลอกเลน[V] dredge up mud, See also: dig up or remove mud from canals or small waterways, clean out stagnant waterways or pools, Syn. โกยเลน, Thai definition: โกยเลนขึ้น
ลอกแบบ[V] reproduce, See also: copy, Syn. จำลองแบบ, Example: พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
ลอกคราบ[V] slough off, Example: ลูกแมลงปอบางพวกต้องลอกคราบหลายครั้ง จึงจะกลายมาเป็นตัวแก่มีปีกบินได้
ลอกเลียน[V] copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลอกก. เอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่น ๆ เช่น ลอกหนังงู ลอกเปลือกปอกระเจา, กิริยาที่เปลือกหรือผิวหลุดออกเป็นแผ่น ๆ เช่น หนังลอก, ตักเอาโคลนหรือเลนเป็นต้นขึ้น เช่น ลอกคลอง ลอกท้องร่อง, ไสหรือแซะให้ลึกเป็นร่อง เช่น ลอกบัว ลอกท้องไม้
ลอกเขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ เช่น ลอกหนังสือ ลอกลวดลาย ลอกแบบ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลอกความคิด.
ลอกคราบก. กิริยาที่สัตว์บางชนิดเอาคราบออก เช่น งูลอกคราบ ปูลอกคราบ กุ้งลอกคราบ, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่นถูกบังคับหรือถูกล่อลวงให้ถอดหรือปลดเครื่องแต่งตัวหรือทรัพย์สินไปจนหมดตัว.
ลอกหน้าก. กรรมวิธีในการเสริมสวยโดยเอาครีมชนิดหนึ่งทาหน้าให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้ง พอครีมแห้งก็ลอกออกเป็นแผ่น โดยจะมีสิวเสี้ยนเป็นต้นติดมากับแผ่นครีมนั้น.
ลอการิทึมน. ลอการิทึมของจำนวนใดจำนวนหนึ่งบนฐานที่กำหนดให้ คือ จำนวนที่บ่งแสดงกำลังของฐาน ซึ่งเมื่อฐานยกกำลังด้วยจำนวนนี้แล้วย่อมมีค่าเท่ากับจำนวนที่กำหนดนั้น เช่น ลอการิทึมของ ๔๙ บนฐาน ๗ คือ ๒ (เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า log749 = 2) ซึ่งหมายความว่า ๗๒ = ๔๙.
ลอกเลนก. โกยเลนขึ้น.
คัด ๑ลอกข้อความหรือลวดลายออกมาจากต้นฉบับ เช่น เอาหนังสือนี้ไปคัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exfoliateลอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
logarithmลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary logarithmลอการิทึมฐานสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
natural logarithmลอการิทึมธรรมชาติ [มีความหมายเหมือนกับ Napierian logarithm] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cologarithmลอการิทึมร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common logarithmลอการิทึมสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Napierian logarithmลอการิทึมแบบเนเปียร์ [มีความหมายเหมือนกับ natural logarithm] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logarithmsลอการิทึมส์ [TU Subject Heading]
natural logarithms [Napierian logarithms]ลอการิทึมฐาน e, ลอการิทึมที่ใช้ฐาน e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งที่มีค่า 2.7182818 โดยประมาณ นิยมเขียนลอการิทึมฐาน e โดยไม่มีฐานกำกับ  เช่น loge10 จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ In 10 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Napierian logarithmsลอการิทึมแบบเนเปียร์, ดู  natural logarithms   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
common logarithmลอการิทึมสามัญ, ลอการิทึมที่ใช้ฐานสิบ (ดู logarithmic function ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Moltingลอกคราบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Here come the sharks.มาแล้วไง จอมหลอกลวง Chuck in Real Life (2008)
To see just how gullible you could be.เพื่อจะดูว่าเธอหลอกง่ายแค่ไหนก็เท่านั้นเอง Chuck in Real Life (2008)
Seducing and humiliating you was theลอกเธอ เล่นกับเธอ เป็น Chuck in Real Life (2008)
I had to. She was using me.ใช่ ฉันลาออก เขาหลอกใช้ฉัน There Might be Blood (2008)
And the logarithm?มโนภาพทั้ง7ที่ตามหลอกหลอน Odyssey (2008)
We have been deceived into believing that there are space gods.เราถูกหลอกให้เชื่อ ว่าไอ้พวกนี้เป็นพระเจ้าของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Unitology is a lie.ยูนิโตโลจีส เป็นเรื่องหลอกลวง Dead Space: Downfall (2008)
That is the mechanism of control, the lies that brought us here under false pretenses.นัั้นเป็นการควบคุมแบบกลไก สิ่งมีชีวิตที่ให้เรามาที่นี้ มันหลอกเรา Dead Space: Downfall (2008)
Placebo effect.ผลของยาหลอกNot Cancer (2008)
Are you saying my wife's a slut?คุณบอกว่าเมียผมหลอกลวง Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอก[X] (løk) EN: imitate ; copy ; reproduce   FR: copier ; recopier
ลอก[X] (løk) EN: peel ; skin ; flay   FR: décortiquer ; éplucher ; peler
ลอกคราบ[v. exp.] (løkkhrāp) EN: slough off   FR: muer ; changer de peau
ลอกออก[v. exp.] (løk øk) FR: décortiquer ; décoller
ลอการิทึม[n.] (løkāritheum) EN: logarithm   FR: logarithme [m]
ลอการิทึมฐานสอง[n. exp.] (løkāritheum thān søng) EN: log2   FR: logarithme de base 2 [m]
ลอการิทึมธรรมชาติ[n. exp.] (løkāritheum thammachāt) EN: natural logarithm   FR: logarithme naturel [m] ; logarithme népérien [m]
ลอการิทึมสามัญ[n. exp.] (løkāritheum sāman) EN: common logarithm   
ลอกแบบ[v. exp.] (løk baēp) EN: reproduce ; copy   FR: reproduire ; plagier

English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ape[VT] เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, เอาอย่าง, Syn. imitate, copy, mimic
bark[VT] ลอก (เปลือกต้นไม้), See also: ลอกหนัง, Syn. peel
copy[VT] เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy[VI] เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
cast off[PHRV] ลอกออก, See also: ลอกคราบ, Syn. shuffle off, slough off
climb on the bandwagon[IDM] ลอกเลียน, See also: เลียนแบบ, Syn. jump on
copy down[PHRV] ลอกลง
copy out[PHRV] ลอก, See also: คัดลอก
fashion after[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion on[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบบ
archly(adv) อย่างมีเล่ห์กระเท่ห์,อย่างล่อหลอก,อย่างมีมารยา
bait(vt) หลอกล่อ,ให้อาหาร,กินเหยื่อ
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง

German-Thai: Longdo Dictionary
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
lösen(vt) |löste, hat gelöst| ลอก เช่น Briefmarken von dem Umschlag lösen ลอกแสตมป์จากซอง, See also: S. abmachen,
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht| ลอกออก , See also: S. lösen, trennen,
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา
ablösbar(adj) ที่ถอดออกได้, ที่ลอกออกได้ เช่น Das ist ein Klebstoff, der wieder abloesbar ist, und keine Spuren hinterlässt, da die Klebstoffreste mit den Fingern abgerubbelt werden können., See also: R. lösbar

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top