ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลอกเลียน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอกเลียน-, *ลอกเลียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอกเลียน[V] copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ลอกเลียนแบบ[V] imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you one of those despicable spies who tried to steal my life's work and sell it to parasitic, copycat, candy-making cads?แล้วคุณเป็นหนึ่งในบรรดาสายลับทีพยายามจะขโมย ผลงานทั้งชีวิตของผม และขายมันให้ไอ้พวกลอกเลียนแบบหริอเปล่า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
"She was a brilliant mimic." You know.เธอน่ะเป็นนักลอกเลียนที่ยอดเยี่ยมๆ Music and Lyrics (2007)
This cell can replicate, replacing the cells around it with perfect copies.เซลล์นี้ สามารถลอกเลียนแบบ และเข้าแทนที่เซลล์โดยรอบได้ Nราวกับเป็นพิมพ์เดียวกัน Gamer (2009)
They can change shapes, taking the form of human beings.พวกมันเปลี่ยนรูปร่างได้ ลอกเลียนแบบรูปร่างของมนุษย์ Momentum Deferred (2009)
And it was like...ลอกเลียนแบบงู และมันก็เหมือน... The Karate Kid (2010)
Copy.ลอกเลียนแบบ Bainne (2010)
You managed to bypass the simulation and get the ship going.นายสั่งการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ และให้ยานไปต่ิอ Trial and Error (2010)
Since copying the design is the object, he'll show up at the launch show.เพราะว่าการลอกเลียนแบบการดีไซน์เป็นเป้าหมาย เขาจึงต้องมางานเปิดตัวนี้แน่ๆ Prosecutor Princess (2010)
Does that count as plagiarism?นี่นับว่าเป็นการลอกเลียนด้วยเหรอ? Episode #1.13 (2010)
[ International Authors' Rights ][กฎหมายการลอกเลียนแบบระหว่างประเทศ] Episode #1.13 (2010)
I've used someone else's words.ฉันลอกเลียนคำพูดคนอื่นค่ะ Episode #1.13 (2010)
You were greatly influenced, and hence the plagiarism.มันเป็นการเรียนรู้, ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ Episode #1.13 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ape[VT] เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, เอาอย่าง, Syn. imitate, copy, mimic
climb on the bandwagon[IDM] ลอกเลียน, See also: เลียนแบบ, Syn. jump on
fashion after[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion on[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion upon[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake
crib[SL] ก๊อป, See also: ลอกเลียน
simulate[VT] เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Syn. copy, fake, imitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imitable(อิม'มิทะเบิล) adj. ลอกแบบได้,ลอกเลียนได้, See also: imitability,imitableness n.
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลียน,เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
simulate(ซิม'มิวเลท) vt.,adj. ลอกเลียน,เลียนแบบ,เล่นเป็นตัว, See also: simulative adj. simulatory adj., Syn. dissemble,pretend
simulation(ซิมมิวเล'เชิน) n. การลอกเลียน,การลอกแบบ,การเลียนแบบ,การเล่นเป็นตัว,การปลอมแปลง, Syn. mockup,model
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
affine(adj) ลอกเลียน,เลียนแบบ
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
simulate(vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน
simulation(n) การลอกเลียน,การเสแสร้ง,การปลอม,การเล่นเป็นตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top