ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

庞大

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞大-, *庞大*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] huge; enormous; tremendous, #4,990 [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've nothing to say.[CN] 比起浪费庞大时间其实是小事 Ikiru (1952)
So you got a big army, huh?[CN] 那么说你有一支庞大的军队了,哼! ? The Great Dictator (1940)
- Not big government.[CN] 而不是庞大的政府 A Face in the Crowd (1957)
Our armies are all here. My preparations...[CN] 庞大的军队调动终于完成了 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
Oh, Scarlett, you are so fine and strong and beautiful.[CN] 还有北方的军队日渐庞大 Gone with the Wind (1939)
How much greater?[CN] -多么庞大 The Maltese Falcon (1941)
It's Roma Termini, a big modern station that we know many things.[CN] 这里是罗马终点站, 一个我们知晓许多事物的庞大现代化车站. La stazione (1952)
In the interest of my client, relative of the late Martin W Semple, we cannot permit the fortune to be dissipated by a person whose incompetency and abnormality we shall prove beyond doubt.[CN] 我们仅代表 马汀山普拉先生在世的亲戚 表示不接受如此庞大的家产 被一名精神异常的人士 任意挥霍 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
My Bonnie sucks her thumb. I can't make her stop it. Make her stop it.[CN] 你知道他捐了一笔庞大的金钱 Gone with the Wind (1939)
It towers over us like some enormous monster.[CN] 像只庞大的怪兽般 Saboteur (1942)
This is big, well-organized.[CN] 这是一个庞大的、组织良好的 The Enforcer (1951)
That would amount to a vastly greater sum.[CN] 那将是一笔庞大的数目 The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top