ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

庞然大物

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞然大物-, *庞然大物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄨˋ, / ] huge monster, #33,874 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He loves the big beast[CN] 他喜欢这个庞然大物 And the Ship Sails On (1983)
- [Milo] It depends on who it is. [Harrison] That's another place where we're different, Milo.[CN] 这些庞然大物能飞上天是多么壮观呃. Heart and Souls (1993)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.[CN] 真正令人震惊的事将要在这里发生 而我相信这个黑色的庞然大物 在控制着这一切 2010: The Year We Make Contact (1984)
The word means "falcon", but this mighty beast feels more like an elephant.[CN] 那个字的意思是"猎鹰",但现在这个庞然大物感觉上更像是头大象。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Look at the size of that thing.[CN] 真是庞然大物 Star Wars: A New Hope (1977)
Just guard the big guy. Guard him?[CN] 盯住那个庞然大物 Space Jam (1996)
I mean, how small it looks from here, considering the... the girth of what's inside of it.[CN] 从这里看 它多小啊 尤其是考虑到 它里面住着的庞然大物 What's Eating Gilbert Grape (1993)
She's a big one, isn't she?[CN] 它可算是庞然大物 Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- He was a giant of man.[CN] 他是庞然大物 Amuck (1972)
And the small one, Beer, perhaps[CN] 大的魔鬼叫做庞然大物 Mother Joan of the Angels (1961)
Tatania, our little human mountain.[CN] 她是个庞然大物 Saboteur (1942)
More like 150. He's big, all right, real big.[CN] 150磅以上,真是庞然大物 Cat People (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top