Search result for

grandiose

(32 entries)
(0.0835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandiose-, *grandiose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandiose[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม, Syn. grand, flamboyant, Ant. humble
grandiosely[ADV] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial

English-Thai: Nontri Dictionary
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grandiose delusion; delusion of grandeur(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grandioseความเชื่อว่าตัวเองใหญ่โต [การแพทย์]
Grandiose Contentความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One of his later mature works, this Piano Sonata, No. 3... was among his richest, densest and most grandiose.เปียโนโซนาต้า หมายเลข 3 เป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดของโชแปง... เป็นหนึ่งในเพลงที่หลากหลาย หนักแน่น แลัยิ่งใหญ่ที่สุด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
They both have narcissistic traits, such as a grandiose sense of self-importance, deceptiveness, lack of remorse.พวกเขาเป็นพวกหลงตัวเอง เห็นว่าตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลงเชื่อภาพลวงตา ไร้ความสำนึกผิด 25 to Life (2010)
You are Baekje's proud men of arms, here to fulfill His Majesty's grandiose aspirations.พวกเจ้าคือทหารผู้มีเกียรติ ที่นี่ เราจะทำให้ความฝันของพระอัยยิกาเป็นจริง Episode #1.4 (2010)
- Call me. It's a little grandiose, but I'm still reading.เอ็ดดี้ ฉันอ่านไป40หน้าแล้ว โทรหาฉันด้วย Limitless (2011)
Grandiose sense of self-worth?มีคุณค่าในตัวเองสูง ? Ring Around the Rosie (2011)
If you do someone a solid, don't be a yutz alright, just play it cool otherwise you come off grandioseมันทำให้หมดหล่อไปเลย จะกลายเป็นพวกขี้อวด Iron Man 3 (2013)
Some people want to go it alone, others have grandiose statements they want to make.บางคนต้องการไปโดยลำพัง บางคนมีอยากจะมีหลักทรัพท์ที่มันคง Cell Test (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grandioseIt's fine to make grandiose plans but I'd like you to start with what you have on your plate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant   FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
ใหญ่โตมโหฬาร[adj.] (yaitō mahōlān) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDIOSE    G R AE2 N D IY0 OW1 S
GRANDIOSE    G R AE1 N D IY0 OW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandiose    (j) (g r a1 n d i@ u s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宣命[せんみょう;せみょう(ok), senmyou ; semyou (ok)] (n) (See 宣命体) imperial edict (written in a classical grandiose style) [Add to Longdo]
壮大華麗[そうだいかれい, soudaikarei] (n,adj-na) grandiose and splendid [Add to Longdo]
大げさ(P);大袈裟[おおげさ, oogesa] (adj-na,n) grandiose; exaggerated; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浩浩荡荡[hào hào dàng dàng, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] grandiose; majestic [Add to Longdo]
浮夸[fú kuā, ㄈㄨˊ ㄎㄨㄚ, ] grandiose [Add to Longdo]
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, ] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grandiose \Gran"di*ose"\, a. [F. grandiose, It. grandioso. See
   {Grand}.]
   1. Impressive or elevating in effect; imposing; splendid;
    striking; -- in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       The tone of the parts was to be perpetually kept
       down in order not to impair the grandiose effect of
       the whole.              --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       The grandiose red tulips which grow wild. --C.
                          Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by affectation of grandeur or splendor;
    flaunting; turgid; bombastic; -- in a bad sense; as, a
    grandiose style.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandiose
   adj 1: impressive because of unnecessary largeness or grandeur;
       used to show disapproval
   2: affectedly genteel [syn: {grandiose}, {hifalutin},
     {highfalutin}, {highfaluting}, {hoity-toity}, {la-di-da}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 grandiose [grãdjoz]
   grand; grandiose; magnificent; superb
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top