ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล่อแหลม

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่อแหลม-, *ล่อแหลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อแหลม[V] be dangerous, See also: be risky, be chancy, be perilous, be dicey, be hazardous, be unsafe, Syn. เสี่ยง, Example: ไม่ว่าจะทำอะไรช่างล่อแหลมกับความตายไปเสียทุกอย่าง, Thai definition: อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่ออันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่อแหลมว. หมิ่นเหม่, อยู่ในที่ใกล้อันตราย, เช่น แต่งตัวล่อแหลม พูดจาล่อแหลม ความประพฤติล่อแหลมต่อคุกตะราง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our situation is precarious. You know the money's gone.ฐานะเราล่อแหลม รู้มั้ยว่าเงินหมดแล้ว Titanic (1997)
You got yourself in quite a predicament, Mr. Crewe.นายทำให้ตัวเอง อยู่ในฐานะล่อแหลม คุณครูว์ The Longest Yard (2005)
You have to understand those mutants were a real threat.รู้ไหมว่าท่านตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมแค่ไหน X-Men: The Last Stand (2006)
L-i had no idea that your situation was so... precarious.ฉัน ฉันไม่ทันนึกเลย เรื่องสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้ มันล่อแหลม Smiles of a Summer Night (2007)
We're on a hair-trigger here, people.สถานการณ์ล่อแหลมมาก Transformers (2007)
Kurosaki's father had been laid off from his job and was desperate.พ่อของคุโรซากิถูกถอดออกจากตำแหน่งและกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลม Eiga: Kurosagi (2008)
Our security, our future, stands at a great precipice.ความปลอดภัย และอนาคตของเราอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลม Deal or No Deal (2008)
It's not a rap video.อย่าล่อแหลมนัก นี้ไม่ใช้หนัง เรต R นะพ่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I thought the shady type.ฉันคิดว่าเป็นงานล่อแหลมประเภทนั้น Gokusen: The Movie (2009)
What shady type?งานล่อแหลมประเภทนั้นนี่คืออะไร? Gokusen: The Movie (2009)
Living in the gray area.อยุ่ในพื้นที่ล่อแหลม Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I was forced to talk to Penny about your sexual problems, and, oh, yes, in a moment filled with biblical resonance, pride wenteth before my fall, causing my Flash 123 to goeth to Wolowitz.ฉันถูกบังคับให้คุยกับเพนนี เรื่องปัญหาทางเพศของนาย ช่วงเวลานั้น เต็มไปด้วยคำพูดล่อแหลมทางเพศ ด้วยความหึกเหิม ส่งผลให้ฉันต้องเสีย แฟลช เล่มที่ 123 ให้แก่วอลโลวิทซ์ The Jiminy Conjecture (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly,sick,noxious,unwell

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
gedankenlos(adj adv) อย่างผลีผลาม, ที่ไม่ได้ตริตรองก่อน เช่น Es war gedankenlos von ihr, von dem gefährlichen Thema anzufangen. หล่อนไม่ได้คิดก่อนที่จะเริ่มหัวข้อที่ล่อแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top