ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

safe

S EY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safe-, *safe*
Possible hiragana form: さふぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
safety pin[เซฟตี้ พิน] (n) เข็มกลัดซ่อนปลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safe(sl) ดี!, See also: เห็นด้วย, ตกลง, โอเค
safe(adj) ปลอดภัย, See also: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง, Syn. harmless, inoffensive, mild, secure, unobjectionable, Ant. harmful, dangerous
safe(adj) ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)
safe(n) ตู้นิรภัย, See also: ตู้เซฟ, Syn. chest, repository, safety-deposit box, strongbox
safe(n) ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)
safely(adv) อย่างปลอดภัย, See also: โดยสวัสดิภาพ, Syn. securely, without harm, cautiously
safety(n) ความปลอดภัย, Syn. security, protection
safety(n) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, See also: สถานที่ที่ปลอดภัย, Syn. lock mechanism, safetycatch, safety lock
safety(n) ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
safe sex(n) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safe(เซฟ) adj. ปลอดภัย, มั่นคง, n. ตู้นิรภัย, ถุงยางคุมกำเนิด., See also: safely adv. safeness n., Syn. secure, unhurt, intact
safe-crackern. ผู้งัดแงะเซฟ, ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
safe-depositadj., n. (การ) ฝากของมีค่าไว้ในตู้ธนาคาร
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน, สิ่งป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน, คุ้มครอง, อารักขา, Syn. defense, precaution
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย, การคุ้มกัน, การคุ้มครอง, การอารักขา
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย, การไม่ได้รับบาดเจ็บ, ความไม่มีภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย, เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security, safeness, surety
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย, สายรัดนิรภัย
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida
assafetida(แอสซะเฟท'มิดะ) n.=asafetda)
unsafe(อันเซฟ') adj. ไม่ปลอดภัย, อันตราย, มีภัย., See also: unsafety n., Syn. dangerous

English-Thai: Nontri Dictionary
safe(adj) ไว้ใจได้, ปลอดภัย, มั่นคง, แน่นหนา
safe(n) ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ, ถุงยางคุมกำเนิด
safeguard(n) เครื่องป้องกัน, การพิทักษ์, ผู้อารักขา, ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน, พิทักษ์, อารักขา, คุ้มกัน, คุ้มครอง
safety(n) เครื่องป้องกัน, ความปลอดภัย
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย
unsafe(adj) ไม่ปลอดภัย, เป็นอันตราย
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา, ลดตัวลง, ยอมรับ
vouchsafe(vt) อนุญาต, ยอมให้, มอบให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safe conductใบเบิกทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
safe deposit boxตู้ฝากของมีค่าในธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safe limit of speedการจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safe period๑. ระยะปลอดกำเนิด๒. ระยะปลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
safe periodระยะปลอดภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
safe place to workที่ทำงานอันปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety๑. นิรภัย๒. ความปลอดภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
safety at workความปลอดภัยในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety factorแฟกเตอร์ความปลอดภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Safesตู้นิรภัย [TU Subject Heading]
Safesตู้นิรภัย [TU Subject Heading]
Safetyความปลอดภัย [เศรษฐศาสตร์]
Safetyความปลอดภัย, Example: ความปลอดภัยของยาหรือสารเคมีต่อสุขภาพ หมายถึงขอบเขตซึ่งสารเคมีสามารถใช้ในปริมาณที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์หนึ่ง ๆ โดยมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกระทบต่อสุขภาพอนามัยน้อยที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Safety appliancesอุปกรณ์นิรภัย [TU Subject Heading]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Safety deviceเครื่องป้องกันภัย [เศรษฐศาสตร์]
Safety educationนิรภัยศึกษา [TU Subject Heading]
Safety engineersวิศวกรความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Safety Factor, SFค่าความปลอดภัย, Example: เป็นค่าที่ใช้เพิ่มค่าความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นำมาใช้โดย The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) สำหรับสารปรุงแต่งอาหาร (additives) ค่านี้ได้จากสมมติฐานที่ว่ามนุษย์มีความไว (sensitive) ต่อสารเคมีมากกว่าสัตว์ทดลอง 10 เท่า และความแตกต่างของความไวในกลุ่มมนุษย์ด้วยกันไม่เกิน 10 เท่า ดังนั้น JECFA จึงแนะนำให้ใช้ค่า safety factor เท่ากับ 100 (10x10) ในการกำหนดค่า ADI ซึ่งใช้ข้อมูลการทดลองสัตว์ในระยะยาวเป็นพื้นฐาน ค่า safety factor เท่ากับ 100 นี้มิใช่ค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่า safety factor ขึ้นกับธรรมชาติของผลกระทบจากการได้รับพิษ ( toxic effect) ขนาดและประเภทของประชากรที่คุ้มครอง และคุณภาพของข้อมูลทางพิษวิทยา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
safeguard against(vt) อุดช่องว่าง
safety educationสวัสดิรักษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ Rebecca (1940)
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี Help! (1965)
Now my sister is safe and rises up.ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น Help! (1965)
Safe at last.ปลอดภัยที่สุดท้าย Yellow Submarine (1968)
You'll be safe here.นายจะปลอดภัยที่นี่ Phantasm (1979)
Reg, you take him over to Sally's-- the antique store. He'll be safe there.เร็จ นายพาเขาไปหาแซลลี่ที่ร้านขายของเก่า อยู่ที่นั่นเขาจะปลอดภัยกว่า Phantasm (1979)
I will give you safe passage in the Wasteland.ข้าจะให้ความปลอดภัย The Road Warrior (1981)
He promised us safe passage! He gave his word!เขาสัญญาเรื่องความปลอดภัย เขาพูดมาเอง The Road Warrior (1981)
I will sleep knowing that you are both safe that the fear is over.ฉันจะนอนหลับได้รู้ว่าคุณมีทั้ง ความปลอดภัย ความกลัวที่มีมากกว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Safe journey. - Thank you.การเดินทางที่ปลอดภัย ขอบคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Then maybe we can find a safe place to land.ถึงตอนนั้นเราอาจจะรู้ว่า ตรงไหนที่จะลงจอดได้ Return to Oz (1985)
We'll be safe there and that man will rescue Dan.เราจะปลอดภัยที่นั่น อีกเดี๋ยวชายคนนั้น ก็จะช่วยแดนกลับมา Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
safeA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
safeAll the papers were taped up and kept in the safe.
safeApply the key to a safe.
safeA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
safeAscertain whether they are safe or not.
safeAs compared with New York, Tokyo is a much safer place.
safeAs long as I know the money is safe, I will not worry about it.
safeA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
safeAs time went on, rules were added to the game to make it safer.
safeAvoiding trouble will not always assure safety.
safeBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
safeBuildings of national importance are relatively safe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มกะลาหัว(v) protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai Definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
ถุงลมนิรภัย(n) safety airbag, Example: การออกแบบเบาะนั่งมีความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัย, Thai Definition: อุปกรณ์ป้องกันภัยติดรถยนต์อย่างหนึ่ง เป็นถุงที่จะพองตัวออกเวลารถถูกกระแทก
ตู้นิรภัย(n) safe
อย่างปลอดภัย(adv) safely, See also: securely, Syn. โดยสวัสดิภาพ, Example: นักท่องเที่ยวและพรานป่ากลับออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย
สวัสดิภาพ(n) safety, See also: security, Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย, Example: เธอให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสวัสดิภาพและการพัฒนาทางด้านการศึกษา
คุ้มครองรักษา(v) protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai Definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้
เข็มขัดนิรภัย(n) seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
เขตปลอดภัย(n) safety zone, Syn. ที่ปลอดภัย, Ant. เขตอันตราย, Example: บริเวณวัดเป็นเขตปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือมนุษย์, Thai Definition: พื้นที่ที่ไม่มีอันตรายมาคุกคามให้เสียหายเดือดร้อน
สวัสดี(n) safety, See also: security, Syn. ความปลอดภัย, Example: หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
ตู้เซฟ(n) safe, Syn. ตู้นิรภัย, Example: อารามที่จะไปถึงบ้านโดยเร็วเขาเลยลืมปิดตู้เซฟ, Count Unit: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก, Thai Definition: ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปลอดภัย[dōi pløtphai] (adv) EN: safely
โดยสวัสดิภาพ[dōi sawatdīphāp] (adv) EN: safely ; safe and sound
กำปั่น[kampan] (n) EN: coffer ; strong-box ; safe  FR: coffre-fort [ m ]
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation
การเก็บสินค้า[kān kep sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation
การป้องกัน[kān pǿngkan] (n) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence  FR: protection [ f ] ; défense [ f ] ; sauvegarde [ f ] ; prévention [ f ]
เข็มขัดนิรภัย[khemkhat niraphai] (n, exp) EN: seat belt ; safety belt  FR: ceinture de sécurité [ f ]
เข็มหมุดซ่อนปลาย[khem mut søn plāi] (n, exp) EN: safety pin   FR: épingle de sûreté [ f ]
เข็มซ่อนปลาย[khemsønplāi] (n) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin  FR: épingle à nourrice [ f ]
เขตปลอดภัย[khēt pløtphai] (n, exp) EN: safety zone  FR: périmètre de sécurité [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAFE S EY1 F
SAFES S EY1 F S
SAFER S EY1 F ER0
SAFEST S EY1 F AH0 S T
SAFECO S EY1 F K OW0
SAFETY S EY1 F T IY0
SAFELY S EY1 F L IY0
SAFEWAY S EY1 F W EY2
SAFETIES S EY1 F T IY0 Z
SAFECARD S EY1 F K AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safe (n) sˈɛɪf (s ei1 f)
safer (j) sˈɛɪfər (s ei1 f @ r)
safes (n) sˈɛɪfs (s ei1 f s)
Safeco (n) sˈɛɪfkou (s ei1 f k ou)
safely (a) sˈɛɪfliː (s ei1 f l ii)
safest (j) sˈɛɪfɪst (s ei1 f i s t)
safety (n) sˈɛɪftiː (s ei1 f t ii)
safeness (n) sˈɛɪfnəs (s ei1 f n @ s)
safeguard (v) sˈɛɪfgaːd (s ei1 f g aa d)
safeguards (v) sˈɛɪfgaːdz (s ei1 f g aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ,  ] safe; secure; safety; security #361 [Add to Longdo]
平安[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ,  ] safe and sound; well; without mishap #2,291 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] safe; peaceful; most; Mt Thai 泰山 in Shandong; abbr. for Thailand; grand #3,180 [Add to Longdo]
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ,  ] safely; peacefully; at a rest #14,439 [Add to Longdo]
安检[ān jiǎn, ㄢ ㄐㄧㄢˇ,   /  ] safety check #14,498 [Add to Longdo]
安好[ān hǎo, ㄢ ㄏㄠˇ,  ] safe and sound; well #14,507 [Add to Longdo]
安危[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ,  ] safety and danger; safety #19,934 [Add to Longdo]
保险箱[bǎo xiǎn xiāng, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ,    /   ] safe deposit box #32,672 [Add to Longdo]
康泰[kāng tài, ㄎㄤ ㄊㄞˋ,  ] safe and healthy #49,053 [Add to Longdo]
安全网[ān quán wǎng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˇ,    /   ] safety net #51,855 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldschrank { m } | Geldschränke { pl }; Sicherheitsschränke { pl }safe | safes [Add to Longdo]
Traglast { f }; Nutzlast { f }safe working load (SWL) [Add to Longdo]
Überlastbarkeit { f }safe overrange; overrange without damage [Add to Longdo]
gesund und munter | gesund und munter seinsafe and sound; hale and hearty | to be in the pink [Add to Longdo]
heil und gesundsafe and sound [Add to Longdo]
sicher (vor) { adj } | sicherer | am sicherstensafe (from) | safer | safest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
ヒット[hitto] (n, vs) hit; success; safe hit (baseball); being a hit; (P) #1,863 [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) #2,984 [Add to Longdo]
安打[あんだ, anda] (n, vs) safe hit (baseball); (P) #4,690 [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n, vs, adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) #4,744 [Add to Longdo]
生きる(P);活きる[いきる, ikiru] (v1, vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P) #5,092 [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] (n, vs) charge; custody; safekeeping; deposit; storage; (P) #5,837 [Add to Longdo]
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) #7,735 [Add to Longdo]
無事[ぶじ, buji] (adj-na, n) safety; peace; quietness; (P) #7,760 [Add to Longdo]
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj-na, adv, n) safe; all right; OK; okay; (P) #8,007 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe [Add to Longdo]
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safe \Safe\, n.
   A place for keeping things in safety. Specifically:
   (a) A strong and fireproof receptacle (as a movable chest of
     steel, etc., or a closet or vault of brickwork) for
     containing money, valuable papers, or the like.
   (b) A ventilated or refrigerated chest or closet for securing
     provisions from noxious animals or insects.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safe \Safe\, a. [Compar. {Safer}; superl. {Safest}.] [OE. sauf,
   F. sauf, fr. L. salvus, akin to salus health, welfare,
   safety. Cf. {Salute}, {Salvation}, {Sage} a plant, {Save},
   {Salvo} an exception.]
   1. Free from harm, injury, or risk; untouched or unthreatened
    by danger or injury; unharmed; unhurt; secure; whole; as,
    safe from disease; safe from storms; safe from foes. "And
    ye dwelled safe." --1 Sam. xii. 11.
    [1913 Webster]
 
       They escaped all safe to land.    --Acts xxvii.
                          44.
    [1913 Webster]
 
       Established in a safe, unenvied throne. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Conferring safety; securing from harm; not exposing to
    danger; confining securely; to be relied upon; not
    dangerous; as, a safe harbor; a safe bridge, etc. "The man
    of safe discretion." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The King of heaven hath doomed
       This place our dungeon, not our safe retreat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Incapable of doing harm; no longer dangerous; in secure
    care or custody; as, the prisoner is safe.
    [1913 Webster]
 
       But Banquo's safe?
       Ay, my good lord, safe in a ditch he bides. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Safe hit} (Baseball), a hit which enables the batter to get
    to first base even if no error is made by the other side.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Secure; unendangered; sure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safe \Safe\, v. t.
   To render safe; to make right. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safe
   adj 1: free from danger or the risk of harm; "a safe trip"; "you
       will be safe here"; "a safe place"; "a safe bet" [ant:
       {dangerous}, {unsafe}]
   2: (of an undertaking) secure from risk
   3: having reached a base without being put out; "the runner was
     called safe when the baseman dropped the ball" [ant:
     {out(p)}]
   4: financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
     [syn: {dependable}, {good}, {safe}, {secure}]
   n 1: strongbox where valuables can be safely kept
   2: a ventilated or refrigerated cupboard for securing provisions
     from pests
   3: contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or
     latex that is worn over the penis during intercourse [syn:
     {condom}, {rubber}, {safety}, {safe}, {prophylactic}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SAFE
     Security And Freedom through Encryption [law] (USA, cryptography)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Safe /seːf/ 
  bank deposit safe; safe

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 safe /sef/
  1. strong‐box
  2. safe; secure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top