Search result for

ภัย

(95 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภัย-, *ภัย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (org ) Transport Safety Center
สำนักงาน6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (n org ) Department of Disaster Prevention and Mitigation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัย[N] danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ภัยแล้ง[N] drought, Example: ในปีที่แล้วน้ำตาลไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า, Thai definition: ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล
ภัยสังคม[N] social danger, See also: social harm, Example: เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา, Thai definition: สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
ภัยสังคม[N] social danger, See also: social harm, Example: เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา, Thai definition: สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง
ภัยพิบัติ[N] disaster, See also: calamity, catastrophe, Syn. เภทภัย, ภัย, หายนะ, ภัยอันตราย, ภัยพินาศ, Example: มูลนิธินี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ภัยอันตราย[N] danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้
ภัยธรรมชาติ[N] natural disaster, See also: natural calamity, Example: ภาคใต้ประสบกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงกว่าทุกครั้ง, Thai definition: ภัยอันเกิดตามธรรมชาติเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภัยน. สิ่งที่น่ากลัว, อันตราย, เช่น อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดจากไฟ อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดจากน้ำ.
อัม, อัม-ภัย, ความกลัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perilภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
riskภัย, การเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
explosionภัยการระเบิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
navigation risksภัยการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ice deviation riskภัยการเบี่ยงเส้นทางเนื่องจากน้ำแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
political risksภัยการเมือง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pre-Credit riskภัยก่อนการใช้สินเชื่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
craft risksภัยขณะลำเลียง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jumbo riskภัยขนาดใหญ่พิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disastersภัยพิบัติ [TU Subject Heading]
Natural disastersภัยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
Droughtภัยแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
flood hazardflood hazard, ภัยพิบัติน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Safe.ปลอดภัย Captivity (2007)
He's safe.เขาปลอดภัย Reckoner (2009)
It's not my fault you're so insecure.มันไม่ใช้ความผิดฉันที่เธอจะรู้สึกไม่ปลอดภัย The Serena Also Rises (2008)
Think of it this way. Yale is your safety school.คิดในแง่นี้สิ Yale เป็นมหาลัยที่ปลอดภัยที่สุดของเธอ New Haven Can Wait (2008)
Apology accepted.ภัยโทษแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Then it's time for her to go home. You're off the hook.หล่อนก็จะได้กลับบ้าน เธอก็ปลอดภัย There Might be Blood (2008)
Excuse me, miss.คุณผู้หญิง ขออภัย There Might be Blood (2008)
I need to let people know that I'm okay.ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่า ผมปลอดภัย Odyssey (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป Odyssey (2008)
The way I jammed the security system, we've got 15 minutes max. Stay behind me.เราต้องเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัย ต้องใช้เวลา 15 นาที อยู่ข้างหลังผมไว้นะ Odyssey (2008)
You stick with me, I'll protect you. You'll be fine.นายอยู่ใกล้ๆชั้นไว้ ชั้นจะปกป้องนาย นายจะปลอดภัย Odyssey (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภัยธรรมชาติ[n. exp.] (phai thammachāt) EN: natural disaster; natural calamity ; danger caused by nature   FR: calamité naturelle [f] ; risque naturel [m]
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe   FR: désastre [m] ; calamité [f]
ภัยพิบัติทางทะเล[n. exp.] (phaiphibat thāng thalē) EN: perils of the sea   FR: périls de la mer [mpl]
ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat thammachāt) EN: natural disaster ; natural calamity   FR: catastrophe naturelle [f]
ภัยสงคราม[n. exp.] (phai songkhrām) EN: war perils   FR: risques de guerre [mpl]
ภัยแล้ง[n. exp.] (phai laēng) EN: severe drought   FR: grave sécheresse [f]
ภัยโดยเฉพาะ[n. exp.] (phai dōi chaphǿ) EN: particular risk   

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, S. ปภ.,Department of Disaster Prevention and Mitigation,
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
foxhole(n) หลุมหลบภัย
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catastrophe[N] ความหายนะ, See also: ภัยพิบัติ, Syn. calamity, disaster
danger[N] อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
disease[N] ปัญหา, See also: ภัยสังคม, Syn. trouble
jeopardy[N] การเสี่ยงอันตราย, See also: ภัยอันตราย, Syn. hazard, peril, risk, Ant. security, safety
menace[N] ภัยอันตราย, See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. hazard, risk, danger, Ant. protection, safty
peril[N] ภัยอันตราย, See also: ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger
risk[N] ภัยอันตราย, See also: อันตราย, การเสี่ยงภัย, Syn. danger, hazard, insecurity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
災害[さいがい, saigai] (n) ภัยพิบัติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
absehen(vt) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen| รู้ล่วงหน้า, คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น Die Folgen der Naturkatastrophe ist noch nicht abzusehen. ผลที่ตามมาของภัยทางธรรมชาติยังไม่เป็นที่รู้กัน

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top