Search result for

safeguard

(51 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safeguard-, *safeguard*, safeguar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safeguard[N] สิ่งป้องกัน, See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard[VT] ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
safeguard against[PHRV] ปกป้อง, See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution

English-Thai: Nontri Dictionary
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
safeguard(vt) ป้องกัน,พิทักษ์,อารักขา,คุ้มกัน,คุ้มครอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
safeguard against (vt ) อุดช่องว่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
We got preliminary safeguards in place faster than we expected.เราจัดระบบป้องกันขั้นต้นเรียบร้อย เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะ Greatness Achieved (2008)
And I'm responsible for the safeguarding of this prisoner.ผมรับผิดชอบในการควบคุมตัวนักโทษคนนี้ Public Enemies (2009)
We already have safeguards in place to deal with Lincoln.พวกเรามีสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะตกลงกับลิงคอร์น The Mother Lode (2009)
Of course, my moral safeguards gave me pause at the necessary sacrifice.เพราะศีลธรรมที่ฉันมีไง ถึงได้มีการสละเท่าที่จำเป็นเท่านั้น Watchmen (2009)
With more safeguards than I can count,ของการป้องกันที่เราคำนวณ Sabotage (2010)
This mid-air collision has left many wondering how such an accident could take place in a system with so many safeguards.สาเหตุเครื่องบินการชนกันกลางอากาศ ถูกตั้งข้อสงสัยไว้หลายข้อ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้ ด้วยระบบที่มีการป้องกันมาตรฐานสูง No Más (2010)
You think Graham murdered Cole to safeguard some property?คุณคิดว่าแกรแฮมฆ่าโคล เพื่องุบงิบสมบัติบางอย่าง มันอาจเป็นไปได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I think my virginity is pretty well safeguarded.พรหมจรรย์ผม ปลอดภัยสุดๆ There's No Place Like Homecoming (2010)
There are safeguards built inมันมีระบบป้องกันที่สร้างขึ้นไว้ Pathogen (2010)
No reason a truck rental agency would put any serious safeguards on their records.ไม่มีเหตุผลที่ที่นายหน้าให้เช่ารถบรรทุก จะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ในบันทึก Hello, Bandit (2010)
be protected and safeguarded in body and soul.จงคุ้มครองและปกป้องร่างกายและดวงวิญญาณ The Rite (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มกะลาหัว[V] protect, See also: safeguard, guard, shield, defend, Syn. คุ้มหัว, คุ้มกบาล, Example: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว, Thai definition: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย, Notes: (ปาก)
คุ้มครองรักษา[V] protect, See also: safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield, Syn. ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา, Example: ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้, Thai definition: ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng raksā) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield   
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard   FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield   FR: protéger ; garder ; défendre ; préserver
ป้องกันตัว[v.] (pǿngkan tūa) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard   FR: se défendre

CMU English Pronouncing Dictionary
SAFEGUARD    S EY1 F G AA2 R D
SAFEGUARDS    S EY1 F G AA2 R D Z
SAFEGUARDED    S EY1 F G AA2 R D AH0 D
SAFEGUARDING    S EY1 F G AA2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
safeguard    (v) (s ei1 f g aa d)
safeguards    (v) (s ei1 f g aa d z)
safeguarded    (v) (s ei1 f g aa d i d)
safeguarding    (v) (s ei1 f g aa d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
セーフガード[, se-fuga-do] (n) safeguard [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n,vs,adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) [Add to Longdo]
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] (n) {comp} safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] (n) {comp} safeguard [Add to Longdo]
保障措置[ほしょうそち, hoshousochi] (n) safeguard [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n,vs,adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] safeguards [Add to Longdo]
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] safeguarded facility [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, n. [Safe = guard: cf. F. sauvegarde.]
   1. One who, or that which, defends or protects; defense;
    protection. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy sword, the safeguard of thy brother's throne.
                          --Granville.
    [1913 Webster]
 
   2. A convoy or guard to protect a traveler or property.
    [1913 Webster]
 
   3. A pass; a passport; a safe-conduct. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safeguard \Safe"guard`\, v. t.
   To guard; to protect. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safeguard
   n 1: a precautionary measure warding off impending danger or
      damage or injury etc.; "he put an ice pack on the injury as
      a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard";
      "we let our guard down" [syn: {precaution}, {safeguard},
      {guard}]
   2: a document or escort providing safe passage through a region
     especially in time of war [syn: {safe-conduct}, {safeguard}]
   v 1: make safe
   2: escort safely

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top