หรือคุณหมายถึง forwardneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forwardness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forwardness-, *forwardness*, forwardnes
English-Thai: Nontri Dictionary
forwardness(n) ความทะลึ่ง,ความอาจหาญ,ความแก่แดด,ความไม่มีมารยาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forwardnessHis personality is marked by forwardness.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forwardness    (n) fˈɔːwədnəs (f oo1 w @ d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
生一本[きいっぽん, kiippon] (adj-na,n) straight-forwardness; honesty; purity [Add to Longdo]
僭上[せんじょう, senjou] (adj-na,n) audacity; forwardness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forwardness \For"ward*ness\, n.
   The quality of being forward; cheerful readiness; promtness;
   as, the forwardness of Christians in propagating the gospel.
   [1913 Webster]
 
   2. An advanced stage of progress or of preparation;
    advancement; as, his measures were in great forwardness.
    --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. Eagerness; ardor; as, it is difficult to restrain the
    forwardness of youth.
    [1913 Webster]
 
   3. Boldness; confidence; assurance; want of due reserve or
    modesty.
    [1913 Webster]
 
       In France it is usual to bring children into
       company, and cherish in them, from their infancy, a
       kind of forwardness and assurance.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A state of advance beyond the usual degree; prematureness;
    precocity; as, the forwardnessof spring or of corn; the
    forwardness of a pupil.
    [1913 Webster]
 
       He had such a dexterous proclivity, as his teachers
       were fain to restrain his forwardness. --Sir H.
                          Wotton.
 
   Syn: Promptness; promptitude; eagerness; ardor; zeal;
     assurance; confidence; boldness; impudence; presumption.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forwardness
   n 1: offensive boldness and assertiveness [syn: {bumptiousness},
      {cockiness}, {pushiness}, {forwardness}]
   2: an advanced stage; "the forwardness of the harvest this
     year"; "the arts are in no kind of forwardness in this
     matter"
   3: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top