ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

henceforward

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -henceforward-, *henceforward*, henceforwar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
henceforwardadv. ดูhenceforth

English-Thai: Nontri Dictionary
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งแต่นี้ไป[ADV] henceforth, See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future, Syn. นับจากนี้ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward   FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī pai) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future   FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
henceforward    (a) hˈɛnsfˈɔːwəd (h e1 n s f oo1 w @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
自今以後[じこんいご, jikon'igo] (n-t,n-adv) (arch) henceforth; henceforward; hereafter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Henceforward \Hence`for"ward\, adv.
   From this time forward; from now into the indefinite future;
   henceforth.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 henceforward
   adv 1: from this time forth; from now on; "henceforth she will
       be known as Mrs. Smith" [syn: {henceforth},
       {henceforward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top