ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlighten

EH2 N L AY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlighten-, *enlighten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlighten(vt) สอน, See also: ให้ความรู้, ให้ความกระจ่าง, Syn. acquaint, inform, tell
enlighten on(phrv) ทำให้เข้าใจมากขึ้น, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น, Syn. enlighten about
enlightenment(n) การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
enlighten about(phrv) ทำให้เข้าใจมากขึ้น, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, ทำให้รู้ชัดยิ่งขึ้น, Syn. enlighten on
enlightened person(n) ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน, ให้ความรู้, ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้, การให้ความกระจ่าง, การให้ความสว่าง, ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment

English-Thai: Nontri Dictionary
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง, ให้ความสว่าง, สั่งสอน, ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้, การทำให้กระจ่าง, การให้ความสว่าง, การสอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment age; Enlightenment, theยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, theยุคสว่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enlightenment, the; Enlightenment ageยุคเรืองปัญญา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlightenmentการรู้แจ้ง [TU Subject Heading]
Enlightenment (Buddhism)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง Rebecca (1940)
/f you are in ignorance of the part that Mr Darcy played in bringing about the marriage, let me enlighten you at once.ถ้าหลานอยู่ในความเขลาในส่วนของคุณดาร์ซี่ ซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดการแต่งงานนี้ Episode #1.6 (1995)
- Enlighten me. - A mask. Wear a mask.ใส่ไอ้โม่งซิ ตร.มีวิธีชี้ตัวผู้ต้องหา Nothing to Lose (1997)
- Enlighten me.งั้นก็บอกผมมาสิ Hothead (2001)
Enlighten me. Why are we brewing this potion in broad daylight in the middle of the girls' lavatory?ช่วยตอบที ทำไมถึงต้องต้มยานี้กลางวันแสก ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Uh, perhaps you'd be good enough to enlighten me?งั้นคุณคงทำให้ฉันตาสว่างได้งั้นสิ? Cell Test (2005)
In fact, I'd be delighted if you would enlighten me on that subject, perhaps over dinner?..ถ้าคุณจะกรุณาให้ความกระจ่างแก่ผมในเรื่องนี้ เอาเป็นหลังมื้อค่ำดีมั้ย Bandidas (2006)
He tries to trick you. I try to enlighten you.เขาเล่นกลกับพวกนาย แต่ฉันจะชี้ทางสว่างให้ The Illusionist (2006)
- Dean, that's not the point. - Then enlighten me, Sam.- ถ้างั้น ก็พูดให้กระจ่างซี Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
It supposedly has this really big chapter on spontaneous regeneration, so I thought it might enlighten you on the whole Miracle-Gro of it all.มันมีบทที่เกี่ยวกับการเจริญพันธ์ที่เกิดขึ้นได้เอง ดังนั้น ฉันคิดว่ามันอาจจะจุดประกายคุณเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทั้งหมด Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Why don't you enlighten me?ก็แล้วทำไมไม่บอกผมซะล่ะ? Bang, Bang, Your Debt (2007)
- I know what the footprints mean. - Yeah, why don't you enlighten me?ฉันรู้ว่ารอยเท้าหมายความว่ายังไง ใช่ ทำไมไม่สั่งสอนฉันหละ ถ้างั้นน่ะ Captivity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlightenHe enlightened me on how I should attack the subject.
enlightenHe holds a very enlightened attitude toward working women.
enlightenTelevision enlightens the viewers as well as entertains them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา(n) meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai Definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
หยั่งรู้(v) enlighten, See also: have insight, Syn. หยั่งทราบ, Example: การมีวิชาความรู้อันดี จะทำให้มีความคิดชอบรู้และหยั่งรู้ในเหตุผล, Thai Definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ผู้รู้แจ้ง(n) enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ความเห็นแจ้ง(n) enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai Definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
พุทธะ(n) enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai Definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)
ตรัสรู้(v) enlighten, See also: know, Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้, Example: พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา, Thai Definition: รู้แจ้งในเรื่องต่างๆ (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
ทิพยญาณ(n) omniscience, See also: enlighten mind, spiritual enlightenment, Thai Definition: ความรู้เป็นทิพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตรัสรู้(n) enlightenment, See also: learning, understanding, Syn. การรู้แจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง, Example: การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความหลุดพ้น, Thai Definition: การรู้แจ้งด้วยตนเอง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพธิ = โพธิ์[phōthi = phō] (n) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment  FR: arbre de sagesse [ m ] ; figuier sacré [ m ]
โพธิญาณ[phōthiyān] (n) EN: Buddha's enlightenment ; intelligence of enlightenment
ผู้รู้แจ้ง[phūrū jaēng] (n, exp) EN: enlightened person
รัตนบัลลังก์[rattanabanlang] (n) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment
ศาสดา[Sātsadā] (n, prop) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha
ตรัสรู้[tratsarū] (v) EN: be enlightened  FR: atteindre l'éveil
หยั่งรู้[yangrū] (v) EN: enlighten ; have insight
ยุคแสงสว่าง[yuk saēngsawāng] (n, exp) EN: Age of Enlightenment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENLIGHTEN EH2 N L AY1 T AH0 N
ENLIGHTENS EH2 N L AY1 T AH0 N Z
ENLIGHTENED EH2 N L AY1 T AH0 N D
ENLIGHTENING EH2 N L AY1 T AH0 N IH0 NG
ENLIGHTENMENT EH2 N L AY1 T AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlighten (v) ˈɪnlˈaɪtn (i1 n l ai1 t n)
enlightens (v) ˈɪnlˈaɪtnz (i1 n l ai1 t n z)
enlightened (v) ˈɪnlˈaɪtnd (i1 n l ai1 t n d)
enlightening (v) ˈɪnlˈaɪtnɪŋ (i1 n l ai1 t n i ng)
enlightenment (n) ˈɪnlˈaɪtnmənt (i1 n l ai1 t n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ,   /  ] enlightenment; revelation; apocalypse #9,794 [Add to Longdo]
菩提[Pú tí, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ,  ] enlightenment (Buddh.); Sanskrit bodhi #21,497 [Add to Longdo]
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] enlightened; open-minded; enlightenment #25,775 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] enlighten; lattice window #42,698 [Add to Longdo]
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler) #54,171 [Add to Longdo]
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ,   /  ] enlightening remarks (honorific); brilliant views #58,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) { Buddh } (See 因・2) phala (attained state, result); (2) { Buddh } (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit #5,432 [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n, vs, adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) #6,028 [Add to Longdo]
道場[どうじょう, doujou] (n) (1) dojo (hall used for martial arts training); (2) (abbr) { Buddh } (See 菩提道場) manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment); (P) #6,647 [Add to Longdo]
知恵(P);智恵;智慧[ちえ, chie] (n) (1) wisdom; wit; sagacity; sense; intelligence; (2) { Buddh } (usu. 智慧) prajna (insight leading to enlightenment); (P) #10,048 [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] (n, vs) enlightenment; instruction; (P) #13,788 [Add to Longdo]
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) { Buddh } inability to reach enlightenment; (P) #14,645 [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n, vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) #14,946 [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
曼荼羅;曼陀羅[まんだら, mandara] (n) mandala; Buddhist visual schema of the enlightened mind #17,455 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlighten \En*light"en\, v. t. [Pref. en- + lighten: cf. AS.
   inl[imac]htan. Cf. {Enlight}.]
   1. To supply with light; to illuminate; as, the sun
    enlightens the earth.
    [1913 Webster]
 
       His lightnings enlightened the world. --Ps. xcvii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. To make clear to the intellect or conscience; to shed the
    light of truth and knowledge upon; to furnish with
    increase of knowledge; to instruct; as, to enlighten the
    mind or understanding.
    [1913 Webster]
 
       The conscience enlightened by the Word and Spirit of
       God.                 --Trench.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlighten
   v 1: make understand; "Can you enlighten me--I don't understand
      this proposal" [syn: {enlighten}, {edify}]
   2: give spiritual insight to; in religion [syn: {enlighten},
     {irradiate}]
   3: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top