ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศาสดา

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศาสดา-, *ศาสดา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสดา[N] The founder of the religious, Ant. สานุศิษย์, Count unit: ท่าน, องค์
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาสดาจารย์[N] professor, Syn. ศาสตราจารย์, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: ผู้ตั้งศาสนา, พระนามพระพุทธเจ้า
ศาสดาพยากรณ์[N] prophet, See also: professor of forecast, Syn. ผู้ทำนาย, ผู้พยากรณ์, Example: โมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสดาพยากรณ์อื่นๆ, Count unit: ท่าน, องค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสดา(สาดสะดา) น. ผู้ตั้งลัทธิศาสนา เช่น ศาสดาทั้ง ๖, คำเรียกพระพุทธเจ้า ว่า พระบรมศาสดา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not to deny the significance of government and politicians but these are the new high priests.นี่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลและนักการเมือง ไม่มีความสำคัญ แต่ทุนนิยมคือศาสดาสูงสุดองค์ใหม่ The Corporation (2003)
Jesus was viewed by many of his followers as a mighty prophet..ใน สายตาเหล่าสาวกต่างมององค์เยซูเป็นพระศาสดามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ The Da Vinci Code (2006)
you hear the joke about the zen master who ordered a hot dog?เคยได้ยินเรื่องตลก ของศาสดาแห่ง เซน ไหม ที่เขา จะสั่ง ฮ๊อทดอก Next (2007)
Buddha. As in the Zen master?บุ๊ดดา เหมือนศาสดา ของเซ็นน่ะเหรอ Snow Buddies (2008)
Namaste, Zen sled master.นมัสเต ท่านศาสดาแห่งล้อเลื่อน Snow Buddies (2008)
Yes. Cyrus is my husband and a prophet.ใช่ ไซรัสเป็นสามีและศาสดา Minimal Loss (2008)
But libertarians aren't religious.แต่นักเสรีนิยม ไม่ใช่ศาสดา Minimal Loss (2008)
And I also can't think of a prophet...และผมยังไม่สามารถคิด ในเรื่องศาสดาพยากรณ์... 137 Sekunden (2009)
We're all prophets now.เราทั้งหมดเป็นศาสดา พยากรณ์แล้วสิ White to Play (2009)
And the prophet speaks.และศาสดาก็ได้ทำนาย The Fight (2010)
The prophet returns.ศาสดากลับมา The Fight (2010)
Thanks, prophet.ขอบคุณนะ ศาสดาพยากรณ์ The Fight (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet   FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha   

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prophet[N] ศาสดา, See also: ผู้เผยแพร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mecca(เมค'คะ) n. เม็กกะ เมืองศาสนาในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเป็นที่ประสูติของศาสดาของศาสนาอิสลาม
muhammad(มูแฮม'เมิด) n. ศาสดาของศาสนาอิสลาม, Syn. Mohammed,Mahomet
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Evangelist (n ) ศาสดาพยากรณ์
prophet (n ) ศาสดาพยากรณ์, ตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อเป็นกระบอกเสียงของพระองค์บนแผ่นดินโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top