ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

age of reason

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -age of reason-, *age of reason*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Age of Reason[N] ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Age of reasonยุคเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It represents the dawn of the age of reason.แสดงให้เห็นถึง การเปิดศักราชยุคแห่งเหตุผล The Day After Tomorrow (2004)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Age of Reason
   n 1: a movement in Europe from about 1650 until 1800 that
      advocated the use of reason and individualism instead of
      tradition and established doctrine; "the Enlightenment
      brought about many humanitarian reforms" [syn:
      {Enlightenment}, {Age of Reason}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top