Search result for

documentary

(55 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -documentary-, *documentary*
English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
documentary[ADJ] ที่เกี่ยวกับเอกสาร, See also: ที่ให้ข่าวสาร
documentary[N] ภาพยนตร์สารคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
documentary(adj) เกี่ยวกับเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
documentary evidenceพยานเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentary novelนวนิยายอิงเอกสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
documentary theatreละครอิงเอกสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Documentaryภาพยนตร์สารคดี
ภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง

โดยทั่วไปแล้ว ภาพยนตร์สารคดีจะแสดงถึงสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาวิกฤติการณ์ เหตุการณ์หรือการกระทำของบุคคล มักจะไม่ต้องอาศัยฉาก เครื่องแต่งกาย หรือบทเจรจาหรือเสียงนอกจากเพื่อใช้ประกอบ ภาพยนตร์สารคดีจะต้องหาทางสร้างความรู้สึกที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การสร้างภาพยนตร์สารคดีจึงไม่ได้มีความมุ่งหมายอยู่ที่ว่าจะอธิบายเรื่องราวให้ผู้ชมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้น แต่ผู้สร้างต้องมีความตั้งใจเพื่อชี้ให้เห็นพฤติกรรมจากการกระทำนั้น ๆ เป็นสำคัญ เมื่อผู้ชมได้เห็น “ผล” อาจจะเป็นผลร้ายแรง ปานกลาง บอบบาง ผู้ชมจะมีความรู้สึกทางอารมณ์ทันที อาจจะเป็นอารมณ์โกรธ เกลียด รัก หลงใหล ซึ่งอารมณ์ดังกล่าวนี้อาจจะผูกพันอยู่ชั่วคราวหรือยาวนานตลอดไปก็ได้ ดังนั้นผู้ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีต้องเน้นทัศนะมุมมองของบุคคล และจะถ่ายทอดตามสถานการณ์ของบุคคล กระบวนการ เหตุการณ์ ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และต้องพยายามแปลความหรือตัดความออกไปในแนวสร้างสรรค์ ให้เห็นเด่นชัด
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentary creditสินเชื่อทางตราสาร [TU Subject Heading]
Documentary creditเอกสารสำหรับสินเชื่อ [การบัญชี]
Documentary filmsภาพยนตร์สารคดี [TU Subject Heading]
Documentary photographyการถ่ายภาพประกอบสารคดี [TU Subject Heading]
Documentary radio programsรายการสารคดีทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Documentary television programsรายการสารคดีทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna coordinate your pictorial... with a Playboy Channel documentary on the life of a centerfold.พวกเราจะเอา รูปของเธอ ไปลงสารคดีช่องเพลบอย ที่รายการชีวิตที่เซ๊นเตอร์โฟลด์ The House Bunny (2008)
I saw a documentary about it once on public television.ฉันดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มา ในทีวีเนี่ย I Love You, Beth Cooper (2009)
It's a documentary kind of movie.จนนำไปสู่การกระทำ The Girlfriend Experience (2009)
It's like you were shooting a documentary.- มีน่าอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของเธอ Some Kinda Love (2009)
This mass suicide was actually discovered by a documentary crew here in the ancient Mayan city of Tikal.ทีมงานสารคดีได้ค้นพบการฆ่าตัวตายหมู่ ในโบราณสถานมายันณ.เมืองทาคัล 2012 (2009)
I'm making a documentary.ชั้นกำลังทำสารคดี Princess Protection Program (2009)
Dad and I are gonna watch... the new Ken Burns documentary together... on the downstairs TV if you want to join.พ่อกับแม่จะดู สารคดีใหม่ของ เค็น เบินส์ ด้วยกัน ถ้าอยากดูด้วยก็ลงมาได้ Dare (2009)
I just don't get why you want to do a documentary on all this.ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากทำสารคดีเรื่องพวกนี้ The Age of Dissonance (2009)
Documentary to hear more about your vision for the show.ในการทำสารคดีอย่างมากถ้าได้รับฟังมุมมองจากคุณ The Age of Dissonance (2009)
In your community-- a documentary filmmaker?ในชุมชนของเธอ .. คนถ่ายทำหนังชีวิตจริงเหรอ ? The Grandfather (2009)
It's like some touching documentary.ไม่เห็นจะเหมือนเลย Episode #1.18 (2009)
My documentary.ภาพยนตร์สารคดีของฉันไง Justice (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
documentaryI don't watch a lot of movies. But I can't resist a good documentary.
documentaryThe danger of AIDS came home to me when I saw a documentary film on it last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารคดี[N] feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
พยานเอกสาร[N] documentary evidence, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เอกสารใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานเอกสาร[N] documentary evidence, Example: ดิวอี้เสนอหลักฐานต่อศาลทั้งพยานเอกสาร และพยานบุคคลได้ครบครัน, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานเอกสาร[n. exp.] (phayān ekkasān) EN: documentary evidence   
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCUMENTARY    D AA2 K Y AH0 M EH1 N T ER0 IY0
DOCUMENTARY    D AA2 K Y AH0 M EH1 N ER0 IY0
DOCUMENTARY    D AA2 K Y UW0 M EH1 N T ER0 IY0
DOCUMENTARY    D AA2 K Y UW0 M EH1 N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
documentary    (j) (d o2 k y u m e1 n t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dokumentarfilm {m}; Dokumentation {f} | Dokumentarfilme {pl}documentary film; documentary | documentaries [Add to Longdo]
Dokumentarspielfilm {m}documentary feature [Add to Longdo]
Urkundenbeweis {m}documentary evidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セミドキュメンタリー[, semidokyumentari-] (n) semi-documentary [Add to Longdo]
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary [Add to Longdo]
ドキュメンタリー(P);ドキュメンタリ[, dokyumentari-(P); dokyumentari] (n) documentary; (P) [Add to Longdo]
ドキュメンタリードラマ[, dokyumentari-dorama] (n) documentary drama [Add to Longdo]
ドキュメンタリー映画[ドキュメンタリーえいが, dokyumentari-eiga] (n) documentary film [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] (n) {comp} documentary language [Add to Longdo]
荷為替[にがわせ, nigawase] (n) documentary bill; bill of exchange [Add to Longdo]
荷為替手形[にがわせてがた, nigawasetegata] (n) documentary draft (bill) (draught) [Add to Longdo]
記録映画[きろくえいが, kirokueiga] (n) documentary film [Add to Longdo]
記録文学[きろくぶんがく, kirokubungaku] (n) reportage; documentary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记录片[jì lù piàn, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] documentary movie or TV program [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Documentary \Doc`u*men"ta*ry\, a.
   Pertaining to written evidence; contained or certified in
   writing. "Documentary evidence." --Macaulay. DoD

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 documentary
   adj 1: relating to or consisting of or derived from documents
       [syn: {documentary}, {documental}]
   2: emphasizing or expressing things as perceived without
     distortion of personal feelings, insertion of fictional
     matter, or interpretation; "objective art" [syn: {objective},
     {documentary}]
   n 1: a film or TV program presenting the facts about a person or
      event [syn: {documentary}, {docudrama}, {documentary film},
      {infotainment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top