Search result for

ใบสำคัญ

(47 entries)
(0.3903 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบสำคัญ-, *ใบสำคัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสำคัญ[N] certificate, See also: identification papers, credentials, Syn. หลักฐาน, ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ, Example: ผมได้จ่ายเงินค่าที่พักของผมทดรองไปก่อนแล้วจึงจะเอาใบสำคัญไปเบิกเงินจากระทรวง, Count unit: ใบ,ฉบับ, Thai definition: เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ
ใบสำคัญคู่จ่าย[N] duplicate, See also: copy certificate of payment, Example: ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบสำคัญน. เอกสารที่รับรองข้อเท็จจริง ความถูกต้อง หรือสิทธิ.
ใบสำคัญคู่จ่ายน. เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
ใบสำคัญทหารกองเกินน. เอกสารที่นายอำเภอออกให้แก่ชายที่มีสัญชาติไทยและมีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี ที่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เพื่อแสดงว่าได้ไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว.
ใบสำคัญประจำตัวน. หนังสือประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งนายทะเบียนได้ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marriage certificateใบสำคัญการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
certificate of marriageใบสำคัญการสมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certificate of marriageใบสำคัญการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of divorceใบสำคัญการหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of incorporationใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, share; warrant, stockใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, stock; warrant, shareใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock warrantใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [ดู share warrant] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share warrantใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น [ดู stock warrant] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Derivatives warrantใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อิงกับราคาหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์ ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้นตามราคาและระยะเวลาที่กำหนด [ตลาดทุน]
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Transferable Subscription Rightsใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ตราสารที่บริษัทจดทะเบียนออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนตามสัดส่วนหุ้นที่ผุ้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนนั้น หรือขายตราสารดังกล่าวออกไปให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทน [ตลาดทุน]
Non-Voting Depository Receiptใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ และมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนสมารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิหรือผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นวีดีอาร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่ติดขัดในเรื่องเพดานการถือครอง แต่ทั้งนี้ก็มิได้จำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนทั่วไปแต่อย่างใด [ตลาดทุน]
Marriage licensesใบสำคัญการสมรส [TU Subject Heading]
Stock warrantsใบสำคัญแสดงสิทธิ [TU Subject Heading]
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
Certificate of Residenceใบสำคัญถิ่นที่อยู่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When are you gonna go in? It's a few days or a week for a warrant.เมื่อคุณกำลังจะออกไปอยู่ใน มันเป็นไม่กี่วันหรือสัปดาห์สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ. Disconnect (2012)
This man... beyond what should warrant life.ผู้ชายคนนี้ ... เกินกว่าสิ่งที่ควร ชีวิตของใบสำคัญแสดงสิทธิ Chosen Path (2012)
They came with a warrant to seize everything.พวกเขามาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะยึดทุกอย่าง Absolution (2012)
I can't find out where without a federal warrant.ฉันไม่สามารถหาที่โดยไม่ต้องมี ใบสำคัญแสดงสิทธิของรัฐบาลกลาง Jack Reacher (2012)
- Any warrants?ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใด? Jack Reacher (2012)
I have a warrant to search the premises.ฉันมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ค้นหาสถานที่ที่ Jack Reacher (2012)
I issued the warrant an hour ago.ฉันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ชั่วโมงที่ผ่านมา Jack Reacher (2012)
You know no judge is gonna give you a blanket warrant for the boxes.คุณรู้ผู้พิพากษาไม คืออยากให้คุณ ใบสำคัญแสดงสิทธิผ้าห่ม สำหรับกล่อง. 2 Guns (2013)
We don't need a warrant.เราไม่จำเป็นต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิ. 2 Guns (2013)
- You got a warrant?- คุณได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ The Art of the Steal (2013)
- I don't need a warrant.- ฉันไม่จำเป็นต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิ The Art of the Steal (2013)
You ain't got no warrant.คุณไม่ได้ไม่ใบสำคัญแสดงสิทธิ The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document   FR: certificat [m]
ใบสำคัญคู่จ่าย[n.] (baisamkhankhūjāi) EN: duplicate   
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bill[N] ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
voucher[N] ใบสำคัญจ่าย, See also: ใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน รับเงิน หรือการส่งมอบของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้

English-Thai: Nontri Dictionary
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top