ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispos

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispos-, *dispos*, dispo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispose(vt) จัดให้เข้าที่, See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม, Syn. arrange, array
disposal(n) กระบวนการกำจัดสิ่งของ, Syn. dumping, elimination, riddance
disposable(adj) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง, Syn. discardable, throwaway, Ant. hondisposible
disposable(n) สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
dispose of(phrv) เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
disposition(n) การจัดการ, See also: การควบคุม
disposition(n) นิสัย, See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์, Syn. character, mood temperament
disposition(n) แนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง (คำทางการ), See also: ความโอนเอียงที่จะกระทำบางสิ่ง, ความเอนเอียง, Syn. inclination, bent, bias, Ant. disinclination
disposition(n) พินัยกรรม
dispossess of(phrv) ยึดทรัพย์จาก, See also: ปลดทรัพย์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, จัดการได้
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง, การจัดการ, การจัดวางกำลัง, การกำจัด, Syn. grouping, arrangement
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง, จับจ่าย, ดำเนินการ, จัดการ vi. จัดการ, กำจัด, โอน, ขายทิ้ง, กินหมด, ดื่มหมด, ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle, remove, affect, induce, Ant. disarrange, deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว, อารมณ์, การจัดการ, การมอบให้
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์, ยึดทรัพย์, ปลด, ชิง, ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก, ถูกริบหรือยึดทรัพย์, ถูกพลัดพราก
disposure(ดิสโพ'เซอะ) n. ดูdisposal, ดูdisposition
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย, ไม่สบาย, ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell, ailing, Ant. healthy, well, fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย, ความไม่สบาย, ความไม่พอใจ, ความไม่เต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disposal(n) การจำหน่าย, การจัดการ, การกำจัด, การจัด, การใช้จ่าย
dispose(vi) จำหน่าย, ขาย, โอน, กำจัด, ทำลาย, โน้มน้าว, ชักชวน
dispose(vt) จัด, จัดวาง, จำหน่าย, จ่าย, ใช้จ่าย, จัดการ
disposed(adj) ชอบ, สมัครใจ, มีใจ, เอนเอียง
disposition(n) อารมณ์, การจัดการ, การกำหนด, ความประสงค์, โองการ
dispossess(vt) ไล่ออก, ขับไล่, ปลด,  ริบทรัพย์, ยึดเอา, ชิง
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ, ทำให้ไม่พอใจ, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ, ป่วย, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ, อาการป่วย, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า, เป็นช่องทางให้, จูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disposalการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์, การให้สิทธิใช้สอยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispositionแนวโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disposition๑. การโอนการครอบครอง, การสละสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. การชี้ขาดคดีอาญา (เมื่อสิ้นการพิจารณา) (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disposition, voluntaryการจงใจจำหน่ายในราคาที่ไม่สมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposable Apparatusอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Disposable Bagsถุงเก็บอุจจาระ [การแพทย์]
Disposable Cartridgesคาร์ทริดจ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Disposable Cupsแก้วที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง [การแพทย์]
Disposable incomeรายได้ที่จับจ่ายได้ [เศรษฐศาสตร์]
Disposable Plastic Petridishจานเพาะเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ, Example: ใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Disposalการกำจัด, Example: คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึงการทำให้ดีขึ้น ดู Treatment [สิ่งแวดล้อม]
Disposalการทิ้ง, การกำจัด, Example: คือการทำให้พ้นไป ต่างจากการบำบัดซึ่งหมายถึง การทำให้ดีขึ้น, ดู treatment [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Bansของห้ามทิ้ง, Example: ของที่ใช้แล้วห้ามทิ้งปนกับขยะธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispose(vt) จำหน่ายจ่ายโอน
disposition(n) พื้นนิสัย
disposition(n) นิสัย, แนวโน้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disposCredit is the amount or sum placed at a person's disposal by a bank; a loan of money.
disposDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
disposDispose of the old magazines.
disposFor things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a few days to completely evaporate it before being disposed of as non-flammable waste.
disposGood points: The pleasure of disposing of enemies with a variety of combos.
disposHe claimed that the enormous property was at his disposal.
disposHe disposed of his old house.
disposHe disposed of the trash.
disposHe has a sociable disposition.
disposHe has disposed of what was left of his estate.
disposHe is disposed to laughter.
disposHe is obstinate in disposition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จศึก(v) dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
วิสัย(n) nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
ปล่อยของ(v) sell something, See also: dispose of something, Syn. ขายของ, Example: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง, Thai Definition: ขายของออกไป
จำหน่าย(v) get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai Definition: เอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[ārom] (n) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament  FR: humeur [ f ] ; état d'esprit [ m ] ; tempérament [ m ] ; dispositions [ fpl ] ; émotion [ f ] ; sentiment [ m ]
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์อ่อนโยน[ārom ønyōn] (x) EN: gentle disposition  FR: accortise [ f ] (vx) ; humeur accorte [ f ] (vx)
อารมณ์ร้าย[ārom rāi] (adj) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]
ใช้แล้วทิ้ง[chāi laēo thing] (adj) EN: throwaway ; disposable  FR: jetable ; à usage unique
ใช้มาตรการ[chai māttrakān] (v, exp) EN: take steps ; take measures  FR: prendre des mesures ; prendre des dispositions
ใจ[jai] (n) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention  FR: coeur [ m ] ; esprit [ m ]
ใจคอ[jaikhø] (n) EN: mind ; heart ; disposition  FR: caractère [ m ] ; tempérament [ m ] ; esprit [ m ]
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPOSE D IH0 S P OW1 Z
DISPOSED D IH0 S P OW1 Z D
DISPOSAL D IH0 S P OW1 Z AH0 L
DISPOSES D IH0 S P OW1 Z IH0 Z
DISPOSER D IH0 S P OW1 Z ER0
DISPOSING D IH0 S P OW1 Z IH0 NG
DISPOSALS D IH0 S P OW1 Z AH0 L Z
DISPOSABLE D IH0 S P OW1 Z AH0 B AH0 L
DISPOSSESS D IH2 S P AH0 Z EH1 S
DISPOSITION D IH2 S P AH0 Z IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispose (v) dˈɪspˈouz (d i1 s p ou1 z)
disposal (n) dˈɪspˈouzl (d i1 s p ou1 z l)
disposed (v) dˈɪspˈouzd (d i1 s p ou1 z d)
disposes (v) dˈɪspˈouzɪz (d i1 s p ou1 z i z)
disposing (v) dˈɪspˈouzɪŋ (d i1 s p ou1 z i ng)
disposable (j) dˈɪspˈouzəbl (d i1 s p ou1 z @ b l)
dispossess (v) dˌɪspəzˈɛs (d i2 s p @ z e1 s)
disposition (n) dˌɪspəzˈɪʃən (d i2 s p @ z i1 sh @ n)
dispositions (n) dˌɪspəzˈɪʃənz (d i2 s p @ z i1 sh @ n z)
dispossessed (v) dˌɪspəzˈɛst (d i2 s p @ z e1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
意向[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] disposition, #7,827 [Add to Longdo]
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disposable chopsticks [Add to Longdo]
体性[tǐ xìng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] disposition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disposition { f } | jdm. etw. zur Disposition stellendisposal | to place sth. at sb.'s disposal [Add to Longdo]
Disposition { f }; Anlage { f } (für; zu) [ med. ]disposition (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
アトピー[atopi-] (n, adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P) [Add to Longdo]
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
ダストシュート[dasutoshu-to] (n) rubbish disposal chute (wasei [Add to Longdo]
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves [Add to Longdo]
ディスポーザー[deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
ディスポーザブル[deisupo-zaburu] (n) disposable [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
レジ袋[レジぶくろ, reji bukuro] (n) (disposable) shopping bag; carrier bag [Add to Longdo]
意気(P);意氣(oK)[いき, iki] (n) spirit; heart; disposition; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top