ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disposed

D IH0 S P OW1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disposed-, *disposed*, dispos, dispose
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell, ailing, Ant. healthy, well, fit
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี

English-Thai: Nontri Dictionary
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These can be disposed of only by incapacitating the brain.'การทำลายสมอง เป็นวิธีเดียว ที่จะกำจัดพวกมันได้' Night of the Living Dead (1990)
How do you make sure disposed body stays disposed?นายจะทำยังไงให้แน่ใจว่า ศพจะไม่ถูกพบ Waiting to Exhale (2007)
She should've disposed of the body, so...หล่อนควรกำจัดศพ ดังนั้น... Dr. Feelgood (2007)
Gentlemen, the President has ordered Sector Seven be terminated and the remains of the dead aliens disposed of.ทุกท่าน ,ประธานาธิบดีสั่งปิด เซคเตอร์ 7 และสั่งกำจัด ซากของเอเลี่ยน ที่เสียชีวิตไว้ที่ Transformers (2007)
I will contact you when the Huttlet has been disposed of your high exalted master of the Hutts.ข้าจะติดต่อมาเมื่อฮัตต์ตัวน้อยถูกกำจัดไปแล้ว ท่านผู้นำผู้สูงศักดิ์ยิ่งของชนชาวฮัตต์ Star Wars: The Clone Wars (2008)
And disposed of their bodies at truck stops,across at least 4 different states.และจัดวางศพเหยื่อที่จุดพักรถบรรทุก อย่างน้อย 4 รัฐ Catching Out (2008)
You having disposed of him is extremely significant.นายได้จัดการให้แทนก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้ว Orutorosu no inu (2009)
I disposed of her body.แม่กำจัดศพเธอ Chapter Three 'Acceptance' (2009)
And he disposed of the body,และเขาซ่อนศพไว้ The Eyes Have It (2009)
It's been disposed of.ถูกเคลื่อนย้ายเข้ามา The Turning Point (2009)
Never disposed of sewage with a toilet before. Obvious, really.ได้ใช้ส้วมกำจัดสิ่งปฏิกูลจริง ก็วันนี้, เต็มๆ สองตา Watchmen (2009)
But I took care of that problem and disposed of them.แต่ผมก็รับมือกับมันได้ แล้วก็กำจัดมันหมดไปแล้วนะครับ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disposedFor things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a few days to completely evaporate it before being disposed of as non-flammable waste.
disposedHe disposed of his old house.
disposedHe disposed of the trash.
disposedHe has disposed of what was left of his estate.
disposedHe is disposed to laughter.
disposedHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.
disposedHow were the bodies of those who died disposed of?
disposedI disposed of all the books.
disposedI disposed of my old coat.
disposedShe is disposed to get married.
disposedThe chance of promotion disposed him to accept the offer.
disposedThe committee was not disposed to hold another meeting.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPOSED D IH0 S P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disposed (v) dˈɪspˈouzd (d i1 s p ou1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気乗りしない[きのりしない, kinorishinai] (adj-i) indisposed; halfhearted [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
払い下げ品[はらいさげひん, haraisagehin] (n) articles disposed of or sold off by the government [Add to Longdo]
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end [Add to Longdo]
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P) [Add to Longdo]
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dispose \Dis*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Disposed}; p. pr. &
   vb. n. {Disposing}.] [F. disposer; pref. dis- + poser to
   place. See {Pose}.]
   1. To distribute and put in place; to arrange; to set in
    order; as, to dispose the ships in the form of a crescent.
    [1913 Webster]
 
       Who hath disposed the whole world?  --Job xxxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       All ranged in order and disposed with grace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The rest themselves in troops did else dispose.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To regulate; to adjust; to settle; to determine.
    [1913 Webster]
 
       The knightly forms of combat to dispose. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To deal out; to assign to a use; to bestow for an object
    or purpose; to apply; to employ; to dispose of.
    [1913 Webster]
 
       Importuned him that what he designed to bestow on
       her funeral, he would rather dispose among the poor.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   4. To give a tendency or inclination to; to adapt; to cause
    to turn; especially, to incline the mind of; to give a
    bent or propension to; to incline; to make inclined; --
    usually followed by to, sometimes by for before the
    indirect object.
    [1913 Webster]
 
       Endure and conquer; Jove will soon dispose
       To future good our past and present woes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions dispose kings to tyranny, husbands to
       jealousy, and wise men to irresolution and
       melancholy.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To dispose of}.
    (a) To determine the fate of; to exercise the power of
      control over; to fix the condition, application,
      employment, etc. of; to direct or assign for a use.
      [1913 Webster]
 
         Freedom to order their actions and dispose of
         their possessions and persons.  --Locke.
    (b) To exercise finally one's power of control over; to
      pass over into the control of some one else, as by
      selling; to alienate; to part with; to relinquish; to
      get rid of; as, to dispose of a house; to dispose of
      one's time.
      [1913 Webster]
 
         More water . . . than can be disposed of. --T.
                          Burnet.
      [1913 Webster]
 
         I have disposed of her to a man of business.
                          --Tatler.
      [1913 Webster]
 
         A rural judge disposed of beauty's prize.
                          --Waller.
 
   Syn: To set; arrange; order; distribute; adjust; regulate;
     adapt; fit; incline; bestow; give.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disposed \Dis*posed"\, p. a.
   1. Inclined; minded.
    [1913 Webster]
 
       When he was disposed to pass into Achaia. --Acts
                          xviii. 27.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to mirth; jolly. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {Well disposed}, in good condition; in good health. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disposed
   adj 1: having made preparations; "prepared to take risks" [syn:
       {disposed(p)}, {fain}, {inclined(p)}, {prepared}]
   2: (usually followed by `to') naturally disposed toward; "he is
     apt to ignore matters he considers unimportant"; "I am not
     minded to answer any questions" [syn: {apt(p)},
     {disposed(p)}, {given(p)}, {minded(p)}, {tending(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top