ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indispose

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indispose-, *indispose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indispose[VT] ทำให้ไม่สามารถ, See also: ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, Syn. disable, disqualify, incapacitate, Ant. dispose
indisposed[ADJ] ซึ่งไม่เต็มใจ, See also: ซึ่งไม่สมัครใจ, Ant. willinloath, reluctant, unwillingg
indisposed[ADJ] ป่วย, See also: ซึ่งไม่สบาย, Syn. ill, sick, unwell, Ant. well

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit

English-Thai: Nontri Dictionary
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indisposeHe cannot come to the office today as he is indisposed.
indisposeHis speech indisposed us to finish the work any more.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่วย[v.] (pūay) EN: be ill ; be sick ; be unwell ; ail ; get ill ; feel sick ; have a fever ; feel unwell   FR: être malade ; tomber malade ; être souffrant ; être indisposé ; ne pas se sentir bien

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indisposed (j) ˌɪndɪspˈouzd (i2 n d i s p ou1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気乗りしない[きのりしない, kinorishinai] (adj-i) indisposed; halfhearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indispose \In`dis*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Indisposed}; p.
   pr. & vb. n. {Indisposing}.] [OE. indispos indisposed,
   feeble, or F. indispos['e] indisposed. See {In-} not, and
   {Dispose}.]
   [1913 Webster]
   1. To render unfit or unsuited; to disqualify.
    [1913 Webster]
 
   2. To disorder slightly as regards health; to make somewhat.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It made him rather indisposed than sick. --Walton.
    [1913 Webster]
 
   3. To disincline; to render averse or unfavorable; as, a love
    of pleasure indisposes the mind to severe study; the pride
    and selfishness of men indispose them to religious duties.
    [1913 Webster]
 
       The king was sufficiently indisposed towards the
       persons, or the principles, of Calvin's disciples.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indispose
   v 1: make unwilling [syn: {indispose}, {disincline}] [ant:
      {dispose}, {incline}]
   2: make unfit or unsuitable; "Your income disqualifies you"
     [syn: {disqualify}, {unfit}, {indispose}] [ant: {dispose},
     {qualify}]
   3: cause to feel unwell; "She was indisposed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top