ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displeased

D IH0 S P L IY1 Z D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displeased-, *displeased*, displeas, displease
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
King Xerxes is displeased with his generals.กลายเป็นตัวโง่เง่า 300 (2006)
I'm entirely displeased with you right now.ฉันไม่พอใจเธออย่างมากตอนนี้ Charlie Bartlett (2007)
When the thunder clapped or the earth quaked, it was not because something you did had somehow displeased the very demanding gods.เมื่อฟ้าร้องปรบมือหรือดินไหว, มันก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณ ไม่ได้ไม่พอใจอย่างใด พระเจ้าเรียกร้องมาก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
What displeased you in my letters?ฉันเขียนอะไรให้คุณไม่พอใจเหรอ From the Land of the Moon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displeasedHe is displeased at her rude behavior.
displeasedHe is displeased with their way of reception.
displeasedHe was displeased with his neighbor.
displeasedHe was displeased with my coming.
displeasedIf she was displeased, she never showed it.
displeasedIf you have not paid because you are displeased with something we have done, would you tell us what it is?
displeasedI'm displeased at your negligence.
displeasedNo one feels displeased when he is praised.
displeasedShe bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.
displeasedShe was displeased at my letter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าบึ้ง[v.] (nābeung) EN: frown ; look displeased   FR: bouder ; se renfrogner
เง้า[v.] (ngao) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied   FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
รู้สึกไม่พอใจ [v. exp.] (rūseuk mai phøjai) EN: be displeased   
รู้สึกไม่พอใจ เป็นอย่างมาก(กับ)[xp] (rūseuk mai phøjai pen yāng māk (kap)) EN: be very displeased (with)   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLEASED D IH0 S P L IY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displeased (v) dˈɪsplˈiːzd (d i1 s p l ii1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displease \Dis*please"\, v. t. [imp. & p. p. {Displeased}; p.
   pr. & vb. n. {Displeasing}.] [OF. desplaisir, whence F.
   d['e]plaisir displeasure; pref. des- (L. dis-) + plaisir to
   please. See {Please}, and cf. {Displeasure}.]
   1. To make not pleased; to excite a feeling of disapprobation
    or dislike in; to be disagreeable to; to offend; to vex;
    -- often followed by with or at. It usually expresses less
    than to anger, vex, irritate, or provoke.
    [1913 Webster]
 
       God was displeased with this thing.  --1 Chron.
                          xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou be displeased at us forever? --Psalms
                          lxxxv. 5 (Bk.
                          of Com.
                          Prayer).
    [1913 Webster]
 
       This virtuous plaster will displease
       Your tender sides.          --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       Adversity is so wholesome . . . why should we be
       displeased therewith?         --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To fail to satisfy; to miss of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I shall displease my ends else.    --Beau. & Fl.
 
   Syn: To offend; disgust; vex; annoy; dissatisfy; chafe;
     anger; provoke; affront.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displeased
   adj 1: not pleased; experiencing or manifesting displeasure
       [ant: {pleased}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top