Search result for

hateful

(40 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hateful-, *hateful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hateful[ADJ] ซึ่งมีเจตนาร้าย, See also: ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. malevolent, spiteful
hatefully[ADV] อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด, Syn. malevolently, spitefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable

English-Thai: Nontri Dictionary
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fuck you and all your hateful, snotty little...เพศสัมพันธ์ที่คุณและทุกความเกลียดชังน้อยเลวทรามของคุณ ... Revolutionary Road (2008)
It's a fast acting virus, that left you with a swollen brain, raging fever and make you hateful, violent.ไวรัสชนิดนี้แสดงอาการเร็วมาก มันจะกัดกินสมองคุณ\ มีไข้สูง กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความรุนแรง Zombieland (2009)
Am I that hateful?เธอเกลียดชั้นมากขนาดนี้เลยหรอ? Episode #1.3 (2009)
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน Pilot (2009)
Hugo, I don't just hear the things hateful people say.ฮิวโก้ ฉันไม่ได้แค่ได้ยินเรื่องแย่ๆ ของผู้คนนะ Hard-Hearted Hannah (2009)
I hear the things that are so hateful that hateful people don't even want to say them out loud.ฉันได้ยินเรื่องที่ร้ายซะจน คนที่เลวที่สุดยังไม่กล้าอ้าปากพูดเลยด้วยซ้ำ Hard-Hearted Hannah (2009)
So that you can turn him into a violent, hateful thing like yourself destroying whatever it was you loved about him to begin with?แล้วคุณก็เปลี่ยนเขา มาสู่ความรุนแรง เกลียดชังทุกอย่างเหมือนตัวคุณเอง ทำลายเขา โดยที่ไม่สนว่าคุณรักเขาไหม? I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Better. Hateful Damon moment over.ดีขึ้นแล้ว เกลียดช่วงเวลาของเดม่อนชะมัด The Return (2010)
Thanks. Better. Hateful Damon moment over.ขอบคุณ ฉันจะไปหาไทเลอร์ก่อนนะ The Return (2010)
I became a scary, hateful monster.เหมือนอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดไว้ ฉันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว Episode #1.11 (2010)
Unni, you go along nicely, and then always have to do something hateful.ท่าสวยมาก แต่ขอร้องเถอะนะ อย่าทำพลาดแบบนี้บ่อยมากเกินไป Episode #1.1 (2010)
Oh, hateful, hateful.โธ่เอ๊ย, น่าหมั่นใส้จริงๆเลย Episode #1.1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatefulSheesh, that Keiko - she's cute or she's hateful, just can't make her out.
hatefulSoon after the end of World War 1, people never thought such a hateful and cruel war would break out again.
hatefulThe sight of him is hateful to me.
hatefulThe sight of him was hateful to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าชัง[ADJ] hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
น่ารังเกียจ[ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเจตนาร้าย[adj.] (mī jēttanā rāi) EN: hateful   
น่าชัง[v.] (nāchang) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent   
น่าชัง[adj.] (nāchang) EN: hateful ; malicious ; malevolent   FR: abominable
น่ารังเกียจ [adj.] (nārangkīet) EN: disgusting ; hateful   FR: déplaisant ; désagréable

CMU English Pronouncing Dictionary
HATEFUL    HH EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hateful    (j) (h ei1 t f @ l)
hatefully    (a) (h ei1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨めしい;怨めしい;怨しい(io);恨しい(io)[うらめしい, urameshii] (adj-i) reproachful; hateful; bitter [Add to Longdo]
呪わしい[のろわしい, norowashii] (adj-i) hateful; accursed [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
憎さ[にくさ, nikusa] (n) hatefulness; hatred [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎らしい[にくらしい, nikurashii] (adj-i) (See 憎たらしい) odious; hateful; (P) [Add to Longdo]
憎気[にくげ, nikuge] (n) hateful; spiteful [Add to Longdo]
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恨[kě hèn, ㄎㄜˇ ㄏㄣˋ, ] hateful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hateful \Hate"ful\ (-f[.u]l), a.
   1. Manifesting hate or hatred; malignant; malevolent.
    [Archaic or R.]
    [1913 Webster]
 
       And worse than death, to view with hateful eyes
       His rival's conquest.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting or deserving great dislike, aversion, or disgust;
    odious.
    [1913 Webster]
 
       Unhappy, wretched, hateful day!    --Shak.
 
   Syn: Odious; detestable; abominable; execrable; loathsome;
     abhorrent; repugnant; malevolent. -- {Hate"ful*ly}, adv.
     -- {Hate"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hateful
   adj 1: evoking or deserving hatred; "no vice is universally as
       hateful as ingratitude"- Joseph Priestly [ant: {lovable},
       {loveable}]
   2: characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean
     mood" [syn: {hateful}, {mean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top