ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sicken

S IH1 K AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sicken-, *sicken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sicken[VI] ป่วย, See also: เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน, Syn. become ill, fall ill, become diseased, Ant. heal
sicken[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้อาเจียน
sicken at[PHRV] ไม่ชอบมากจนป่วย, See also: ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบอย่างยิ่ง, รังเกียจมาก, เกลียดมาก
sicken of[PHRV] เหน็ดเหนื่อยกับ
sickening[ADJ] ซึ่งทำให้ป่วย, See also: ซึ่งทำให้ไม่สบาย
sicken for[PHRV] เริ่มแสดงอาการ (ของโรค)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating

English-Thai: Nontri Dictionary
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your skin crawls and your heart sickens and you look at the person you once were walking down that street and you wonder, will you?และต้องขนลุกซู่... ...หัวใจแห้งหาย... ...เมื่อมองดูตัวตนของเรา ที่เคยเป็นเดินตามถนน... The Brave One (2007)
But people are so unreliable, they sicken decay and die.แต่สำหรับคนเรามันไม่มีความมั่นคง เดี๋ยวก็ป่วย ทรุดโทรม และตายในที่สุด The Tourist (2010)
You all sicken me.พวกเธอทำให้ฉันเพลีย! Romantic Expressionism (2010)
It sickens me.จนทำให้ฉันล้มป่วย Amber 31422 (2010)
It's beautiful. You sicken me.หมายความว่าไง "ไม่" Just Go with It (2011)
You sicken me.เธอทำให้ฉันคลื่นไส้ I Am Number Nine (2011)
You sicken me.ชั้นเอือมนายจริง ๆ The Russian Rocket Reaction (2011)
I am about to do something so repellent... that it sickens me to my very core.ออกไปให้พ้นจากที่นี่ Dark Shadows (2012)
I'm just saying he sickens me politically.ก็แค่บอกไว้เฉยๆ เรื่องการเมืองทำฉันเวียนหัว Sweet Baby (2012)
It doesn't. It sickens him.ไม่จริง มันทำให้เขารู้สึกไม่เป็นสุข Somebody That I Used to Know (2012)
No. He sickens me, he does. His work is so ostentatious...เลขที่เขาสะอิดสะเอียนฉันเขาไม่ งานของเขาคือการโอ้อวดดังนั้น ... The Art of the Steal (2013)
You sicken me!คุณป่วยฉัน Young & Beautiful (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sickenExperience the sickening knotting of the stomach.
sickenThe bad smell sickened me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   

CMU English Pronouncing Dictionary
SICKEN    S IH1 K AH0 N
SICKENED    S IH1 K AH0 N D
SICKENING    S IH1 K AH0 N IH0 NG
SICKENING    S IH1 K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sicken    (v) sˈɪkən (s i1 k @ n)
sickens    (v) sˈɪkənz (s i1 k @ n z)
sickened    (v) sˈɪkənd (s i1 k @ n d)
sickening    (v) sˈɪkənɪŋ (s i1 k @ n i ng)
sickeningly    (a) sˈɪkənɪŋliː (s i1 k @ n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使作呕[shǐ zuò ǒu, ㄕˇ ㄗㄨㄛˋ ㄡˇ, 使 / 使] sicken [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicken {n} [techn.]beading [Add to Longdo]
Sickenmaschine {f}beading machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チョムカ[, chomuka] (n) very sickening (teen slang) [Add to Longdo]
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple [Add to Longdo]
気色の悪い[きしょくのわるい, kishokunowarui] (exp,adj-i) (気色の悪い form is only used as an adj-i) (See 気色が悪い,気色悪い) weird; disgusting; sickening [Add to Longdo]
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sicken \Sick"en\, v. i.
   1. To become sick; to fall into disease.
    [1913 Webster]
 
       The judges that sat upon the jail, and those that
       attended, sickened upon it and died. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To be filled to disgust; to be disgusted or nauseated; to
    be filled with abhorrence or aversion; to be surfeited or
    satiated.
    [1913 Webster]
 
       Mine eyes did sicken at the sight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To become disgusting or tedious.
    [1913 Webster]
 
       The toiling pleasure sickens into pain. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. To become weak; to decay; to languish.
    [1913 Webster]
 
       All pleasures sicken, and all glories sink. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sicken \Sick"en\, v. t. [imp. & p. p. {Sickened}; p. pr. & vb.
   n. {Sickening}.]
   1. To make sick; to disease.
    [1913 Webster]
 
       Raise this strength, and sicken that to death.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To make qualmish; to nauseate; to disgust; as, to sicken
    the stomach.
    [1913 Webster]
 
   3. To impair; to weaken. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sicken
   v 1: cause aversion in; offend the moral sense of; "The
      pornographic pictures sickened us" [syn: {disgust},
      {revolt}, {nauseate}, {sicken}, {churn up}]
   2: get sick; "She fell sick last Friday, and now she is in the
     hospital" [syn: {sicken}, {come down}]
   3: upset and make nauseated; "The smell of the food turned the
     pregnant woman's stomach"; "The mold on the food sickened the
     diners" [syn: {sicken}, {nauseate}, {turn one's stomach}]
   4: make sick or ill; "This kind of food sickens me"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top