Search result for

disgusting

(50 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgusting-, *disgusting*, disgust
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgusting    [ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
disgustingly    [ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, Maxim, don't be disgusting.- เเม็กซิม อย่าทําน่ารังเกียจสิ Rebecca (1940)
- It's disgusting.มันน่าขยะแขยง มันเป็นแปลก How I Won the War (1967)
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A little pig-like man, with a disgusting faceหมูเล็กน้อย-เหมือนผู้ชาย,\ Nwith หน้าน่ารังเกียจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's disgusting!น่าขยะแขยง! Suspiria (1977)
It's disgusting!น่าขยะแขยง! Suspiria (1977)
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์! Suspiria (1977)
Oh, how disgusting!โอ้ ที่น่าขยะแขยง! Clue (1985)
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด! Vampire Hunter D (1985)
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ Stand by Me (1986)
It's disgustingมันน่ารังเกียจ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disgustingHer thick makeup is disgusting.
disgustingHow dare you speak about my husband in that disgusting way!
disgustingSomebody's breathing on my face. It's disgusting.
disgustingThe very idea of it is disgusting.
disgustingYou're disgusting!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด    [ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียดน่ากลัว    [ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย
น่าขยะแขยง    [ADJ] disgusting, See also: loathsome, repulsive, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: หญิงสาวเอามือควานลงไปในบ่ออันน่าขยะแขยงอย่างรวดเร็ว
น่ารังเกียจ    [ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
อสุภ    [ADJ] disgusting, See also: loathsome, abhorrent, ugly, Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย, Ant. สวย, งาม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāklūa) EN: disgusting ; repulsive ; detestable   
น่ารังเกียจ [adj.] (nārangkīet) EN: disgusting ; hateful   FR: déplaisant ; désagréable
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUSTING    D IH2 S G AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disgusting    (v) (d i1 s g uh1 s t i ng)
disgustingly    (a) (d i1 s g uh1 s t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, ] disgusting [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth [Add to Longdo]
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] disgusting person; slob [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disgusting \Dis*gust"ing\, a.
   That causes disgust; sickening; offensive; revolting. --
   {Dis*gust"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disgust \Dis*gust"\, v. t. [imp. & p. p. {Disgusted}; p. pr. &
   vb. n. {Disgusting}.] [OF. desgouster, F. d['e]go[^u]ter;
   pref. des- (L. dis-) + gouster to taste, F. go[^u]ter, fr. L.
   gustare, fr. gustus taste. See {Gust} to taste.]
   To provoke disgust or strong distaste in; to cause (any one)
   loathing, as of the stomach; to excite aversion in; to offend
   the moral taste of; -- often with at, with, or by.
   [1913 Webster]
 
      To disgust him with the world and its vanities.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      [AE]rius is expressly declared . . . to have been
      disgusted at failing.          --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]
 
      Alarmed and disgusted by the proceedings of the
      convention.               --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disgusting
   adj 1: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a
       disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome
       disease"; "the idea of eating meat is repellent to me";
       "revolting food"; "a wicked stench" [syn: {disgusting},
       {disgustful}, {distasteful}, {foul}, {loathly},
       {loathsome}, {repellent}, {repellant}, {repelling},
       {revolting}, {skanky}, {wicked}, {yucky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top