ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchant-, *enchant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchant(vt) ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้ปลื้มปิติ, Syn. captivate, charm, delight
enchant(vt) ร่ายมนต์ใส่, See also: เป่ามนต์ใส่, Syn. bewitch, charm
enchanted(adj) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted
enchant by(phrv) ทำให้ลุ่มหลงด้วย, See also: ร่ายมนตร์ให้ลุ่มหลง, Syn. charm with
enchanting(adj) ซึ่งมีเสน่ห์, See also: ซึ่งน่าหลงใหล, Syn. captivating, charming, delightful
enchantment(n) การลุ่มหลง, See also: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล
enchant with(phrv) ทำให้ลุ่มหลงด้วย, See also: ร่ายมนตร์ให้ลุ่มหลง, Syn. charm with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้ปลื้มปิติ, มีเสน่ห์, Syn. bind
enchantingadj. มีเสน่ห์, ซึ่งทำให้หลงใหล
enchantmentn. การทำให้หลงใหล, เสน่ห์, สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell, magic
enchantressn. ผู้หญิงทำให้คนลุ่มหลง, หญิงที่มีเสน่ห์, แม่มด
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์, ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง, ทำให้ไม่เพ้อฝัน, ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
penchant(เพน'เชินทฺ) n. การชอบอย่างมาก, Syn. tendency, inclination
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม, คมกริบ, หลักแหลม, ชัดเจน, เด็ดขาด, ชัดแจ้ง, แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้หลงใหล, ทำให้เบิกบาน, ทำให้ปลื้มปีติ
enchanter(n) ผู้วิเศษ, หมอเสน่ห์
enchantment(n) การสาป, เสน่ห์, ความลุ่มหลง, ความหลงเสน่ห์
enchantress(n) หญิงเจ้าเสน่ห์, แม่มด
disenchant(vt) แก้เสน่ห์, ถอนเสน่ห์, บอกให้รู้ความจริง
trenchant(adj) คม, เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, แหลม, หลักแหลม

WordNet (3.0)
enchant(v) hold spellbound, Syn. enrapture, enthral, transport, delight, ravish, enthrall, Ant. disenchant
enchanter(n) a sorcerer or magician
enchantment(n) a psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation, Syn. trance, spell
enchantment(n) a magical spell, Syn. bewitchment
enchantress(n) a woman who is considered to be dangerously seductive, Syn. temptress, siren, femme fatale, Delilah
enchantress(n) a female sorcerer or magician, Syn. witch
capture(v) attract; cause to be enamored, Syn. beguile, catch, entrance, enamour, captivate, becharm, bewitch, enchant, trance, enamor, fascinate, charm
hex(v) cast a spell over someone or something; put a hex on someone or something, Syn. jinx, bewitch, enchant, witch, glamour

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Enchant

v. t. [ imp. & p. p. Enchanted; p. pr. & vb. n. Enchanting. ] [ F. enchanter, L. incantare to chant or utter a magic formula over or against one, to bewitch; in in, against + cantare to sing. See Chant, and cf. Incantation. ] 1. To charm by sorcery; to act on by enchantment; to get control of by magical words and rites. [ 1913 Webster ]

And now about the caldron sing,
Like elves and fairies in a ring,
Enchanting all that you put in. Shak. [ 1913 Webster ]

He is enchanted, cannot speak. Tennyson. [ 1913 Webster ]

2. To delight in a high degree; to charm; to enrapture; as, music enchants the ear. [ 1913 Webster ]

Arcadia was the charmed circle where all his spirits forever should be enchanted. Sir P. Sidney.

Syn. -- To charm; bewitch; fascinate. Cf. Charm. [ 1913 Webster ]

Enchanted

a. Under the power of enchantment; possessed or exercised by enchanters; as, an enchanted castle. [ 1913 Webster ]

Enchanter

n. [ Cf. F. enchanteur. ] One who enchants; a sorcerer or magician; also, one who delights as by an enchantment. [ 1913 Webster ]

Like ghosts from an enchanter fleeing. Shelley. [ 1913 Webster ]


Enchanter's nightshade (Bot.), a genus (Circæa) of low inconspicuous, perennial plants, found in damp, shady places.
[ 1913 Webster ]

Enchanting

a. Having a power of enchantment; charming; fascinating. -- En*chant"ing*ly, adv. [1913 Webster]

Enchantment

n. [ F. enchantement. ] 1. The act of enchanting; the production of certain wonderful effects by the aid of demons, or the agency of supposed spirits; the use of magic arts, spells, or charms; incantation. [ 1913 Webster ]

After the last enchantment you did here. Shak. [ 1913 Webster ]

2. The effect produced by the act; the state of being enchanted; as, to break an enchantment. [ 1913 Webster ]

3. That which captivates the heart and senses; an influence or power which fascinates or highly delights. [ 1913 Webster ]

Such an enchantment as there is in words. South.

Syn. -- Incantation; necromancy; magic; sorcery; witchcraft; spell; charm; fascination; witchery. [ 1913 Webster ]

Enchantress

n. [ Cf. F. enchanteresse. ] A woman versed in magical arts; a sorceress; also, a woman who fascinates. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan, on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ! Aladdin (1992)
Of enchantmentof enchantment Hocus Pocus (1993)
Of enchantmentOf enchantment Hocus Pocus (1993)
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
- I'm enchanted.- ยินดีที่ได้รู้จัก The Little Prince (1974)
He used to enchant the crew.เขาเคยลุ่มหลงลูกเรือ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm enchanted.ฉันหลงเสน่ห์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Enchanted. Thank you very much.หลงเสน่ห์ ขอบคุณมากครับ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Enchanted, huh?Enchanted, ฮะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด Return to Oz (1985)
- She vanished. Mombi enchanted her.- เธอถูกขังโดยมนต์ของแม่มดมอมบี้ Return to Oz (1985)
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.กษัตริย์โนมตกลงว่าจะให้มอมบี้มีหัวของหญิงสาว 30 หัว ถ้าเธอเก็บเรื่องของ ออสมาเป็นความลับ เขาก็เลย ขังเธอไว้ในกระจก Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enchantDistance lends enchantment to the view.
enchantHe is enchanted by the girl's beauty.
enchantI was enchanted by the performance of the group.
enchantI was enchanted with the music.
enchantThe movie director was enchanted by Kate at first sight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหลงใหล(adj) fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ร่ายมนต์(v) enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
ความหลง(n) infatuation, See also: enchantment, bewitchment, fascination, Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา, Example: กฤษมีเมียสาวคราวลูก เขาให้ความรัก และความหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ชวนมอง(adj) enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
เคลิบเคลิ้ม(v) enchant, See also: fascinate, attract, Syn. หลงใหล, เคลิ้ม, ลุ่มหลง, Example: เธอดีดดิ้นตลอดเวลาทำให้อารมณ์ของผมชักเคลิบเคลิ้ม
ตระการตา(v) charm, See also: enchant, fascinate, Syn. ตื่นตา, มีเสน่ห์, ชวนชม, Example: เรือนหลังนี้ตระการตา ดึงดูดผู้ที่พบเห็นเป็นยิ่งนัก, Thai Definition: มีลักษณะงดงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็น
คมสัน(adj) smart, See also: enchanting, graceful, handsome, good-looking, attractive, sharp-featured, Syn. คมคาย, คม, หล่อ, Example: เขามีรูปร่างสูงสง่าหน้าตาคมสันผิดกับพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[cheūnjai] (adj) EN: glad ; delighted  FR: ravi ; enchanté
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจมาก[dījai māk] (adj) FR: très heureux ; enchanté
จิตร[jit] (adj) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated  FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขี้-[khī-] (pref, (adj,, v)) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)  FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
ความยินดี[khwām yindī] (n) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness  FR: joie [ f ] ; plaisir [ m ] ; enchantement [ m ]
หลงใหลได้ปลื้ม[longlai dāi pleūm] (v, exp) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on  FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
มีความยินดี[mī khwām yindī] (v, exp) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice  FR: être enchanté ; être ravi

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
enchant
enchanted
enchanted
enchanter
enchanters
enchanters
enchanters
enchanting
enchanting
enchanter's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchant
enchants
enchanted
enchanter
enchanters
enchanting
enchantment
enchantress
enchantingly
enchantments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ,  ] enchantment; magic #5,495 [Add to Longdo]
妖娆[yāo rào, ㄧㄠ ㄖㄠˋ,   /  ] enchanting #21,523 [Add to Longdo]
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ,  ] enchanted; fascinated; charmed #37,754 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりさせる[uttorisaseru] (v1) (See うっとり, うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s, vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
酔わす[よわす, yowasu] (v5s, vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant [Add to Longdo]
酔わせる[よわせる, yowaseru] (v1, vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant [Add to Longdo]
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1, vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top