ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crow

K R OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crow-, *crow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, See also: bottle cap
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crow(vt) ขัน
crow(vt) คุยโอ้อวด, See also: คุยโว, คุยโต
crow(n) นกกา
crow(vi) ร้องแสดงความดีใจ
crow(n) เสียงร้องของนกกา
crowd(vt) กดดัน, See also: บังคับให้ทำ
crowd(vi) ชุมนุม
crowd(vi) เบียดเสียด
crowd(vt) เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
crowd(vi) ผลักไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crow(โคร) { crowd/crew, crowed, crowding, crows } n. อีกา, ชะแลง, ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt., n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน, ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ, คุยโต, See also: crowingly adv.
crow's-foot(โครซ'ฟุต) n.รอยย่นที่มุมนอกของตา, ขวาก, Syn. wrinkles -pl. crow's-feet
crowbar(โคร'บาร์) n. ชะแลง, ตะขอเกี่ยวสินค้า, Syn. crow
crowd(เคราดฺ) { crowded, crowding, crowds } n. ฝูงชน, กลุ่มชน, คนมาก ๆ , กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม, เบียดเสียดยัดเยียด, โชกโชน, ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร, จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร, จานข้าว
crown(เคราน์) n. มงกุฎ, มาลัย, มาลัยสวมศีรษะ, เครื่องประดับสำหรับศีรษะ, เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น, -Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) , รัฐาธิปัตย์, เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ, กษัตริย์, เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์, ส่วนที่โผล่ขึ้นมา, สิ่งประดับบนยอด
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร, ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์, มงกุฎราชกุมาร

English-Thai: Nontri Dictionary
crow(n) เสียงไก่ขัน, การขัน, กา, อีกา
crow(vi) ขันอย่างไก่
crowd(n) ฝูงชน, มหาชน, กลุ่มคน, พวก, ฝูง
crowd(vi) มาชุมนุมกัน, ยัดเยียด, เบียดเสียด, อัด, เบียด
crown(n) มงกุฎ, มาลัย, เครื่องประดับศีรษะ, ราชวงศ์, กษัตริย์, หลวง
crown(vi) สวมมงกุฎ, สวมมาลัย, แต่งตัว
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร
cockcrow(n) รุ่งเช้า, เวลาเช้า, เวลาไก่ขัน
overcrowd(vt) เบียดเสียด, ยัดเยียด, แออัดเกินไป
scarecrow(n) หุ่นไล่กา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crowding toothฟันซ้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crown๑. เรือนยอด๒. กะบังรอบ, มงกุฎ [ มีความหมายเหมือนกับ corona ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crown๑. ตัวฟัน๒. ครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Courtศาลสูงคดีอาญา (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crown flaskภาชนะหล่อแบบครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown lawกฎหมายอาญา (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princeมกุฎราชกุมาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princessมกุฎราชกุมารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown privilegeพระราชเอกสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Outการแย่งเงินกู้จากเอกชน, Example: กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]
Crowingเสียงขัน, เสียงคล้ายไก่ขัน [การแพทย์]
Crown Fireไฟเรือนยอด, Example: ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้เรือนยอดและลุกลาม จากเรือนยอดหนึ่งไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Crown Flowersดอกรัก [การแพทย์]
Crown Glassเครานกลัช [การแพทย์]
Crown Jacketsครอบฟัน [การแพทย์]
Crown landsที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [TU Subject Heading]
Crown Rumpความยาวจากก้นถึงศีรษะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
crow garlic(n) กระเทียมป่า
crowdsource(vt, uniq) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
crown capฝาจีบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
There is another team eating Crow tonight, gentlemen!ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย ตอนนี้ มีทีมที่อยากจะเคี้ยวทีมนีทติ้งโคร่วของเรารออยู่คืนนี้ Hothead (2001)
Even an animal like a crow appreciates the love of its parents.แม้แต่สัตว์อย่างนก มันยังรู้สึกซาบซึ้งและรักพ่อแม่ของมัน Crazy First Love (2003)
This is John Burwell, part-time crow exterminator.นี่ จอห์น เบอร์เวล -คนเหล็กนักไล่อีกา The Messengers (2007)
The crows were going nuts out here.-ฟูงอีกามาป่วนที่นี่ The Messengers (2007)
The wild crows flew in one great flock, toward Dorothy and her companions."กาป่าฝูงใหญ่ก็บินตรงไป Goodbye to All That (2008)
Our deal was me getting the guns Sam Crow keeps feeing my competition.ข้อตกลงของเราก็คือฉันได้ปืนมา พวก Sam Crow ท้าทายความรู้สึกของฉัน Seeds (2008)
But Sam Crow is not the enemy. It's the glue.แต่ Sam Crow ไม่ใช่ศัตรู มันคือกาวใจ Seeds (2008)
It won't be long before Sam Crow is just an ugly memory in the history of Charming.มันจะไม่นานนักหรอกก่อนที่ Sam Crow จะเป็นแค่ความทรงจำที่เน่าเฟะ ในประวัติศาสตร์ของชามมิ่ง Seeds (2008)
- I'm sure that Sam Crow knows that you and your family are gone.- ฉันเเน่ใจ พวกSam Crow รู้แล้วว่า นายและคนในครอบครัวหายไป Capybara (2008)
And as far as Sam Crow is concerned, only one person saw Bobby commit that murder:ตราบเท่าที่ Sam Crow เป็นคนวงการ มีคนเดียวเท่านั้นที่เห็น บ๊อบบี้เป็นคนลงมือฆ่า Capybara (2008)
{ \pos(192, 230) }So, Sam Crow will know that Opie isn't the snitch, ดังนั้นพวกSam Crow จะรู้ว่าโอปี้ไม่ใช่คนทรยศ The Sleep of Babies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crowA big crowd gathered at the scene of the fire.
crowA big crowd of people collected to watch the festival.
crowA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
crowA crowd collected to watch the fight.
crowA crowd gathered around.
crowA crowd gathered at the scene.
crowA crowd gathered of itself.
crowA crowd gathered to see the fire.
crowA crowd of more than three thousand.
crowA crowd of people gathered around the speaker.
crowA crowd of people gathered in the street.
crowA crowd of people were present at a party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชบัลลังก์(n) throne, See also: crown, Example: พระเจ้าฟ้างุ้มถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ ต้องเสด็จมาอยู่ที่เมืองน่าน และสวรรคตที่เมืองน่าน, Thai Definition: สถานะความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
แออัด(adj) congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แน่นขนัด(v) crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai Definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
มุง(v) crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai Definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ออ(v) crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai Definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
มกุฎ(n) crown, See also: diadem, Syn. มงกุฎ, Count Unit: องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มกุฎราชกุมาร(n) crown prince, Syn. องค์รัชทายาท, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์อาจจะทรงหลีกทางให้เจ้าชายวิลเลี่ยมขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนพระองค์, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: อิสริยยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไป
อีกา(n) crow, Syn. กา, Example: ปากนกอีกาหนาเป็นสันแต่คอนข้างยาวคมเนื่องจากใช้ขบกัดหรือฉีกเนื้อสัตว์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกชนิด Corvus macrorhynchos ในวงศ์ Corvidae ตัวดำ ร้องกาๆ
เบียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด(v) crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[bīetsīet yīetyat] (v, exp) EN: crowd ; be congested ; throng
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [ m ] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [ f ]
ชะแลง[chalaēng] (n) EN: crowbar ; lever  FR: levier [ m ] ; pince-monseigneur [ f ]
ชะนีเอี๊ยมดำ[chanī īem dam] (n, exp) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon
ชะนีมงกุฎ[chanī mongkut] (n, exp) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon
ชน[chon] (n) EN: people ; folk ; crows  FR: gens [ fpl ] ; peuple [ m ] ; population [ f ] ; personnes [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CROW K R OW1
CROWN K R AW1 N
CROWL K R AW1 L
CROWS K R OW1 Z
CROWE K R OW1
CROWD K R AW1 D
CROWDS K R AW1 D Z
CROWED K R OW1 D
CROW'S K R OW1 Z
CROWNE K R AW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crow (v) krˈou (k r ou1)
Crowe (n) krˈou (k r ou1)
crowd (v) krˈaud (k r au1 d)
crown (v) krˈaun (k r au1 n)
crows (v) krˈouz (k r ou1 z)
crowds (v) krˈaudz (k r au1 d z)
crowed (v) krˈoud (k r ou1 d)
crowns (v) krˈaunz (k r au1 n z)
crowbar (n) krˈoubaːr (k r ou1 b aa r)
crowded (v) krˈaudɪd (k r au1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] crowd; flock; group #1,299 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives #2,357 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] crowded; to squeeze #3,475 [Add to Longdo]
皇冠[huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, ] crown (headgear) #12,252 [Add to Longdo]
乌鸦[wū yā, ㄨ ㄧㄚ, / ] crow; raven #17,716 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects #19,818 [Add to Longdo]
王储[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, / ] Crown Prince; heir to throne #25,783 [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, / ] crow #26,529 [Add to Longdo]
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people #27,296 [Add to Longdo]
皇太子[huáng tài zǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, ] crown prince #33,781 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krähe { f } [ ornith. ] | Krähen { pl }crow | crows [Add to Longdo]
Rabenfeder { f }crow quill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠, 束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t, adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) #3,038 [Add to Longdo]
鶴(P);田鶴[つる(鶴)(P);たず;ツル, tsuru ( tsuru )(P); tazu ; tsuru] (n) crane (any bird of the family Gruidae, esp. the red-crowned crane, Grus japonensis); (P) #3,260 [Add to Longdo]
王位[おうい, oui] (n) the throne; the crown; (P) #5,941 [Add to Longdo]
太子[たいし, taishi] (n) (1) Crown Prince; (2) (abbr) (from 聖徳太子) Shotoku Taishi; (P) #7,725 [Add to Longdo]
皇太子[こうたいし, koutaishi] (n) crown prince; (P) #7,962 [Add to Longdo]
頂(P);頂き;戴き[いただき, itadaki] (n) (1) (esp. 頂) crown (of head); summit (of mountain); spire; (2) (頂き, 戴き) easy win for one; (3) (頂き, 戴き) something received; (P) #8,239 [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
烏(P);鴉[からす(P);カラス, karasu (P); karasu] (n) crow; raven; (P) #8,556 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crows \Crows\ (kr[=o]z), n. pl.; sing. {Crow}. (Ethnol.)
   A tribe of Indians of the Dakota stock, living in Montana; --
   also called {Upsarokas}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crow \Crow\, n. [AS. cr[=a]we a crow (in sense 1); akin to D.
   kraai, G. kr[aum]he; cf. Icel. kr[=a]ka crow. So named from
   its cry, from AS. cr[=a]wan to crow. See {Crow}, v. i. ]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) A bird, usually black, of the genus {Corvus},
    having a strong conical beak, with projecting bristles. It
    has a harsh, croaking note. See {Caw}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common crow of Europe, or carrion crow, is {Corvus
      corone}. The common American crow is {Corvus
      Americanus}. See {Carrion crow}, and Illustr., under
      {Carrion}.
      [1913 Webster]
 
   2. A bar of iron with a beak, crook, or claw; a bar of iron
    used as a lever; a crowbar.
    [1913 Webster]
 
       Get me an iron crow, and bring it straight
       Unto my cell.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The cry of the cock. See {Crow}, v. i., 1.
    [1913 Webster]
 
   4. The mesentery of a beast; -- so called by butchers.
    [1913 Webster]
 
   {Carrion crow}. See under {Carrion}.
 
   {Crow blackbird} (Zool.), an American bird ({Quiscalus
    quiscula}); -- called also {purple grackle}.
 
   {Crow pheasant} (Zool.), an Indian cuckoo; the common coucal.
    It is believed by the natives to give omens. See {Coucal}.
    
 
   {Crow shrike} (Zool.), any bird of the genera {Gymnorhina},
    {Craticus}, or {Strepera}, mostly from Australia.
 
   {Red-legged crow}. See {Crough}.
 
   {As the crow flies}, in a direct line.
 
   {To pick a crow}, {To pluck a crow}, to state and adjust a
    difference or grievance (with any one).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crow \Crow\ (kr[=o]), v. i. [imp. {Crew} (kr[udd]) or {Crowed}
   (kr[=o]d); p. p. {Crowed} ({Crown} (kr[=o]n), Obs.); p. pr. &
   vb. n. {Crowing}.] [AS. cr[=a]wan; akin to D. kraijen, G.
   kr[aum]hen, cf. Lith. groti to croak. [root]24. Cf. {Crake}.]
   1. To make the shrill sound characteristic of a cock, either
    in joy, gayety, or defiance. "The cock had crown."
    --Bayron.
    [1913 Webster]
 
       The morning cock crew loud.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To shout in exultation or defiance; to brag.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a sound expressive of joy or pleasure.
    [1913 Webster]
 
       The sweetest little maid,
       That ever crowed for kisses.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To crow over}, to exult over a vanquished antagonist.
    [1913 Webster]
 
       Sennacherib crowing over poor Jerusalem. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crow
   n 1: black birds having a raucous call
   2: the cry of a cock (or an imitation of it)
   3: a member of the Siouan people formerly living in eastern
     Montana
   4: a small quadrilateral constellation in the southern
     hemisphere near Virgo [syn: {Corvus}, {Crow}]
   5: an instance of boastful talk; "his brag is worse than his
     fight"; "whenever he won we were exposed to his gasconade"
     [syn: {brag}, {bragging}, {crow}, {crowing}, {vaporing},
     {line-shooting}, {gasconade}]
   6: a Siouan language spoken by the Crow
   v 1: dwell on with satisfaction [syn: {gloat}, {triumph},
      {crow}]
   2: express pleasure verbally; "She crowed with joy"
   3: utter shrill sounds; "The cocks crowed all morning"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top