ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confront

K AH0 N F R AH1 N T   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confront-, *confront*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confront[VT] เผชิญหน้า, Syn. face, stand up to
confrontal[N] การเผชิญหน้า, Syn. confrontation
confront with[PHRV] เผชิญกับ, See also: พบกับ
confrontation[N] การเผชิญหน้า, Syn. confrontal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confront(คันฟรันทฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชิญหน้ากับ,พบกับ,นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ, See also: confrontment n. confronter n., Syn. oppose,face,meet ###A. avoid,shun

English-Thai: Nontri Dictionary
confront(vt) เผชิญหน้า,พบกับ,นำมายัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
Confrontation Fieldทดสอบโดยใช้นิ้วมือทีละตา [การแพทย์]
Confrontation Testการตรวจลานสายตาแบบประจันหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Super scared. There is a cat that confronts him in the other street.กลัวมากด้วย ที่ซอยโน้นมีแมวออกมาขู่มันใหญ่เลย  ()
Well, then, you had better confront him.c.bg_transparentถ้าอย่างนั้น/c.bg_transparent c.bg_transparentคุณก็ควรไปจัดการกับเขาซะ/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)
They find Howard and they confront him.พวกเขาเจอฮาวเวิร์ด และเผชิญหน้ากับเขา Collateral Beauty (2016)
The issues before the court are sufficiently complex to require the attention of a learned judge, and too complex to confront a jury with.ปัญหาก่อนที่ศาลมีความซับซ้อน พอสมควร ที่จะต้องให้ความสนใจของผู้ พิพากษาได้เรียนรู้, และซับซ้อนเกินไปที่จะ เผชิญหน้ากับคณะลูกขุน Denial (2016)
For the record, you did confront Colonel Moorcroft yesterday.เพื่อลงบันทึก คุณได้เผชิญหน้า กับพันเอกมัวร์ครอฟต์เมื่อวานนี้ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Did you confront her attorney, Colonel Moorcroft, at Fort Dyer at 1100?คุณเผชิญหน้ากับทนายเธอ พันเอกมัวร์ครอฟต์ ที่ฟอร์ท ไดเออร์ เวลา 11.00 น. Jack Reacher: Never Go Back (2016)
You confront darhk about this?You confront Darhk about this? Haunted (2015)
Maybe I didn't always confront him when I should have.บางทีผมอาจจะไม่ได้มักจะเผชิญหน้ากับเขา ตอนที่ฉันควร The Darkness and the Light (2015)
Oh, then we confront Gothamites with their most primal fears.เราจะเผชิญหน้ากับพลเมืองชาวก็อตแธม พร้อมกับความกลัวของพวกมัน Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
Yeah, I was, like, "Hey, Mom, I'm gonna skip school to confront my deadbeat dad".- รู้สิ ผมบอกแม่ว่า... ผมจะโดดเรียนไปเจอพ่อที่ทิ้งลูกนะ 3 Generations (2015)
Tommen even went to the sept himself to confront the High Sparrow.ทอมมินถึงกับไปเยือนวิหารด้วยตัวเอง เพื่อพบไฮสแปโรว์ The Gift (2015)
The vast wall that encloses this city may protect us from our toxic surroundings, but it is up to us to confront any element that can poison us from within.เราคือมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ อาจปกป้องเราจากภัยที่อยู่ภายนอกได้ Insurgent (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confrontA solder often has to confront danger.
confrontAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
confrontHe deliberately kept on provoking a confrontation.
confrontHe entered the room, to be confronted by a policeman.
confrontHe rarely gives in, confronted with difficulties.
confrontHe was confronted with some difficulties.
confrontHe was confronted with the evidence.
confrontHis house confronts mine.
confrontHis paper confronts the question of child abuse in nuclear families.
confrontI am confronted with a difficult problem.
confrontI am confronted with a great danger.
confrontI was confronted with many difficulties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผชิญความจริง[V] confront the truth, See also: face reality, Syn. สู้กับความจริง, Example: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น, Thai definition: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ประสบปัญหา[V] face a problem, See also: confront a problem, Example: ปัจจัยในประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหา คือ การตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ, Thai definition: พบกับความยุ่งยาก หรือข้อที่ต้องแก้ไข
ประจัน[V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
เผชิญ[V] confront, See also: face, brave, meet, Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน, Example: พม่ากำลังเผชิญกับปัญหาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง, Notes: (เขมร)
รับหน้า[V] confront, See also: come face to face, face encounter, Syn. สู้หน้า, Ant. หลบหน้า, Example: แม่คว้าน้องเล็กเข้าห้องนอน ทิ้งให้พ่อรับหน้าอยู่คนเดียว
ยัน[V] face, See also: confront, be in a stalemate, make a stand against, Syn. ประจัน, เผชิญ, Example: กองทัพทั้งสองยันกันอยู่ที่แม่น้ำไรน์
เผชิญภัย[V] face danger, See also: confront with danger, meet with the danger, Syn. ประสบภัย, Example: พวกเราพร้อมที่จะเผชิญภัยกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า, Thai definition: เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย
รอหน้า[V] confront, See also: wait to meet, face
ประจัญ[V] confront, See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter, Syn. ผจญ, เผชิญ, ปะทะต่อสู้, ต่อสู้, Example: ทหารกรมนี้ได้ประจัญศัตรูอย่างกล้าหาญ
ประจันหน้า[V] confront, See also: face, Syn. เผชิญหน้ากัน, อยู่ต่อหน้ากัน, Example: สถานการณ์ทางการเมืองทำให้นักการเมืองทั้งสองคนต้องมาประจันหน้ากันโดยมีเก้าอี้ นายกฯ เดิมพัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān mā yan kan) EN: confront the witnesses   
จญ [v.] (jon) EN: confront ; fight   
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet   FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
เผชิญความจริง[v. exp.] (phachoēn khwāmjing) EN: confront the truth   
เผชิญหน้ากัน[v. exp.] (phachoēn nā kan) EN: confront   
พ้องพาน[v.] (phøngphān) EN: encounter ; meet ; confront   
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter   FR: affronter ; faire face ; combattre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFRONT    K AH0 N F R AH1 N T
CONFRONTS    K AH0 N F R AH1 N T S
CONFRONTED    K AH0 N F R AH1 N T AH0 D
CONFRONTED    K AH0 N F R AH1 N T IH0 D
CONFRONTING    K AH0 N F R AH1 N T IH0 NG
CONFRONTATION    K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N
CONFRONTATIONS    K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N Z
CONFRONTATIONAL    K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confront    (v) kˈənfrˈʌnt (k @1 n f r uh1 n t)
confronts    (v) kˈənfrˈʌnts (k @1 n f r uh1 n t s)
confronted    (v) kˈənfrˈʌntɪd (k @1 n f r uh1 n t i d)
confronting    (v) kˈənfrˈʌntɪŋ (k @1 n f r uh1 n t i ng)
confrontation    (n) kˌɒnfrʌntˈɛɪʃən (k o2 n f r uh n t ei1 sh @ n)
confrontations    (n) kˌɒnfrʌntˈɛɪʃənz (k o2 n f r uh n t ei1 sh @ n z)
confrontational    (n) kˈɒnfrəntˈɛɪʃənəl (k o1 n f r @ n t ei1 sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面对[miàn duì, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] confront; face, #909 [Add to Longdo]
对证[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] confrontation, #63,110 [Add to Longdo]
大敌当前[dà dí dāng qián, ㄉㄚˋ ㄉㄧˊ ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] confront a powerful enemy, #67,713 [Add to Longdo]
对证命名[duì zhèng mìng míng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] confrontation naming [Add to Longdo]
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
軍事対決[ぐんじたいけつ, gunjitaiketsu] (n) military confrontation [Add to Longdo]
見える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife) [Add to Longdo]
向かい合わせる;向い合わせる;向い合せる;向かい合せる[むかいあわせる, mukaiawaseru] (v1) to face; to confront; to be opposite to [Add to Longdo]
際会[さいかい, saikai] (n,vs) meeting; facing; confronting; (P) [Add to Longdo]
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest [Add to Longdo]
正対[せいたい, seitai] (n,vs) confronting directly; meeting face-to-face [Add to Longdo]
全面対決[ぜんめんたいけつ, zenmentaiketsu] (n,vs) all-out (frontal, total) confrontation [Add to Longdo]
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P) [Add to Longdo]
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confront \Con*front"\, v. t. [imp. & p. p. {Confronted}; p. pr.
   & vb. n. {Confronting}.] [F. confronter; L. con- + frons the
   forehead or front. See {Front}.]
   1. To stand facing or in front of; to face; esp. to face
    hostilely; to oppose with firmness.
    [1913 Webster]
 
       We four, indeed, confronted were with four
       In Russian habit.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He spoke and then confronts the bull. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Hester caught hold of Pearl, and drew her forcibly
       into her arms, confronting the old Puritan
       magistrate with almost a fierce expression.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       It was impossible at once to confront the might of
       France and to trample on the liberties of England.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To put face to face; to cause to face or to meet; as, to
    confront one with the proofs of his wrong doing.
    [1913 Webster]
 
   3. To set in opposition for examination; to put in contrast;
    to compare.
    [1913 Webster]
 
       When I confront a medal with a verse, I only show
       you the same design executed by different hands.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confront
   v 1: oppose, as in hostility or a competition; "You must
      confront your opponent"; "Jackson faced Smith in the boxing
      ring"; "The two enemies finally confronted each other"
      [syn: {confront}, {face}]
   2: deal with (something unpleasant) head on; "You must confront
     your problems"; "He faced the terrible consequences of his
     mistakes" [syn: {confront}, {face up}, {face}] [ant: {avoid}]
   3: present somebody with something, usually to accuse or
     criticize; "We confronted him with the evidence"; "He was
     faced with all the evidence and could no longer deny his
     actions"; "An enormous dilemma faces us" [syn: {confront},
     {face}, {present}]
   4: be face to face with; "The child screamed when he confronted
     the man in the Halloween costume"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top