ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make a stand against

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make a stand against-, *make a stand against*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา make a stand against มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *make a stand against*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though Earth will be lost we'll be ready to make a stand against Parallax before it reaches Oa.ถึงแม้ว่าโลกจะถูกทำลาย เราก็จะพร้อมรับมือกับพาราแลกซ์ก่อนที่มันจะมาถึงโออา Green Lantern (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัน[V] face, See also: confront, be in a stalemate, make a stand against, Syn. ประจัน, เผชิญ, Example: กองทัพทั้งสองยันกันอยู่ที่แม่น้ำไรน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top