ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swollen

S W OW1 L AH0 N   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swollen-, *swollen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swollen[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ swell
swollen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ swell
swollen[ADJ] บวม, See also: ขยายใหญ่, พองตัว, Syn. distended, enlarged, puffed up, Ant. shrunken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swollen(สโว'เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม,โอ้อวด,คุยโว,ทะนงตัว,โอหัง., See also: swollenness n., Syn. swelling

English-Thai: Nontri Dictionary
swollen(vi) pp ของ swell

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though the streams are swollenถึงแม้ว่าสายธารอันกว้างใหญ่ The Blues Brothers (1980)
There's a guard with a pair of swollen testicles... who swears you wanted out of here.ผู้คุมที่หน้าตาโหดๆบอกว่า คุณอยากออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
Don't be silly. It isn't even swollen.อย่าโง่ มันไม่ได้เป็นแม้กระทั่งการบวม The Birdcage (1996)
- Swollen. Turgid. - Tumescent?บวมโต ใหญ่ มโหฬาร? 10 Things I Hate About You (1999)
No, no. Ellis needs an EKG. I don't like these swollen ankles.ไม่ ไม่ Ellis ต้องไปทำ EKG ฉันไม่ชอบที่ข้อเท้าบวมเลย Just Like Heaven (2005)
Her feet would bleed and get swollen.จนเท้าบวมห้อเลือดเลย Innocent Steps (2005)
My feet are swollen, and my back is killing me.เท้าบวมเป่ง หลังก็ปวดยังกับแบกตึกไว้ Big Momma's House 2 (2006)
Your feet are badly swollen.เท้าคุณมันบวมเหม็นเลยละ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง,อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้. Deja Vu (2006)
But her face looks swollen, and her eyes are dazed.แต่หน้าของเธอดูอวดดี และตาของเธอ Apt. (2006)
Torres' advice about getting the surgery, you know, your shoulder is probably gonna be pretty swollen and purple-- you know, kind of like a hunchback?รู้ไหม๊,เป็นไปได้มากที่ ไหล่ของคุณจะบวมและม่วง รู้ไหม๊ ดูเหมืนอคนหลังค่อมเลย Kung Fu Fighting (2007)
The fingertips of this figure are red and swollen.The fingertips of this figure are red and swollenUnstoppable Marriage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swollenI drank too much. My face is swollen!
swollenI'm afraid my tonsils are swollen.
swollenI went to see the river, which I found greatly swollen.
swollenMy gums are swollen.
swollenMy hands and legs are swollen.
swollenMy hands became swollen up while taking a long bath.
swollenMy little finger is swollen.
swollenYour feet are swollen because your shoes are too small.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูด[ADJ] swollen, See also: bulging, bulgy, Syn. บวม, โป่ง, ป่อง, พอง, นูน, โหนก
โร[ADJ] swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children), See also: distended, Syn. โต, ป่อง, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย
ตุ่ย[ADJ] puffy, See also: swollen, distended, swelled, bulgy, enlarged, inflamed, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: หลังจากประสบอุบัติเหตุไม่กี่ชั่วโมง ใบหน้าเขาก็บวมตุ่ย ฟกช้ำไปหมด, Thai definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed   FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up   FR: enfler ; gonfler ; se dilater
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
SWOLLEN    S W OW1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swollen    (v) swˈoulən (s w ou1 l @ n)
swollen-headed    (j) swˌoulən-hˈɛdɪd (s w ou2 l @ n - h e1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] swollen, #2,457 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] swollen, #24,384 [Add to Longdo]
胀大[zhàng dà, ㄓㄤˋ ㄉㄚˋ, / ] swollen, #80,059 [Add to Longdo]
头脑发胀[tóu nǎo fā zhàng, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ ㄈㄚ ㄓㄤˋ, / ] swollen headed; conceited [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgebläht {adj} | aufgeblähter | am aufgeblähtestenswollen | more swollen | most swollen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
ムーンフェース[, mu-nfe-su] (n) (1) swollen face (wasei [Add to Longdo]
腫れる(P);脹れる[はれる, hareru] (v1,vi) to swell (from inflammation); to become swollen; (P) [Add to Longdo]
脹れぼったい[はれぼったい, harebottai] (n) puffy; somewhat swollen [Add to Longdo]
天狗になる[てんぐになる, tenguninaru] (exp,v5r) (See 天狗・てんぐ・2) to get conceited; to become vain; to get stuck up; to get a swollen head [Add to Longdo]
鼻瘤[びりゅう, biryuu] (n) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
浮腫む[むくむ, mukumu] (v5m,vi) (uk) to swell; to become swollen [Add to Longdo]
膨潤[ぼうじゅん, boujun] (n,vs) swelling; swell (with water); swollen [Add to Longdo]
脾腫[ひしゅ, hishu] (n) swollen or cancerous spleen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swell \Swell\, v. i. [imp. {Swelled}; p. p. {Swelled} or
   {Swollen}; p. pr. & vb. n. {Swelling}.] [AS. swellan; akin to
   D. zwellen, OS. & OHG. swellan, G. schwellen, Icel. svella,
   Sw. sv[aum]lla.]
   1. To grow larger; to dilate or extend the exterior surface
    or dimensions, by matter added within, or by expansion of
    the inclosed substance; as, the legs swell in dropsy; a
    bruised part swells; a bladder swells by inflation.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase in size or extent by any addition; to increase
    in volume or force; as, a river swells, and overflows its
    banks; sounds swell or diminish.
    [1913 Webster]
 
   3. To rise or be driven into waves or billows; to heave; as,
    in tempest, the ocean swells into waves.
    [1913 Webster]
 
   4. To be puffed up or bloated; as, to swell with pride.
    [1913 Webster]
 
       You swell at the tartan, as the bull is said to do
       at scarlet.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. To be inflated; to belly; as, the sails swell.
    [1913 Webster]
 
   6. To be turgid, bombastic, or extravagant; as, swelling
    words; a swelling style.
    [1913 Webster]
 
   7. To protuberate; to bulge out; as, a cask swells in the
    middle.
    [1913 Webster]
 
   8. To be elated; to rise arrogantly.
    [1913 Webster]
 
       Your equal mind yet swells not into state. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. To grow upon the view; to become larger; to expand.
    "Monarchs to behold the swelling scene!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To become larger in amount; as, many little debts added,
     swell to a great amount.
     [1913 Webster]
 
   11. To act in a pompous, ostentatious, or arrogant manner; to
     strut; to look big.
     [1913 Webster]
 
        Here he comes, swelling like a turkey cock. --Shak.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swollen \Swoll"en\,
   p. p. of {Swell}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swollen \Swoll"en\, a.
   Enlarged by swelling; immoderately increased; as, swollen
   eyes; swollen streams.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swollen
   adj 1: characteristic of false pride; having an exaggerated
       sense of self-importance; "a conceited fool"; "an
       attitude of self-conceited arrogance"; "an egotistical
       disregard of others"; "so swollen by victory that he was
       unfit for normal duty"; "growing ever more swollen-headed
       and arbitrary"; "vain about her clothes" [syn:
       {conceited}, {egotistic}, {egotistical}, {self-
       conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top