ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egotistic

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egotistic-, *egotistic*
CMU English Pronouncing Dictionary
EGOTISTICAL    IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotistic    (j) ˌɛgətˈɪstɪk (e2 g @ t i1 s t i k)
egotistically    (a) ˌɛgətˈɪstɪkliː (e2 g @ t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴイスティック[, egoisuteikku] (adj-na) egotistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egotistic \E`go*tis"tic\, Egotistical \E`go*tis"tic*al\, a.
   Addicted to, or manifesting, egotism; having an exaggerated
   view of one's own importance or good qualities.
 
   Syn: egotistic; narcissistic; self-loving; conceited; vain;
     self-important; opinionated.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egotistic
   adj 1: characteristic of those having an inflated idea of their
       own importance [syn: {egotistic}, {egotistical},
       {narcissistic}, {self-loving}]
   2: characteristic of false pride; having an exaggerated sense of
     self-importance; "a conceited fool"; "an attitude of self-
     conceited arrogance"; "an egotistical disregard of others";
     "so swollen by victory that he was unfit for normal duty";
     "growing ever more swollen-headed and arbitrary"; "vain about
     her clothes" [syn: {conceited}, {egotistic}, {egotistical},
     {self-conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top