ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟุ้งเฟ้อ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟุ้งเฟ้อ-, *ฟุ้งเฟ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] conceited, Syn. เห่อเหิม, Example: ชีวิตภายหลังเสร็จสิ้นการปราบกบฎของเขา เป็นชีวิตที่ค่อนข้างฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน, Thai definition: คึกคะนองเพราะได้ใจ
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] extravagant, See also: lavish, Syn. ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: ชาวชนบทมีมาตรฐานความเป็นอยู่ต่ำกว่าในเมือง เพราะไม่มีสิ่งฟุ้งเฟ้อล่อใจ, Thai definition: ที่ใช้จ่ายเกินควร
ฟุ้งเฟ้อ[V] be extravagant with money, See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: ครอบครัวเขาฟุ้งเฟ้อมาก สักวันต้องลำบากแน่ๆ, Thai definition: ใช้จ่ายเกินควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟุ้งเฟ้อว. คะนอง, ได้ใจ, เห่อเหิม
ฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินควรเกินฐานะ, ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่สมควร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would take more than the words of a drunken adolescent girl to rob me of my desire for you.เพราะบัดนี้ข้า คล้ายเป็น... ...ทาสและเชลย ของชายชราฟุ้งเฟ้อ 300 (2006)
The Ministers and the high officials have fallen to extravagancy and entertainment.เสนาบดีและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหลงฟุ้งเฟ้อ Kim Soo Ro (2010)
I thought you were going to live more frugally. Yeah, I know.ฉันนึกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อซะอีก Vendetta (2012)
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว Pizza Box (2013)
"Your little vanity projectโครงการฟุ้งเฟ้อไร้สาระของคุณ... Jackie (2016)
Subtle. Understated. I love it!เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ถูกใจมาก Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้งเฟ้อ[v.] (funfoē) EN: be extravagant with money   
ฟุ้งเฟ้อ[adj.] (funfoē) EN: conceited   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extravagant[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง, Syn. prodigal, profligate, squandering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magniloquent(แมกนิล'ละเควนทฺ) adj. โอ้อวด,อวดอ้าง,คุยโว,ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ.
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ,ยั่วยวน,ใฝ่ในทางกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top