ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refund

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refund-, *refund*, refun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refund(vt) คืนเงินให้, See also: ชดใช้, Syn. reimburse, repay
refund(n) (จำนวน) เงินที่คืนให้
refund(n) การคืนเงินให้, See also: การชดใช้, Syn. reimbursement, repayment
refund to(phrv) ใช้คืน, Syn. reimburse to
refundable(adj) ซึ่งชำระคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refund(รีฟันดฺ') vt., vi., n. (การ) คืนเงินให้, ชำระกลับ, ชดใช้, vt. ให้ทุนใหม่, See also: refunder n. refundment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refund(n) การชดใช้, การคืนเงินให้, การชำระกลับ
refund(vt) ชดใช้, คืนเงินให้, ชำระ, ให้ทุนอีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refundการใช้เงินคืน, การให้เงินคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refund annuityเงินรายปีชนิดจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
refund(n) money returned to a payer
refund(n) the act of returning money received previously, Syn. repayment
refund(v) pay back, Syn. give back, repay, return

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Refund

v. t. [ Pref. re- + fund. ] To fund again or anew; to replace (a fund or loan) by a new fund; as, to refund a railroad loan. [ 1913 Webster ]

Refund

v. t. [ L. refundere; pref. re- re- + fundere to pour: cf. F. refondre, refonder. See Fuse to melt, and cf. Refound to cast again, 1st Refuse. ] 1. To pour back. [ R. & Obs. ] [ 1913 Webster ]

Were the humors of the eye tinctured with any color, they would refund that color upon the object. Ray. [ 1913 Webster ]

2. To give back; to repay; to restore. [ 1913 Webster ]

A governor, that had pillaged the people, was . . . sentenced to refund what he had wrongfully taken. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

3. To supply again with funds; to reimburse. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Refunder

n. One who refunds. [ 1913 Webster ]

Refundment

n. The act of refunding; also, that which is refunded. [ R. ] Lamb. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uno, dos, tres.No substitutions, exchanges or refunds.ไม่แทนที่ แลกเปลี่ยนหรือชดใช้ ฉันรู้แล้ว ฉันกำลังฝันอยู่แน่ๆ Aladdin (1992)
So, I´m bringing it back, and I expect a full refund.ผมจะคืนกล้องและขอเงินคืนเต็ม ๆ Nothing to Lose (1997)
And if you do not give me a full refund, you will not... be doing business with myself or my company.ไม่งั้นอย่าหวังค้าขายกับผมรึบริษัทผม Nothing to Lose (1997)
Of course, we will refund those who desire... but for those who do stay, we are pleased to play my arrangement... of favorite English madrigals.แน่นอน เราจะคืนค่าตั๋วให้กับทุกท่น แต่สำหรับท่านที่จะอยู่ต่อ เราขอเสนอผลงานการประสานเสียง ที่ได้รับการชื่นชมของชาวอังกฤษ The Red Violin (1998)
So then, will you be wanting a refund or a replacement?คุณอยากจะรับเงินคืนหรือเปลี่ยนใหม่ Bicentennial Man (1999)
No refund. No replacement.ไม่ต้องการรับเงินคืน ไม่เปลี่ยนใหม่ Bicentennial Man (1999)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
See the next desk for a refund.ไปที่โต๊ะถัดไป เขาจะคืนเงินให้คุณ My Girl and I (2005)
No, for refunds, you must come in person.ไม่ครับ เราจะคืนเงินให้ คุณมารับได้เลยนะครับ My Girl and I (2005)
Look, man, I don't do refunds, all right?ใจไหม แมน ฉันไม่คืนเงิน แน่ๆ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
You can call bexand set up a refund.คุณก็โทร.หาเบ๊กซ์ และเอาเงินคืนไปเถอะ Bad News Blair (2007)
No. No, then I'd have to give out refunds.ไม่ ไม่ งั้นก็ต้องคืนค่าตั๋วหน่ะสิ Alvin and the Chipmunks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refundFor a refund you must return the item unopened.
refundFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
refundI'd like to get a refund.
refundI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
refundI lost my receipt. can I still get a refund?
refundIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.
refundI want a refund.
refundI want to know if you will refund the full purchase price.
refundLeave it to me; I'll see to it that you get a full refund.
refundPlease cancel my order and refund the money.
refundSarah demanded that she be given a refund.
refundWith this type of insurance, most policies don't come with a maturity refund.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
การคืนเงินภาษีอากร[kān kheūn ngoen phāsī ākøn] (n, exp) EN: customs refund
ขายขาด[khāikhāt] (v) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange
คืน[kheūn] (v) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render  FR: rendre ; restituer
คืนไม่ได้[kheūn mai dai] (x) EN: non-refundable  FR: non remboursable
คืนเงิน[kheūn ngoen] (v, exp) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price  FR: rembourser
คืนเงินให้[kheun ngoen hai] (v, exp) EN: refund  FR: rembourser
เงินคืน[ngoen kheūn] (n, exp) EN: refund

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
refund
refund
refunds
refunds
refunded
refunders
refunding
refundable
refundings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refund
refund
refunds
refunds
refunded
refunding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退钱[tuì qián, ㄊㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 退  / 退 ] refund money #44,788 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) #2,456 [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n, vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) #14,630 [Add to Longdo]
還付[かんぷ, kanpu] (n, vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P) [Add to Longdo]
還付金[かんぷきん, kanpukin] (n) refund [Add to Longdo]
還付税[かんぷぜい, kanpuzei] (n) tax refund [Add to Longdo]
還府金[かんふきん, kanfukin] (n) repayment money; refund [Add to Longdo]
借り換え[かりかえ, karikae] (n) conversion; refunding; renewal [Add to Longdo]
税金還付[ぜいきんかんぷ, zeikinkanpu] (n) tax refund [Add to Longdo]
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n, vs) repayment; refund; payback; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top