Search result for

refund

(71 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refund-, *refund*, refun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refund[VT] คืนเงินให้, See also: ชดใช้, Syn. reimburse, repay
refund[N] (จำนวน) เงินที่คืนให้
refund[N] การคืนเงินให้, See also: การชดใช้, Syn. reimbursement, repayment
refund to[PHRV] ใช้คืน, Syn. reimburse to
refundable[ADJ] ซึ่งชำระคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refund(รีฟันดฺ') vt.,vi.,n. (การ) คืนเงินให้,ชำระกลับ,ชดใช้,vt. ให้ทุนใหม่, See also: refunder n. refundment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refund(n) การชดใช้,การคืนเงินให้,การชำระกลับ
refund(vt) ชดใช้,คืนเงินให้,ชำระ,ให้ทุนอีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refundการใช้เงินคืน, การให้เงินคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refund annuityเงินรายปีชนิดจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I can always refund your misery.- ฉันจะคืนความปวดใจให้นาย The Love Guru (2008)
- I'll pay. In this business, you have no refunds, returns... discounts, buybacks.ในทางธุรกิจนายจะคืนเงินหรือของไม่ได้ Taken (2008)
I will of course refund your money. - Wait, wait ... Have you seen something?ผมจะคืนเงินให้คุณ \ เดี๋ยวๆ Drag Me to Hell (2009)
If this doesn't stop your mother-in-law from criticizing your cooking, I will give you a full refund.ถ้านี่ไม่สามารถหยุดแม่ยายคุณ จากการวิจารณ์การทำอาหารของคุณ ฉันยินดีคืนเงินเต็มๆเลยค่ะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Can you get a refund?ชั้นปกติ? Episode #1.15 (2009)
They won't refund any of my tuition.ผมเข้าเรียนหกอาทิตย์แล้ว Boom Crunch (2009)
I hope my client doesn't come looking for a refund.หวังว่าลูกค้าฉันคงจะ ไม่มาขอคืนเงินนะ Sherlock Holmes (2009)
These tickets refundable?- ตั๋วนี่คืนเงินได้รึเปล่า Repo Men (2010)
No refund policy.ไม่มี นโยบายการคืนเงิน I Spit on Your Grave (2010)
Guess mercenaries aren't real big on refunds.เดาว่าทหารรับจ้างไม่ทางคืนเงินก้อนใหญ่เเน่ The Push (2010)
We can refund her tuition, and I am happy to facilitate a transfer.เราสามารถทำการคืนเงินค่าหน่วยกิจให้เธอได้ และฉันยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการโอน The Witches of Bushwick (2010)
There's no refunds.ซื้อแล้วห้ามคืน Consumed (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refundFor a refund you must return the item unopened.
refundFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
refundI'd like to get a refund.
refundI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
refundI lost my receipt. can I still get a refund?
refundIn this case, promptly return the unopened media package to ABC for a full refund.
refundI want a refund.
refundI want to know if you will refund the full purchase price.
refundLeave it to me; I'll see to it that you get a full refund.
refundPlease cancel my order and refund the money.
refundSarah demanded that she be given a refund.
refundWith this type of insurance, most policies don't come with a maturity refund.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
การคืนเงินภาษีอากร[n. exp.] (kān kheūn ngoen phāsī ākøn) EN: customs refund   
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange   
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
คืนไม่ได้[X] (kheūn mai dai) EN: non-refundable   FR: non remboursable
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price   FR: rembourser
คืนเงินให้ [v. exp.] (kheun ngoen hai) EN: refund   FR: rembourser
เงินคืน[n. exp.] (ngoen kheūn) EN: refund   

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUND    R AH0 F AH1 N D
REFUND    R IY1 F AH2 N D
REFUNDS    R AH0 F AH1 N D Z
REFUNDS    R IY1 F AH2 N D Z
REFUNDED    R AH0 F AH1 N D AH0 D
REFUNDING    R AH0 F AH1 N D IH0 NG
REFUNDABLE    R AH0 F AH1 N D AH0 B AH0 L
REFUNDINGS    R IY1 F AH2 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refund    (n) (r ii1 f uh n d)
refund    (v) (r i1 f uh1 n d)
refunds    (n) (r ii1 f uh n d z)
refunds    (v) (r i1 f uh1 n d z)
refunded    (v) (r i1 f uh1 n d i d)
refunding    (v) (r i1 f uh1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) [Add to Longdo]
還付[かんぷ, kanpu] (n,vs) return; restoration; refund; (duty) drawback; (P) [Add to Longdo]
還付金[かんぷきん, kanpukin] (n) refund [Add to Longdo]
還付税[かんぷぜい, kanpuzei] (n) tax refund [Add to Longdo]
還府金[かんふきん, kanfukin] (n) repayment money; refund [Add to Longdo]
借り換え[かりかえ, karikae] (n) conversion; refunding; renewal [Add to Longdo]
税金還付[ぜいきんかんぷ, zeikinkanpu] (n) tax refund [Add to Longdo]
払い戻し(P);払戻し[はらいもどし, haraimodoshi] (n,vs) repayment; refund; payback; (P) [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退钱[tuì qián, ㄊㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 退 / 退] refund money [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refund \Re*fund"\ (r?*f?nd"), v. t. [Pref. re- + fund.]
   To fund again or anew; to replace (a fund or loan) by a new
   fund; as, to refund a railroad loan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refund \Re*fund"\ (r?*f?nd"), v. t. [L. refundere; pref. re- re-
   + fundere to pour: cf. F. refondre, refonder. See {Fuse} to
   melt, and cf. {Refound} to cast again, 1st {Refuse}.]
   1. To pour back. [R. & Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Were the humors of the eye tinctured with any color,
       they would refund that color upon the object. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To give back; to repay; to restore.
    [1913 Webster]
 
       A governor, that had pillaged the people, was . . .
       sentenced to refund what he had wrongfully taken.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply again with funds; to reimburse. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refund
   n 1: money returned to a payer
   2: the act of returning money received previously [syn:
     {refund}, {repayment}]
   v 1: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
      {return}, {repay}, {give back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top