Search result for

closely

(54 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closely-, *closely*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
closely (adv ) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closelyLike it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.
closelyDutch is closely related to German.
closelyThis question is closely related to that one.
closelyThis is closely bound up with the question.
closelyAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
closelyJohn investigated the accident closely.
closelyThe girl closely resembles my dead mother.
closelyThe girl closely resembles my dead mother.
closelyThe problem closely relates to our everyday life.
closelyThe amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.

English-Thai: Nontri Dictionary
closely(adv) อย่างสนิท,อย่างใกล้ชิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิท    [ADV] tight, See also: closely, Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ
อย่างใกล้ชิด    [ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
เหนียวแน่น [ADV] closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
แนบแน่น [ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
เคียง    [ADV] closely, See also: near, adjacently, Syn. เคียงคู่, เคียงข้าง, ใกล้, ใกล้ชิด, Ant. ห่าง, ห่างไกล, Example: เจ้าบ่าวเดินเคียงเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวคำขอบคุณ, Thai definition: ชิดกันโดยเรียงข้าง
เคียงคู่    [ADV] closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่
เคียงบ่าเคียงไหล่    [ADV] shoulder to shoulder, See also: closely, side by side, Syn. เคียงข้าง, ร่วมทุกข์ร่วมสุข, ร่วมเป็นร่วมตาย, Example: เขาทั้งสองเคยต่อสู้และร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานาน
เป็นเงาตามตัว [ADV] closely, See also: inseparably, Syn. ตามติด, เป็นเงา, Example: ฉันเห็นเขาตามเธอแจไปทุกทีเป็นเงาตามตัวตลอดเลย, Thai definition: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
เป็นเงา [ADV] closely, See also: inseparably, Syn. ตามติด, เป็นเงาตามตัว, Example: องครักษ์เดินตามเจ้าชายรัชทายาทเป็นเงา, Thai definition: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
ต้อยๆ    [ADV] closely, See also: close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots, Syn. ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติดๆ, หย่อยๆ, Example: ลูกหมาเดินตามเจ้าของต้อยๆ ไปทุกหนทุกแห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
เฝ้าถาม[v.] (faothām) EN: question closely   FR: interroger
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side   FR: côte à côte
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base   FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระชั้น[X] (krachan) EN: close ; closely ; near   
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai dārā) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity   
เกรียน[adj.] (krīen) EN: very short ; short ; closely cropped   FR: ras ; court

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSELY    K L OW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closely    (a) (k l ou1 s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
べったり[, bettari] (adv,n) closely; thickly; hard [Add to Longdo]
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
ぺったり[, pettari] (adv) closely; fast [Add to Longdo]
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严守[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] closely observe [Add to Longdo]
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] closely guarded; strongly fortified; sharply divided [Add to Longdo]
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, ] closely connected; inseparably related [Add to Longdo]
密织[mì zhī, ㄇㄧˋ ㄓ, / ] closely woven [Add to Longdo]
息息相关[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related [Add to Longdo]
紧密织物[jǐn mì zhī wù, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ ㄓ ˋ, / ] closely woven fabric [Add to Longdo]
紧紧[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] closely; tightly [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, / ] closely joined; connection; knot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Closely \Close"ly\, adv.
   1. In a close manner.
    [1913 Webster]
 
   2. Secretly; privately. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That nought she did but wayle, and often steepe
       Her dainty couch with tears which
       closely she did weepe.        --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closely
   adv 1: in a close relation or position in time or space; "the
       onsets were closely timed"; "houses set closely
       together"; "was closely involved in monitoring daily
       progress"
   2: in an attentive manner; "he remained close on his guard"
     [syn: {close}, {closely}, {tight}]
   3: in a close manner; "the two phenomena are intimately
     connected"; "the person most nearly concerned" [syn:
     {closely}, {intimately}, {nearly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top