Search result for

adjacently

(93 entries)
(0.1267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjacently-, *adjacently*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adjacently มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adjacently*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent    [ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjacent; adjoiningข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjacentประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent angleมุมประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent channelช่องสัญญาณประชิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjacent sideด้านประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjacent sidesด้านคู่ประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cells, Adjacentเซลล์ข้างเคียง [การแพทย์]
adjacent anglesมุมประชิด, มุมสองมุมที่มีจุดยอดมุมร่วมกัน มีแขนร่วมกันเพียงแขนเดียว และอยู่คนละข้างของแขนร่วม จากรูป    และ    คือมุมประชิด   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjacentThe stadium is adjacent to the school.
adjacentFrance is adjacent to Spain.
adjacentThe lake was adjacent to his house.
adjacentMy home town is adjacent to the ocean.
adjacentI'd like you to get two adjacent rooms.
adjacentMy hometown is adjacent to the ocean.
adjacentThe post office is adjacent to the library.
adjacentThe dining hall is directly adjacent to the lobby ... or rather, from where you are it's just three steps away?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างเคียง    [ADJ] adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
คู่เคียง    [V] be close, See also: be adjacent, be contiguous, be abreast, Syn. เคียงคู่, เคียง, Example: ความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะไม่คู่เคียงไปกับความเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรม
เคียง    [ADV] closely, See also: near, adjacently, Syn. เคียงคู่, เคียงข้าง, ใกล้, ใกล้ชิด, Ant. ห่าง, ห่างไกล, Example: เจ้าบ่าวเดินเคียงเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวคำขอบคุณ, Thai definition: ชิดกันโดยเรียงข้าง
เคียงข้าง    [V] be closely, See also: be abreast, be adjacent, Syn. เคียงคู่, ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด, Ant. ไกล, ห่างไกล, Example: ผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เคียงคู่    [V] be closely, See also: be adjacently, be abreast, Syn. เดินคู่, Example: เจ้าบ่าวเคียงคู่กับเจ้าสาวขึ้นมาบนเวทีแล้ว
เคียงคู่    [ADV] closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่
มุมประชิด    [N] supplementary angles, See also: adjacent angle, angle of approach, Example: สมศักดิ์กำลังวาดสามเหลี่ยมมุมประชิดบนกระดาน, Count unit: มุม, Thai definition: มุม 1 ใน 2 มุมที่มีแขนข้างหนึ่งร่วมกัน
ติด    [V] next to, See also: close to, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ชิด, Ant. ห่าง, ไกล, Example: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ, Thai definition: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน
ติดกับ    [CONJ] adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ประตูลม    [N] space between adjacent fingers or toes, See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้า
ประชิด    [V] be close to, See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous, Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง, Ant. ห่าง, Example: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน
ชิด    [V] be close, See also: be near, be immediate, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาชิดกับขอบถนน
ใกล้ [PREP] near, See also: close, by, next, adjacent, Syn. เคียง, ชิด, ใกล้เคียง, ประชิด, Ant. ไกล, Example: บ้านเขาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
ใกล้เคียง [ADJ] nearby, See also: close, adjoining, adjacent, neighboring, Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด, Ant. ไกล, Example: วัดเป็นสถานที่รวมของคนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง
ข้างเคียง    [ADJ] beside, See also: next to, close, near, adjacent to, Syn. ข้างๆ, Ant. ห่างไกล, ห่างกัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin
เคียง[adj.] (khieng) EN: close ; adjacent   FR: contigu ; adjacent ; proche
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side   FR: côte à côte
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near   FR: proche
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angle ; supplementary angles   FR: angle adjacent [m]
ประชิด[v.] (prachit) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to   FR: s'approcher de
ประชิด[adj.] (prachit) EN: adjacent   FR: adjacent
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger   
ติด[v.] (tit) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to   
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJACENT    AH0 JH EY1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjacent    (j) (@1 jh ei1 s n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Anrainerstaat {m}ordering state; adjacent state [Add to Longdo]
Einzugsgebiet {n} | örtlich angrenzendes Einzugsgebietcatchment area | adjacent catchment area [Add to Longdo]
Nebenbereich {m}ancillary area; adjacent area [Add to Longdo]
Nebenwinkel {m}adjacent angle [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel [Add to Longdo]
angrenzend {adv}adjacently [Add to Longdo]
danebenliegend; angrenzend {adj}adjacent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジェイサント;アジェイスント[, ajieisanto ; ajieisunto] (adj-f) adjacent [Add to Longdo]
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression [Add to Longdo]
割り判[わりばん, wariban] (n) seal over the edges of adjacent sheets [Add to Longdo]
近海[きんかい, kinkai] (n,adj-no) coastal waters; adjacent seas; (P) [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used) [Add to Longdo]
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent [Add to Longdo]
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard [Add to Longdo]
相接する[あいせっする, aisessuru] (vs-s) to be adjacent (with each other); to neighbor (neighbour); to border [Add to Longdo]
臨空[りんくう, rinkuu] (adj-no,n-pref) airport site; adjacent to airport [Add to Longdo]
隣接[りんせつ, rinsetsu] (n,vs) adjoin; adjacent; related; (P) [Add to Longdo]
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent [Add to Longdo]
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] (n) {comp} adjacent domain [Add to Longdo]
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] (n) {comp} adjacent node [Add to Longdo]
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] (n) {comp} adjacent node [Add to Longdo]
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] (n) {comp} adjacent message area [Add to Longdo]
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] (n) {comp} adjacent domain [Add to Longdo]
隣接部隊[りんせつぶたい, rinsetsubutai] (n) adjacent units [Add to Longdo]
隣町[となりまち, tonarimachi] (n) neighboring (adjacent) town; neighbouring town [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两江道[Liǎng jiāng dào, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˋ, / ] Yanggangdo province in north North Korea, adjacent to Jilin province [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent [Add to Longdo]
育空[Yù kōng, ㄩˋ ㄎㄨㄥ, ] Yukon (Canadian territory adjacent to Alaska) [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to [Add to Longdo]
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, / ] adjacent; next to [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain [Add to Longdo]
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node [Add to Longdo]
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node [Add to Longdo]
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area [Add to Longdo]
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Adjacently \Ad*ja"cent*ly\, adv.
     So as to be adjacent.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top