Search result for

ห่างไกล

(43 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่างไกล-, *ห่างไกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่างไกล[ADV] far, See also: a long way, afar, a great distance, Syn. ไกลห่าง, Ant. ใกล้, Example: นักศึกษาบางคนอยู่หอพัก เพราะบ้านอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยต้องใช้รถโดยสารหลายต่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลี่ยว ๒ห่างไกลผู้คน เช่น ทางเปลี่ยว, ไม่มีผู้คนไปมา เช่น เวลากลางคืนถนนสายนี้เปลี่ยว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remoteห่างไกล, ช่วงห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But now that I finally have the night away from mom and dad,แต่ในที่สุด ตอนนี้ฉันก็มีราตรีที่ห่างไกลพ่อและแม่แล้ว There Might be Blood (2008)
He was living there with no electricity,เขาอยู่ในที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ There Might be Blood (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)
I must start again, far from here.กระหม่อมจะไปเริ่มต้นใหม่ ที่ห่างไกลจากที่นี่ Lancelot (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
He taught kids on the isolated island of Sicily and had a successful public performance.เขาสอนเด็กๆที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลของซิซิลิ* \ และประสบความสำเร็จกับการเปิดการแสดงที่นั่น \ *เกาะที่อยู่ในอิตาลี ขึ้นชื่อว่ามีโจรชุม Beethoven Virus (2008)
So Sicily is considered an isolated island, even with a population of over 500,000 people.ดังนั้น ซิซิลิ จึงเป็นเกาะอันห่างไกลที่รู้จักกันดี แม้จะมีประชากรเพียงกว่า 500,000 คน Beethoven Virus (2008)
You're a long way off your patch.ห่างไกลจากงานของคุณมากเลยนะ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่างไกล[X] (hāngklai) EN: far ; a long way ; afar ; a great distance   FR: lointain ; éloigné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afar[ADV] ห่างไกล, See also: ไกลจาก, แต่ไกล, Syn. remote, far away
aloof[ADV] ห่างไกล
far and away[IDM] ห่างไกลมาก
distant[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
far[ADJ] (ระยะทาง) ไกล, See also: ห่างไกล, กว้างไกล, Syn. distant, faraway, remote
faraway[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง, Syn. distant, remote
far-off[ADJ] ไกล, See also: ห่างไกล, ห่าง, ไกลลิบ, ยาวนาน, Syn. distant, faraway, Ant. close, near
isolated[ADJ] ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่), Syn. remote, out-of-the-way, Ant. close, near
lonely[ADJ] ห่างไกลผู้คน, See also: ปราศจากผู้คน, ไม่มีคนอยู่, Syn. uninhabited, unpopulated, desolate, bleak, Ant. crowded, bustling, busy
remotely[ADV] ห่างไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกล
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
hinterlandsเขตด้อยเจริญของประเทศ,เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent ###A. ancient
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป

English-Thai: Nontri Dictionary
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
far(adj,adv) ห่างไกล,ห่าง,ไกล,ไกลห่าง
FAR-far-off(adj) ห่างไกล,ไกล
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
outlying(adj) นอกทาง,ห่างไกล,อยู่ภายนอก
remote(adj) ไกล,ห่างไกล,ห่างเหิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top