ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grounds

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grounds-, *grounds*, ground
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grounds(n) ตะกอน, See also: กาก, Syn. dregs, leavings, lot
groundsel(n) ต้นไม้ป่ามีดอกสีเหลือง
groundsman(n) ผู้ดูแลสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groundsel(เกราด'เซิล) n. วัชพืชดอกสีเหลืองขนาดเล็ก
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
grounds(n) บริเวณ, เขต, สถานที่, สนาม, ตะกอน, ท้องทะเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน, See also: groundsman, gardener, Syn. groundkeeper
Image:
groundswells(n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-We don't have the grounds.งั้นก็เริ่มสะสิ Hero (1992)
He stands his ground, capturing images of raging flames with no regard for his own personal safety.คุณคิดว่าคุณจะทำหนังสือพิมพ์ด้วยเงินเพียง 9.73ล้านบาท? Hero (1992)
Your behavior cost us a lot of ground tonight.เจ้านายของเรามอบทุนให้เพียบ The Lawnmower Man (1992)
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน Hocus Pocus (1993)
It's hallowed ground.มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์. Hocus Pocus (1993)
Hallowed ground!พื้นศักดิ์สิทธิ์! Hocus Pocus (1993)
Hallowed ground!พื้นศักดิ์สิทธิ์! Hocus Pocus (1993)
And I ran out, and I hid, and I wrote your name on the ground... your stupid Giuseppe fucking name...และผมขับรถออกและฉันซ่อน, และฉันเขียนชื่อของคุณบนพื้ โง่ชื่อของคุณร่วมเพศเซปเป ... In the Name of the Father (1993)
They found his body on waste ground.พวกเขาพบร่างกายของเขา บนพื้นดินเสีย In the Name of the Father (1993)
- Stand your ground.- - ขาตั้งพื้นของคุณ In the Name of the Father (1993)
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง The Nightmare Before Christmas (1993)
A man stole something, he's brought in before the emperor, he throws himself down on the ground, he begs for mercy.เมื่อหัวขโมยถูกลากเข้ามา... มันร้องคร่ำครวญขอความกรุณา Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groundsA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
groundsA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
groundsBirds are pecking at the grounds.
groundsDo you have any grounds for thinking so?
groundsHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
groundsHe has good grounds for believing that.
groundsHe quit the company on the grounds that he was ill.
groundsHe resigned on the grounds of ill health.
groundsHe resigned on the grounds that he was ill.
groundsHe was dismissed of the grounds that he was idle.
groundsHe was dismissed on the grounds that he was lazy.
groundsHe was fired on the grounds that he was lazy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลบท(n) basis, See also: grounds, origin, fundamental, Example: ศาสนาของทางตะวันตกนั้นมีมูลบทของตนอยู่ที่ศรัทธาหรือความเชื่อในสิ่งนอกธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุผล[hētphon] (n) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ]
เหตุหย่า[hēt yā] (n, exp) EN: grounds for divorce
กรีฑาสถาน[krīthāsathān] (n, exp) EN: stadium ; athletic grounds  FR: stade d'athlétisme [ m ] ; stade [ m ]
เพ่นพ่าน[phenphān] (v) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds  FR: errer ; rôder
ฐาน[thān] (n) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)  FR: socle [ m ] ; base [ f ] ; piédestal [ m ] ; assiette [ f ] ; fond [ m ] ; fondement [ m ] ; pied [ m ]
ฐาน[thān] (conj) EN: because of ; on the grounds of  FR: sur la base de
ถูกลงโทษฐาน...[thūk longthōt thān …] (v, exp) EN: be punished on the grounds of …
ทุ่งพระเมรุ[Thung Phra Mēn] (n, prop) EN: the Phra Meru Grounds in Bangkok ; Pramane Ground

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grounds
grounds
groundswell
groundskeeper
groundskeepers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grounds
groundsel
groundsman
groundsmen
groundsheet
groundsheets

WordNet (3.0)
grounds(n) a tract of land cleared for some special purposes (recreation or burial etc.)
grounds(n) dregs consisting of solid particles (especially of coffee) that form a residue
groundsel(n) Eurasian weed with heads of small yellow flowers, Syn. Senecio vulgaris
groundsheet(n) a waterproofed piece of cloth spread on the ground (as under a tent) to protect from moisture, Syn. ground cloth
groundsman(n) someone who maintains the grounds (of an estate or park or athletic field), Syn. groundskeeper, groundkeeper
groundspeed(n) the speed of an aircraft relative to the ground
cause(n) a justification for something existing or happening, Syn. reason, grounds
evidence(n) your basis for belief or disbelief; knowledge on which to base belief, Syn. grounds
yard(n) the enclosed land around a house or other building, Syn. curtilage, grounds

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Groundsel

n. [ OE. grundswilie, AS. grundeswylige, grundeswelge, earlier gundiswilge; gund matter, pus + swelgan to swallow. So named as being good for a running from the eye. See Swallow, v. ] (Bot.) An annual composite plant (Senecio vulgaris), one of the most common and widely distributed weeds on the globe.

groundsheet

n. a piece of waterproofed cloth spread on the ground (as under a tent) to protect the occupants from moisture.
Syn. -- ground cloth. [ WordNet 1.5 ]

Groundsill

/mhw>, n. [ Ground + sill. ] See Ground plate (a), under Ground [ 1913 Webster ]

Variants: Groundsel
groundswell

n. 1. A long, deep wave in the sea, sometimes caused by distant winds or storms. [ PJC ]

2. A rising sentiment of support or enthusiasm, especially among the general public; as, a groundswell of opinion favoring campaign finance reform. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ,   /  ] grounds (for an argument); a contention; a thesis #31,079 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidungsgrund { m }grounds for divorce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n-suf, n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course #247 [Add to Longdo]
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P) #1,844 [Add to Longdo]
敷地[しきち, shikichi] (n) site; plot; lot; grounds; (P) #3,496 [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) #3,616 [Add to Longdo]
山内[さんない, sannai] (n, adj-no) in the mountains; within the grounds of a temple #4,524 [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n, adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) #5,283 [Add to Longdo]
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P) #5,620 [Add to Longdo]
[れん, ren] (n) (uk) charge; grounds; suspicion #8,269 [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] (n, adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P) #9,413 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top