Search result for

grounds

(52 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grounds-, *grounds*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n ) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน
See also: S. groundkeeper, groundsman, R. gardener
Image:
groundswells (n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grounds    [N] ตะกอน, See also: กาก, Syn. dregs, leavings, lot
groundsel    [N] ต้นไม้ป่ามีดอกสีเหลือง
groundsman    [N] ผู้ดูแลสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groundsA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
groundsDo you have any grounds for thinking so?
groundsDo you have any grounds for thinking so?
groundsStudents are forbidden to smoke on the school grounds.
groundsThe clerk was dismissed on the grounds of her rude manners.
groundsA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
groundsThat doesn't give you grounds for complaining.
groundsThere are good grounds for the view that Paris was the scene of frequent riots even before the revolution of 1789.
groundsThe school grounds extend as far as this fence.
groundsYou have no grounds for accusing Jill of stealing the stock certificates.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groundsel(เกราด'เซิล) n. วัชพืชดอกสีเหลืองขนาดเล็ก
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลบท    [N] basis, See also: grounds, origin, fundamental, Example: ศาสนาของทางตะวันตกนั้นมีมูลบทของตนอยู่ที่ศรัทธาหรือความเชื่อในสิ่งนอกธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุผล[n.] (hētphon) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds   FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
เหตุหย่า[n. exp.] (hēt yā) EN: grounds for divorce   
กรีฑาสถาน[n. exp.] (krīthāsathān) EN: stadium ; athletic grounds   FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds   FR: errer ; rôder
ฐาน[n.] (thān) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)   FR: socle [m] ; base [f] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]
ฐาน[conj.] (thān) EN: because of ; on the grounds of   FR: sur la base de
ถูกลงโทษฐาน...[v. exp.] (thūk longthōt thān …) EN: be punished on the grounds of …   
ทุ่งพระเมรุ[n. prop.] (Thung Phra Mēn) EN: the Phra Meru Grounds in Bangkok ; Pramane Ground   

CMU English Pronouncing Dictionary
GROUNDS    G R AW1 N D Z
GROUNDS    G R AW1 N Z
GROUNDSWELL    G R AW1 N D S W EH2 L
GROUNDSKEEPER    G R AW1 N D S K IY2 P ER0
GROUNDSKEEPERS    G R AW1 N D S K IY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grounds    (v) (g r au1 n d z)
groundsel    (n) (g r au1 n s l)
groundsman    (n) (g r au1 n d z m @ n)
groundsmen    (n) (g r au1 n d z m @ n)
groundsheet    (n) (g r au1 n d sh ii t)
groundsheets    (n) (g r au1 n d sh ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidungsgrund {m}grounds for divorce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
グラウンドシーツ[, guraundoshi-tsu] (n) groundsheet [Add to Longdo]
コーヒー粉[コーヒーこ, ko-hi-ko] (n) coffee grounds [Add to Longdo]
餌場;えさ場[えさば, esaba] (n) feeding grounds [Add to Longdo]
営巣地[えいそうち, eisouchi] (n) nesting place; nesting site; nesting grounds [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) [Add to Longdo]
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P) [Add to Longdo]
宮地[みやち;みやじ, miyachi ; miyaji] (n) grounds of a Shinto shrine [Add to Longdo]
拠り所;拠所(io);拠[よりどころ, yoridokoro] (n) grounds; foundation; authority; support; something upon which to rely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] grounds (for an argument); a contention; a thesis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Home \Home\, a.
   1. Of or pertaining to one's dwelling or country; domestic;
    not foreign; as home manufactures; home comforts.
    [1913 Webster]
 
   2. Close; personal; pointed; as, a home thrust.
    [1913 Webster]
 
   3. (Games) In various games, the ultimate point aimed at in a
    progress; goal; as:
    (a) (Baseball) The plate at which the batter stands; same
      as {home base} and {home plate}.
    (b) (Lacrosse) The place of a player in front of an
      opponent's goal; also, the player.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Home base} or {Home plate} (Baseball), the base at which the
    batter stands when batting, and which is the last base to
    be reached in scoring a run.
 
   {Home farm}, {grounds}, etc., the farm, grounds, etc.,
    adjacent to the residence of the owner.
 
   {Home lot}, an inclosed plot on which the owner's home
    stands. [U. S.]
 
   {Home rule}, rule or government of an appendent or dependent
    country, as to all local and internal legislation, by
    means of a governing power vested in the people within the
    country itself, in contradistinction to a government
    established by the dominant country; as, home rule in
    Ireland. Also used adjectively; as, home-rule members of
    Parliament.
 
   {Home ruler}, one who favors or advocates home rule.
 
   {Home stretch} (Sport.), that part of a race course between
    the last curve and the winning post.
 
   {Home thrust}, a well directed or effective thrust; one that
    wounds in a vital part; hence, in controversy, a personal
    attack.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grounds
   n 1: your basis for belief or disbelief; knowledge on which to
      base belief; "the evidence that smoking causes lung cancer
      is very compelling" [syn: {evidence}, {grounds}]
   2: the enclosed land around a house or other building; "it was a
     small house with almost no yard" [syn: {yard}, {grounds},
     {curtilage}]
   3: a tract of land cleared for some special purposes (recreation
     or burial etc.)
   4: a justification for something existing or happening; "he had
     no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
     [syn: {cause}, {reason}, {grounds}]
   5: dregs consisting of solid particles (especially of coffee)
     that form a residue; "it is a Middle Eastern custom to read
     your future in your coffee grounds"

Are you satisfied with the result?

Go to Top